نام دوره مدت دوره تاریخ پیش بینی روز ساعت استاد نحوه برگزاری مبلغ
ترکی استانبولی مقدماتی A1.1 30 1401/05/19 دوشنبه - چهارشنبه 17:30 - 19:30 نازنین شبیری آنلاین تومان ۷۸۰,۰۰۰