نام دوره مدت دوره روزهای برگزاری تاریخ شروع نحوه برگزاری مبلغ
زبان مقدماتی آلمانی A1.1 30 ساعت یکشنبه- سه شنبه - پنج شنبه 1400/06/14 آنلاین تومان ۵۷۹,۰۰۰