دوره آموزشی امنیت کاربری فناوری اطلاعات (اکفا)
کلیه کارکنان سازمان نقشه برداری کشور ملزم به گذراندن این دوره می باشند.