توجه : پس از ثبت نام در هر یک از کلاسهای آموزشی مجتمع فنی تهران (نمایندگی انقلاب)، کارشناسان آموزش با شما تماس خواهند گرفت. تاریخ های اعلام شده جهت شروع دوره ها، تاریخ پیش بینی میباشد و ممکن است با توجه به زمان به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان، تغییر یابد.

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع تخفیف مبلغ
Web Design Pack172شنبه دوشنبه چهارشنبه17:30 الی 20:3098/11/21دارد تومان ۲,۴۴۴,۰۰۰ تومان ۲,۱۹۹,۶۰۰
PHP & MySQL Web Development60یک شنبه و سه شنبه17:30 الی 20:3098/12/08دارد تومان ۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۷۱,۰۰۰
word press & woocommerce Essential training45پنجشنبه17:30 الی 20:3098/11/10دارد تومان ۷۷۵,۰۰۰ تومان ۶۹۷,۵۰۰
بهینه سازی برای موتورهای جستجو در اینترنت (SEO)45پنجشنبه14:30 -17:3098/11/10دارد تومان ۹۹۰,۰۰۰ تومان ۸۹۱,۰۰۰
Laravel40دوشنبه17:30 الی 20:30نامشخصدارد تومان ۱,۰۵۶,۰۰۰ تومان ۹۵۰,۴۰۰
ReactJS50نامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان ۱,۵۱۲,۰۰۰
User Experience - UX45نامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۱,۴۸۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۳۶,۵۰۰
User Interface Designer25نامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۴۱۴,۰۰۰ تومان ۳۷۲,۶۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
Java SE 8 programming50پنجشنبه ها14:30-20:3098/11/10نامشخصدارد تومان ۹۰۰,۰۰۰ تومان ۸۱۰,۰۰۰
Android Pack70شنبه و دوشنبه و چهارشنبه17:30 - 20:3098/11/16نامشخصدارد تومان ۱,۲۱۵,۰۰۰ تومان ۱,۰۹۳,۵۰۰
advanced android development50پنجشنبه ها14:30-20:3098/11/10نامشخصدارد تومان ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۸۰,۰۰۰
developing los apps with swift50نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۳۵,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
A+ Hardware51جمعه20:00 - 16:0098/10/27نامشخصدارد تومان ۵۹۴,۰۰۰ تومان ۵۳۴,۶۰۰
+Network30پنج شنبه14:30-20:3098/10/19نامشخصدارد تومان ۳۶۰,۰۰۰ تومان ۳۲۴,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
MCSA pack 2016230پنج شنبه20:30 - 14:3098/11/03نامشخصدارد تومان ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۲۴۰,۰۰۰
Installation and configuring windows1042پنج شنبه20:30 - 14:3098/10/19نامشخصدارد تومان ۶۸۰,۰۰۰ تومان ۶۱۲,۰۰۰
Installation. storage and compute with windows server 201651نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۹۲۴,۰۰۰ تومان ۸۳۱,۰۰۰
Networking with Windows Server 201654نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۹۰۰,۰۰۰
Identity with Windows Server 201654نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۱,۰۳۰,۰۰۰ تومان ۹۲۷,۰۰۰
Designing & Implementing a Server Infrastructure24نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۴۲۵,۰۰۰ تومان ۳۸۲,۵۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
CCNA R & S66جمعه- 20:30- 14:3098/10/27آقای فرهاد شریفیاندارد تومان ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۱۲۵,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
پکیج کامل (1,2) ICDL131جمعه14:30-20:3098/11/18نا مشخصدارد تومان ۸۰۸,۰۰۰ تومان ۷۲۷,۲۰۰
پکیج کامل (1,2) ICDL131یک شنبه - سه شنبه17:30-20:3098/11/20نا مشخصدارد تومان ۸۰۸,۰۰۰ تومان ۷۲۷,۲۰۰
پکیج کامل (1,2) ICDL131شنبه، دوشنبه، چهارشنبه08:30-14:3098/11/16نا مشخصدارد تومان ۸۰۸,۰۰۰ تومان ۶۴۶,۴۰۰
طراحی داشبورد در اکسل15پنجشنبه14:30-20:3098/11/24نا مشخصدارد تومان ۲۸۰,۰۰۰ تومان ۲۵۲,۰۰۰
Excel پیشرفته24یک شنبه - سه شنبه08:30 - 11:3098/11/06نا مشخصدارد تومان ۲۲۵,۰۰۰ تومان ۲۰۲,۵۰۰
آموزش تایپ و تندزنی15یک شنبه - سه شنبه11:30 - 13:3098/11/27نا مشخصدارد تومان ۱۴۰,۰۰۰ تومان ۱۲۶,۰۰۰
Excel پیشرفته24یک شنبه - سه شنبه14:30-17:3098/11/08نا مشخصدارد تومان ۲۲۵,۰۰۰ تومان ۲۰۲,۵۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
C#Programming60شنبه دوشنبه و چهارشنبه17:30-20:3098/11/16نامشخصدارد تومان ۷۲۴,۰۰۰ تومان ۶۵۱,۶۰۰
Microsoft ASP.Net MVC60نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۸۰,۰۰۰
C#Windows Applications50جمعه08:30-14:3098/10/06نامشخصدارد تومان ۸۵۱,۰۰۰ تومان ۷۶۵,۹۰۰
C#Windows Applications50پنج شنبه08:30-14:3098/10/05نامشخصدارد تومان ۸۵۱,۰۰۰ تومان ۷۶۵,۹۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
SQL Server Database Development60جمعه14:30 تا 8:3098/10/06نامشخصدارد تومان ۹۳۵,۰۰۰ تومان ۸۴۱,۵۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغتوضیحات
MTCNA26نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۷۰۰,۰۰۰ تومان ۶۳۰,۰۰۰

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع تخفیف استاد مبلغ
LPIC 168پنج شنبه ها14:30 - 20:3098/11/03داردنامشخص تومان ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۱۲۵,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف ظرفیت مبلغ
programming with python60جمعه14:30-19:3098/11/11نامشخصدارددارد تومان ۹۰۰,۰۰۰ تومان ۸۱۰,۰۰۰
Python Web Development With Django30جمعه08:30 - 14:3098/11/25نامشخصدارددارد تومان ۷۹۲,۰۰۰ تومان ۷۱۲,۸۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف ظرفیت مبلغ
طراحی مکانیک به کمک CATIA I50روزهای زوج20:30 - 17:3098/11/23ناصر نوروزیدارددارد تومان ۸۲۰,۰۰۰ تومان ۷۳۸,۰۰۰
طراحی مکانیک به کمک CATIA I50پنجشنبه20:30 - 14:3098/11/17ناصر نوروزیدارددارد تومان ۸۲۰,۰۰۰ تومان ۷۳۸,۰۰۰
طراحی مکانیک به کمک CATIA 250جمعه ها20:30 - 14:3098/11/18ناصر نوروزیدارددارد تومان ۸۵۰,۰۰۰ تومان ۷۶۵,۰۰۰
طراحی مکانیک به کمک SolidWorks I50جمعه ها20:30 - 14:3098/11/18حامد بختیدارددارد تومان ۸۱۰,۰۰۰ تومان ۷۲۹,۰۰۰
طراحی مکانیک به کمک SolidWorks 250جمعه ها14:30 - 08:3098/11/4حامد بختیدارددارد تومان ۸۵۰,۰۰۰ تومان ۷۶۵,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع تخفیف ظرفیت مبلغ
دوره جامع متره ، برآورد و صورت وضعیت نویسی50یک شنبه - سه شنبه17:30-20:3097/11/10دارددارد تومان ۸۶۰,۰۰۰ تومان ۷۷۴,۰۰۰
دوره جامع محاسبات ساختمان به کمک ETABS/SAFE - سطح مقدماتی120پتج شنبه- 20:30- 14:3098/11/17دارددارد تومان ۲,۲۸۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۵۲,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع تخفیف استاد ظرفیت مبلغ
پکیچ جامع مدیرت پروژه PMBOK,Primavera P6,MSP106جمعه8:00-14:0098/11/4داردمصطفی خرادپوردارد تومان ۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۳۵,۰۰۰
MS Project45جمعه8:00-14:0098/11/4داردمصطفی خرادپوردارد تومان ۷۵۰,۰۰۰ تومان ۶۷۵,۰۰۰
برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار Oracle Primavera P650جمعه8:00-14:0098/11/4داردمصطفی خرادپوردارد تومان ۹۰۰,۰۰۰ تومان ۸۱۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
SPSS i39هماهنگی با کارشناسهماهنگ باکارشناسنامشخصنامشخصدارد تومان ۶۷۰,۰۰۰ تومان ۶۰۳,۰۰۰
متلب مقدماتی32هماهنگی با کارشناسهماهنگ باکارشناسنامشخصنامشخصدارد تومان ۵۳۰,۰۰۰ تومان ۴۷۷,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
نرم افزار Arc GIS مقدماتی30هماهنگ با کارشناسهماهنگ باکارشناسهماهنگ با کارشناسنا مشخصنامشخص تومان ۶۰۰,۰۰۰ تومان ۵۴۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف ظرفیت مبلغ
حسابداری کاربردی ویژه بازار کار180جمعه14:30 الی 20:3098/11/4نامشخصدارددارد تومان ۳,۷۲۰,۰۰۰ تومان ۳,۳۴۸,۰۰۰
حسابداری کاربردی ویژه بازار کار180شنبه، دوشنبه، چهارشنبه17:30 الی 20:3098/11/11اقای ناصریدارددارد تومان ۳,۷۲۰,۰۰۰ تومان ۳,۳۴۸,۰۰۰
حسابداری خدماتی50جمعه14:30 الی 20:3098/11/4نامشخصدارددارد تومان ۹۷۰,۰۰۰ تومان ۸۷۳,۰۰۰
حسابداری بازرگانی40هماهنگی با کارشناسهماهنگ باکارشناسهماهنگ با کارشناسنامشخصدارددارد تومان ۷۸۰,۰۰۰ تومان ۷۰۲,۰۰۰
حسابداری مکانیزه با نرم افزار(هلو،سپیدار و اکسل)70هماهنگی با کارشناسهماهنگ باکارشناسهماهنگ با کارشناسنامشخصدارددارد تومان ۱,۴۳۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۸۷,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
عکاسی دیجیتال110جمعه09:00-14:0098/11/04شهریار مکیدارد تومان ۲,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۷۵,۵۰۰
پریمیر48جمعه09:00-14:0098/11/04علیرضا مسکوکیدارد تومان ۱,۰۴۵,۰۰۰ تومان ۹۴۰,۵۰۰
افترافکتز78شنبه - چهارشنبه17:30-20:3098/11/16علیرضا مسکوکیدارد تومان ۱,۸۱۵,۰۰۰ تومان ۱,۶۳۳,۵۰۰
عکاسی دیجیتال110شنبه - چهارشنبه14:30-19:3098/11/02نامشخصدارد تومان ۲,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۷۵,۵۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف ظرفیت مبلغ
فتوشاپ نسخه 2020 مقدماتی تا پیشرفته60یک شنبه - سه شنبه17:30 - 20:3098/11/13علی خسرویدارددارد تومان ۸۶۰,۰۰۰ تومان ۷۷۴,۰۰۰
نرم افزار Illustrator40پنجشنبه09:00 الی 14:0098/11/10علی خسرویدارددارد تومان ۵۵۰,۰۰۰ تومان ۴۹۵,۰۰۰
فتوشاپ نسخه 2020 مقدماتی تا پیشرفته60پنجشنبه09:00 الی 14:0098/10/26نامشخصدارددارد تومان ۸۶۰,۰۰۰ تومان ۷۷۴,۰۰۰
نرم افزارInDesign30چهارشنبه20:30 - 17:3098/11/02علی خسرویدارددارد تومان ۲۹۰,۰۰۰ تومان ۲۶۱,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی (مقدماتی)138جمعه14:30-20:3098/11/18نامشخصدارد تومان ۲,۲۳۶,۰۰۰ تومان ۱,۹۳۶,۰۰۰
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی (مقدماتی)138شنبه - دوشنبه09:00 الی 14:0098/11/19نامشخصدارد تومان ۲,۲۳۶,۰۰۰ تومان ۱,۹۳۶,۰۰۰
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی (سطح متوسط)120پنجشنبه ها09:00 الی 14:0098/11/17نامشخصدارد تومان ۲,۶۸۲,۰۰۰ تومان ۲,۳۸۲,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
اتوکد دوبعدی60پنجشنبه9:30_14:3098/11/10نا مشخصدارد تومان ۸۲۲,۰۰۰ تومان ۷۳۹,۸۰۰
اتوکد دوبعدی60شنبه و دوشنبه و چهارشنبه14:30 - 08:3098/11/16جلالیدارد تومان ۸۲۲,۰۰۰ تومان ۶۵۷,۶۰۰
اتوکد دوبعدی60پنجشنبه20:30 - 14:3098/11/24جلالیدارد تومان ۸۲۲,۰۰۰ تومان ۷۳۹,۸۰۰
پکیج 3Ds MAX & V- Ray130یکشنبه و سه شنبه20:30 - 17:3098/11/20جلالیدارد تومان ۱,۹۷۵,۰۰۰ تومان ۱,۷۷۷,۵۰۰
پکیج 3Ds MAX & V- Ray130پنجشنبه14:30 - 08:3098/11/24جلالیدارد تومان ۱,۹۷۵,۰۰۰ تومان ۱,۷۷۷,۵۰۰
نرم افزار راینو (Rhino) در معماری60هماهنگ با کارشناسهماهنگ باکارشناسبا هماهنگی دپارتماننا مشخصدارد تومان ۸۴۰,۰۰۰ تومان ۷۵۶,۰۰۰
نرم افزار Revit معماری60هماهنگ با کارشناسهماهنگ باکارشناسبا هماهنگی دپارتماننا مشخصدارد تومان ۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان ۹۱۸,۰۰۰
فتوشاپ برای معماری30پنجشنبه14:30 - 08:3098/11/24جلالیدارد تومان ۶۸۷,۰۰۰ تومان ۶۱۸,۳۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
ورکشاپ تخصصی شکلات دست سازدو روزپنجشنبه و جمعه16:00تا21:0098/10/05نامشخصندارد تومان ۱,۷۰۰,۰۰۰
آشپزی مللدو ماهپنجشنبه10:30 تا 16:3098/11/24نامشخصدارد تومان ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۴,۲۵۰,۰۰۰
دوره تخصصی هتلداری10جلسهچهارشنبه18:00تا 14:0098/11/16نامشخصندارد تومان ۳,۲۵۰,۰۰۰
کافی شاپ فشردهیک هفتهشنبه تا شنبه15:00 تا 11:0098/11/05نامشخصدارد تومان ۳,۲۸۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۳۵,۰۰۰
کاست کنترلیک ماهشنبه و دوشنبه20:30 تا 16:3098/11/28نامشخصدارد تومان ۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۰۰,۰۰۰
دوره بیوتی6ساعتشنبه14:00 تا 17:0098/09/23نامشخصندارد تومان ۲,۷۰۰,۰۰۰
کافی شاپیک ماهشنبه و دوشنبه20:30 تا 16:3098/11/12نامشخصدارد تومان ۳,۲۸۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۳۵,۰۰۰
دوره تخصصی فینگرفود4 جلسهشنبه و دوشنبه10:30 تا 15:3098/10/30نامشخصدارد تومان ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۵۰,۰۰۰
دوره تخصصی نوشیدنی های سرددو ماهچهارشنبه17:00 تا 21:0098/10/25نامشخصدارد تومان ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۵۰,۰۰۰
مدیریت و راه اندازی کافه و رستوران و اصول تشریفاتدو ماهپنجشنبه14:30 تا 10:3098/11/03نامشخصدارد تومان ۲,۸۲۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۷۰,۰۰۰
آشپزی مللدو ماهچهارشنبه10:30 تا 16:3098/10/04نامشخصدارد تومان ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۴,۲۵۰,۰۰۰
باریستایک ماهیکشنبه و سه شنبه20:30 تا 16:3098/11/12نامشخصدارد تومان ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۵۰,۰۰۰
صبحانه و برانچدو روزشنبه و دوشنبه10:30 تا 15:3098/09/16نامشخصدارد تومان ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۴۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع جنسیت مبلغ
TRX6 هفتهپنج شنبه و جمعه16-2198/10/26آقا تومان ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۰۰,۰۰۰
TRX6 هفتهپنج شنبه و جمعه11-1698/10/26 خانم تومان ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۰۰,۰۰۰
اسنوبرد3 روزچهارشنبه، پنجشنبه و جمعه09:00-14:0098/10/25آقا تومان ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۸۰,۰۰۰
اسنوبرد3 روزچهارشنبه، پنجشنبه و جمعه09:00-14:0098/10/25 خانم تومان ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۸۰,۰۰۰
نام دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
TTCچهارشنبه-پنج شنبه-جمعه9:00-16:3098/9/20نامشخصندارد تومان ۵۴۰,۰۰۰
English beginner A1.4شنبه-چهارشنبه18:00-20:30آذر98نا مشخص10 تومان ۳۳۴,۰۰۰ تومان ۳۰۰,۶۰۰
English intermediate B2.2جمعه ها14:30 - 19:30دی98نا مشخص10 تومان ۳۷۰,۰۰۰ تومان ۳۳۳,۰۰۰
IELTS speaking workshopجمعه ها14:30 -17:3098/9/8نا مشخصندارد تومان ۳۰۶,۰۰۰
start 5یک شنبه - سه شنبه18:00-20:00دی98نا مشخص10 تومان ۲۶۴,۰۰۰ تومان ۲۳۷,۶۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف ظرفیت مبلغ
طراحی لباس مقدماتی192جمعه15:00 تا 9:0098/11/04نا مشخصدارددارد تومان ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۱۰,۰۰۰
طراحی لباس مقدماتی192یک شنبه - سه شنبه09:00 الی 14:0098/11/08نا مشخصدارددارد تومان ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۰۰,۰۰۰
نقاشی روی پارچه42یک شنبه - سه شنبه17:30 - 20:3098/11/08نا مشخصدارددارد تومان ۹۷۰,۰۰۰ تومان ۸۷۳,۰۰۰
الگوسازی و تکنیک های دوخت مقدماتی84شنبه - دوشنبه09:00 الی 14:0098/11/07مینا داساردارددارد تومان ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۰۰,۰۰۰