آشنایی با دوره های آموزش مجازی سازی

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
Network+ آنلاین30پنج شنبه14:30-20:3099/03/08نامشخصدارد تومان ۳۶۰,۰۰۰ تومان ۳۲۴,۰۰۰

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
+Network30پنج شنبه14:30-20:3099/05/09نامشخصدارد تومان ۴۵۰,۰۰۰ تومان ۴۰۵,۰۰۰
A+ Hardware51جمعه20:00 - 16:0099/05/06نامشخصدارد تومان ۶۵۵,۰۰۰ تومان ۵۸۹,۵۰۰

 

آشنایی با دوره آموزشی مجازی سازی

مخاطبین دوره:

 پیش نیاز:

  •  

اهداف دوره:

 

مدت دوره: ** ساعت

موقعیت های شغلی:

تهیه کننده:

مجازی سازی
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
Network+ آنلاین30پنج شنبه14:30-20:3099/03/08نامشخصدارد تومان ۳۶۰,۰۰۰ تومان ۳۲۴,۰۰۰

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
+Network30پنج شنبه14:30-20:3099/05/09نامشخصدارد تومان ۴۵۰,۰۰۰ تومان ۴۰۵,۰۰۰
A+ Hardware51جمعه20:00 - 16:0099/05/06نامشخصدارد تومان ۶۵۵,۰۰۰ تومان ۵۸۹,۵۰۰

 

آشنایی با دوره آموزشی مجازی سازی

مخاطبین دوره:

 پیش نیاز:

  •  

اهداف دوره:

 

مدت دوره: ** ساعت

موقعیت های شغلی:

تهیه کننده: