سامانه حاضر در راستای اجرائی ساختن مفاد توافق نامه متعدد فی ما بین بنیاد شهید و امور ایثارگران و مجتمع فنی تهران جهت ارتقاع سطح دانش و مهارت ایثارگران و پرسنل خدوم بنیاد طراحی و راه اندازی گردیده است.

 

گروه اول شامل : همسر و فرزندان معظم شهدا ، با وضعیت شغلی بیکار ، جانبازان و آزادگان 1 سال اسارت و بالاتر با وضعیت شغلی بیکار.

گروه دوم شامل: پرسنل بنیاد، اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی و همسر و فرزندان گرامی ایشان.

گروه سوم شامل: تمام ایثارگرانی که خارج از مشمولین گروه اول می باشند.

 

ایثارگران گروه اول: پس از پرداخت ودیعه می توانند نسبت به انتخاب یکی از دوره های آموزشی مجتمع اقدام و از کمک هزینه های بنیاد  تا سقف 20 ملیون ریال پس از کسر تخفیف بهره مند گردند.

نکته اول: مابه التفاوت هزینه دوره ها ی بیش از 20 ملیون ریال توسط خود ایثارگر بایستی پرداخت گردد.

نکته دوم: ایثارگران محدودیتی در انتخاب دوره های آموزشی نداشته لکن بایستی انتخاب دوره در راستای اشتغال ایشان صورت گیرد.

نکته سوم: احراز ایثارگری، تائید وضعیت شغلی، رعایت سقف تخفیفات بر عهده بنیاد می باشد که پس از ثبت نام نهایی با هماهنگی مجتمع و بنیاد اقدامات لازم صورت خواهد پذیرفت.

نکته چهارم: پس از پایان دوره ها ی آموزشی ایثارگران گروه اول بایستی جهت اخذ اصل گواهی آموزشی خود و استرداد ودیعه پرداختی، (مبلغ 100 هزار تومان) به بنیاد محل پرونده مراجعه نمایند.

مشمولین گروه اول می بایست پس از ثبت نام اولیه در سامانه اختصاصی بنیاد و مبلغ 100 هزارتومان به عنوان ودیعه نسبت به اخذ معرفی نامه از حوزه اشتغال بنیاد محل پرونده و اقدام و تصویر رنگی آن را در سامانه مزبور در محل مربوطه بارگزاری نمایند.

مشمولین گروه دوم: نیازی به پرداخت ودیعه نبوده و  تنها اخذ معرفی نامه از اداره منابع انسانی بنیاد محل خدمتی و  بارگزاری در سامانه اختصاصی بنیاد فرآیند ثبت نام ایشان نهایی می گردد.

مشمولین گروه سوم: نیازی به پرداخت ودیعه و اخذ معرفی نامه از بنیاد نمی باشد و پس از ثبت نام نهایی با کد ملی و انتخاب دوره آموزشی مورد نظر توسط ایثارگر ، مجتمع از طریق استعلام کد ملی متقاضیان از بنیاد ، وضعیت ایثارگری ایشان را احراز می نماید

متقاضیان مشمولین گروه دوم و سوم ، بعد از ثبت نام نهایی و پرداخت کل هزینه دوره پس از کسر تخفیف ، نسبت به شرکت در دوره های انتخابی و آزمون پایانی اقدام و اصل گواهی آموزشیِ خود را مستقیماً از مجتمع دریافت خواهند نمود.

متقاضیان بهره مندی از خدمات آموزشی مندرج در توافق نامه منعقده فیمابین بنیاد شهید و امور ایثارگران و مجتمع فنی تهران جهت ثبت نام لازم است به سامانه اختصاصی بنیاد از اینجا ورود نمایند  

 

تخفیفات مورد توافق به شرح جدول پیوست 1 می باشد و بایستی معرفی نامه مربوطه برای متقاضیان با درنظر

گرفتن نوع ایثارگری ، وضعیت شغلی و رعایت سقف تخفیف صادر گردد.