نام دوره مدت دوره تاریخ پیش بینی روز ساعت استاد نحوه برگزاری مبلغ
ترکی استانبولی مقدماتی 30 1401/01/31 یکشنبه - سه شنبه 17:30 - 19:30 شبیری آنلاین تومان ۷۸۰,۰۰۰