نام دوره مدت دوره ساعت برگزاری تاریخ شروع نوع برگزاری روز برگزاری نحوه برگزاری مبلغ
فرانسه مقدماتی 36ساعت 16:00 - 18:00 1400/06/13 آنلاین شنبه - دوشنبه - چهارشنبه آنلاین تومان ۷۲۹,۰۰۰