نام دوره مدت دوره تاریخ پیش بینی روز ساعت استاد نحوه برگزاری مبلغ
ترکی استانبولی261400/03/27پنج شنبه/جمعه14:00_15:30رفیعیآنلاین تومان ۵۱۹,۰۰۰