بهداشت

مشاوره رایگان : 

02166933379 – 02166929920

مبلغ هزینه دوره ها از:

تومان ۱,۹۵۰,۰۰۰تومان ۴,۹۵۰,۰۰۰

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی مبلغ
پکیج جامع کاربر ماساژ 38 هماهنگی با کارشناس هماهنگی با کارشناس هماهنگی با کارشناس تومان ۴,۹۵۰,۰۰۰
ماساژ سنگ داغ 18 هماهنگی با کارشناس هماهنگی با کارشناس هماهنگی با کارشناس تومان ۲,۵۵۰,۰۰۰
ماساژ صورت 16 هماهنگی با کارشناس هماهنگی با کارشناس هماهنگی با کارشناس تومان ۱,۹۵۰,۰۰۰
حرکات اصلاحی 16 هماهنگی با کارشناس هماهنگی با کارشناس هماهنگی با کارشناس تومان ۱,۹۵۰,۰۰۰
ماساژ رفلکسولوژی (بازتاب درمانی) 16 هماهنگی با کارشناس هماهنگی با کارشناس هماهنگی با کارشناس تومان ۲,۵۵۰,۰۰۰