نام دوره مدت دوره روزهای برگزاری نحوه برگزاری مبلغ
زبان مقدماتی آلمانی A1.1 51 ساعت دوشنبه - چهارشنبه حضوری و آنلاین تومان ۲,۶۰۷,۰۰۰