نام دوره مدت دوره ساعت برگزاری تاریخ شروع نوع برگزاری روز برگزاری نحوه برگزاری مبلغ
فرانسه مقدماتی36ساعت17:00_19:001400/03/27حضورییکشنبه_سه شنبهآنلاین تومان ۷۲۹,۰۰۰