تومان ۳,۰۰۰,۰۰۰تومان ۵,۵۰۰,۰۰۰

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد مبلغ
نرم افزار Arc GIS (سطح یک) 30 پنجشنبه 14:30-17:30 1402/10/28 نا مشخص تومان ۳,۰۰۰,۰۰۰
نرم افزار Arc GIS (سطح دو) 25 پنجشنبه 17:30:20:30 1402/10/28 نا مشخص تومان ۳,۲۵۰,۰۰۰
دوره جامع نرم افزار Arc GIS 55 پنجشنبه 14:30-17:30 1402/10/28 نا مشخص تومان ۵,۵۰۰,۰۰۰