نام دوره مدت دوره روزهای برگزاری تاریخ شروع نحوه برگزاری مبلغ
زبان مقدماتی آلمانی A1.130 ساعتیکشنبه- سه شنبه - پنج شنبه1400/06/14آنلاین تومان ۵۷۹,۰۰۰