نام دوره مدت دوره روزهای برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع نحوه برگزاری مبلغ
زبان مقدماتی آلمانی A1.130 ساعتشنبه_دوشنبه17:00_18:301400/03/24آنلاین تومان ۵۷۹,۰۰۰