ردیف

عنوان درس

نام ترم

مدت

منابع آموزشی

1

English Beginner 1

English A1.1

36

American English File Starter Units 1-4

2

English Beginner 2

English A1.2

36

American English File Starter Units 5-8

3

English Beginner 3

English A1.3

36

American English File Starter Units 9-12

4

English Elementary 1

English A1.4

36

American English File 1 Units 1-3

5

English Elementary 2

English A1.5

36

American English File 1 Units 4-6

6

English Elementary 3

English A1.6

36

American English File 1 Units 7-9

7

English Elementary 4

English A1.7

36

American English File 1 Units 10-12

8

English Pre-intermediate 1

English A2.1

36

American English File 2 Units 1-3

9

English Pre-intermediate 2

English A2.2

36

American English File 2 Units 4-6

10

English Pre-intermediate 3

English A2.3

36

American English File 2 Units 7-9

11

English Pre-intermediate 4

English A2.4

36

American English File 2 Units 10-12

12

English Intermediate 1

English B1.1

36

American English File 3 Units 1-2

13

English Intermediate 2

English B1.2

36

American English File 3 Units 3-4

14

English Intermediate 3

English B1.3

36

American English File 3 Units 5-6

15

English Intermediate 4

English B1.4

36

American English File 3 Units 7-8

16

English Intermediate 5

English B1.5

36

American English File 3 Units 9-10

17

English Upper-intermediate 1

English B2.1

36

American English File 4 Units 1-2

18

English Upper-intermediate 2

English B2.2

36

American English File 4 Units 3-4

19

English Upper-intermediate 3

English B2.3

36

American English File 4 Units 5-6

20

English Upper-intermediate 4

English B2.4

36

American English File 4 Units 7-8

21

English Upper-intermediate 5

English B2.5

36

American English File 4 Units 9-10

22

English Advanced 1

English C1.1

36

American English File 4 Units 1-2

23

English Advanced 2

English C1.2

36

American English File 4 Units 3-4

24

English Advanced 3

English C1.3

36

American English File 4 Units 5-6

25

English Advanced 4

English C1.4

36

American English File 4 Units 7-8

26

English Advanced 5

English C1.5

36

American English File 4 Units 9-10

27

English CPE 1

English C2.1

36

CPE Masterclass Units 1-2

28

English CPE 2

English C2.2

36

CPE Masterclass Units 3-4

29

English CPE 3

English C2.3

36

CPE Masterclass Units 5-6

30

English CPE 4

English C2.4

36

CPE Masterclass Units 7-8

31

English CPE 5

English C2.5

36

CPE Masterclass Units 9-10

32

English CPE 6

English C2.6

36

CPE Masterclass Units 11-12

چارت آموزشی زبان انگلیسی بزرگسالان

(مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب)