توجه : پس از ثبت نام در هر یک از کلاسهای آموزشی مجتمع فنی تهران (نمایندگی انقلاب)، کارشناسان آموزش با شما تماس خواهند گرفت. تاریخ های اعلام شده جهت شروع دوره ها، تاریخ پیش بینی میباشد و ممکن است با توجه به زمان به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان، تغییر یابد.

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغ
Web Design Pack150پنجشنبه14:30 - 20:301400/11/21نامشخص تومان ۵,۶۰۰,۰۰۰
Web Design Pack آنلاین150پنجشنبه14:30 - 20:301400/11/21نامشخص تومان ۴,۵۰۰,۰۰۰
بهینه سازی برای موتورهای جستجو در اینترنت (SEO)30پنجشنبه14:30 - 20:301400/11/21نامشخص تومان ۱,۵۵۰,۰۰۰
word press & woocommerce Essential training45جمعه14:30 - 20:301400/12/06نامشخص تومان ۱,۴۰۰,۰۰۰
Python Web Development With Django50جمعه08:30 الی 14:301400/12/13نامشخص تومان ۲,۱۵۰,۰۰۰
PHP & MySQL Web Development60جمعه14:30 - 20:301400/11/15نامشخص تومان ۲,۶۰۰,۰۰۰
ReactJS40پنجشنبه14:30 - 20:301401/01/25نامشخص تومان ۲,۴۵۰,۰۰۰
Laravel40نامشخصنامشخصنامشخصنامشخص تومان ۱,۶۵۰,۰۰۰
User Experience - UX45نامشخصنامشخصنامشخصنامشخص تومان ۱,۶۵۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغ
Java SE 8 programming50پنجشنبه ها14:30-20:301401/02/08نامشخص تومان ۱,۹۹۰,۰۰۰
Android Pack70جمعه08:30-14:301401/02/23نامشخص تومان ۲,۹۵۰,۰۰۰
advanced android development50نامشخصنامشخصنامشخصنامشخص تومان ۱,۶۸۰,۰۰۰
developing los apps with swift50نامشخصنامشخصنامشخصنامشخص تومان ۱,۴۵۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغ
+Network30نامشخصنامشخصنامشخصنامشخص تومان ۵۵۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
MCSA pack 2016230یک شنبه و سه شنبه17:30 - 20:301400/12/17نامشخصدارد تومان ۶,۶۵۰,۰۰۰
Installing and Configuring Windows 1042یک شنبه و سه شنبه17:30 - 20:301400/12/17نامشخصدارد تومان ۱,۳۰۰,۰۰۰
Installation. storage and compute with windows server 201651نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۱,۷۵۰,۰۰۰
Networking with Windows Server 201654نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۱,۹۰۰,۰۰۰
Identity with Windows Server 201654نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۱,۹۰۰,۰۰۰
Designing & Implementing a Server Infrastructure24نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغ
CCNA 200-30175دوشنبه و چهارشنبه17:30 - 20:301400/11/25آقای فرهاد شریفیان تومان ۳,۰۰۰,۰۰۰
CCNP ENARSI 202060نامشخصنامشخصنامشخصنامشخص تومان ۱,۸۵۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغ
پکیج کامل (1,2) ICDL131شنبه، دوشنبه، چهارشنبه08:30-14:301400/11/13نا مشخص تومان ۱,۰۴۰,۰۰۰
پکیج کامل (1,2) ICDL131شنبه، دوشنبه، چهارشنبه14:30-17:301400/11/20نا مشخص تومان ۱,۳۰۰,۰۰۰
Excel پیشرفته24پنجشنبه08:30 - 12:301400/11/14نا مشخص تومان ۴۵۰,۰۰۰
آموزش تایپ و تندزنی15نامشخصنامشخصنامشخصنا مشخص تومان ۲۵۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغ
C#Programming60شنبه دوشنبه و چهارشنبه17:30-20:301400/11/27نامشخص تومان ۲,۰۰۰,۰۰۰
C#Windows Applications50نامشخصنامشخصنامشخصنامشخص تومان ۲,۵۰۰,۰۰۰
Microsoft ASP.Net MVC60نامشخصنامشخصنامشخصنامشخص تومان ۲,۹۰۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغ
SQL Server Database Development60جمعه08:30 - 14:301401/02/30نامشخص تومان ۱,۹۹۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغتوضیحات
MTCNA26نامشخصنامشخصنامشخصنامشخص تومان ۰

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغ
LPIC 168یک شنبه - سه شنبه17:30 الی 20:301401/02/27نامشخص تومان ۱,۹۵۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد ظرفیت مبلغ
programming with python60جمعه14:30-19:301400/12/06نامشخصدارد تومان ۲,۳۵۰,۰۰۰
برنامه نویسی به زبان Python آنلاین60جمعه14:30-19:301400/12/06نامشخصدارد تومان ۱,۹۵۰,۰۰۰
Python Web Development With Django50جمعه08:30 - 14:301400/12/13نامشخصدارد تومان ۲,۱۵۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد ظرفیت مبلغ
طراحی مکانیک به کمک SolidWorks I50هماهنگ با کارشناسهماهنگ باکارشناسبه صورت خصوصینامشخصدارد تومان ۰
طراحی مکانیک به کمک SolidWorks 250هماهنگ با کارشناسهماهنگ باکارشناسبه صورت خصوصینامشخصدارد تومان ۰
طراحی مکانیک به کمک CATIA I50هماهنگ با کارشناسهماهنگ باکارشناسبه صورت خصوصینامشخصدارد تومان ۰
طراحی مکانیک به کمک CATIA 250هماهنگ با کارشناسهماهنگ باکارشناسبه صورت خصوصینامشخصدارد تومان ۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع ظرفیت مبلغ
دوره جامع محاسبات ساختمان به کمک ETABS/SAFE - سطح مقدماتی120هماهنگی با کارشناسهماهنگ باکارشناسنامشخصدارد تومان ۰
دوره جامع متره ، برآورد و صورت وضعیت نویسی50هماهنگی با کارشناسهماهنگ باکارشناسنامشخصدارد تومان ۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد ظرفیت مبلغ
پکیچ جامع مدیرت پروژه PMBOK,Primavera P6,MSP106هماهنگی با کارشناسهماهنگی با کارشناسنامشخصهماهنگی با کارشناسدارد تومان ۰
MS Project45هماهنگی با کارشناسهماهنگی با کارشناسنامشخصهماهنگی با کارشناسدارد تومان ۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
متلب مقدماتی32هماهنگ با کارشناسهماهنگ باکارشناسنامشخصنامشخصدارد تومان ۰
Now go add some variable products!
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد نحوه برگزاری مبلغ
English C1.1 ( advanced پیشرفته )36 hشنبه - دوشنبه15:00 16:301400/10/13نا مشخصحضوری/آنلاین تومان ۷۱۰,۰۰۰
English A1.5 ( Elementary مقدماتی )36 hشنبه - دوشنبه16:30 - 18:001400/10/11نا مشخصحضوری/آنلاین تومان ۶۴۰,۰۰۰
English B1.5 ( intermediate متوسط )36 hشنبه - دوشنبه18:00 - 19:301400/11/23نامشخصحضوری/آنلاین تومان ۶۸۰,۰۰۰
English A1.2 ( starter مقدماتی )36 hیک شنبه و سه شنبه16:00 - 17:301400/12/03نا مشخصحضوری/آنلاین تومان ۶۴۰,۰۰۰
English B1.2 ( intermediate متوسط )36 hسه شنبه18:00 - 19:301400/11/14نا مشخصحضوری/آنلاین تومان ۶۸۰,۰۰۰
English A1.4 ( elementary مقدماتی )36 hیک شنبه و سه شنبه18:00 - 19:301400/08/09نا مشخصحضوری/آنلاین تومان ۶۴۰,۰۰۰
English A1.2 ( starter مقدماتی )36 hپنج شنبه و جمعه17:00 - 19:001400/09/05نا مشخصحضوری/آنلاین تومان ۶۴۰,۰۰۰
English A1.6 ( elementary مقدماتی)36 hپنج شنبه و جمعه10:00-13:001400/10/24نا مشخصحضوری/آنلاین تومان ۶۴۰,۰۰۰
A1.1 مقدماتی ویژه دوره ی فشرده36 hپنج شنبه و جمعه14:30 -17:301400/10/24نامشخصحضوری/آنلاین تومان ۶۴۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره تاریخ پیش بینی روز ساعت استاد نحوه برگزاری مبلغ
ترکی استانبولی مقدماتی261400/06/13شنبه - چهارشنبه19:30 -21:00رفیعیآنلاین تومان ۵۱۹,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روزهای برگزاری تاریخ شروع نحوه برگزاری مبلغ
زبان مقدماتی آلمانی A1.130 ساعتیکشنبه- سه شنبه - پنج شنبه1400/06/14آنلاین تومان ۵۷۹,۰۰۰
نام دوره مدت دوره ساعت برگزاری تاریخ شروع نوع برگزاری روز برگزاری نحوه برگزاری مبلغ
فرانسه مقدماتی36ساعت16:00 - 18:001400/06/13آنلاینشنبه - دوشنبه - چهارشنبهآنلاین تومان ۷۲۹,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد ظرفیت مبلغ
حسابداری کاربردی ویژه بازار کار180یک شنبه - سه شنبه17:30 الی 20:301400/12/01نامشخصدارد تومان ۶,۱۳۱,۱۱۰
حسابداری کاربردی ویژه بازار کار180جمعه14:30 الی 20:301400/11/29نامشخصدارد تومان ۶,۱۳۱,۱۱۰
اکسل در حسابداری25پنج شنبه14:30 الی 19:301400/11/21نامشخصدارد تومان ۱,۰۵۶,۸۵۰
مجموعه قوانین مالیاتی50هماهنگی با کارشناسهماهنگ باکارشناسهماهنگ با کارشناسنامشخص ندارد تومان ۲,۰۰۱,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغ
عکاسی دیجیتال110یکشنبه و سه شنبه19:30 تا 14:301400/11/12شهریار مکی تومان ۳,۲۱۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد ظرفیت مبلغ
فتوشاپ مقدماتی تا پیشرفته60شنبه - دوشنبه20:30 - 17:301400/12/02نامشخصدارد تومان ۱,۵۵۱,۰۰۰
دوره آنلاین فتوشاپ60شنبه - دوشنبه17:30 - 20:301400/12/02نامشخصدارد تومان ۱,۳۲۰,۰۰۰
دوره آنلاین نرم افزار Illustrator40پنجشنبه09:00 الی 14:001400/11/14نامشخصدارد تومان ۹۵۷,۰۰۰
فتوشاپ مقدماتی تا پیشرفته60یک شنبه - سه شنبه13:30 - 08:301400/11/12نامشخصدارد تومان ۱,۲۴۰,۸۰۰
دوره آنلاین فتوشاپ60یک شنبه - سه شنبه13:30 - 08:301400/11/12نامشخصدارد تومان ۱,۰۵۶,۰۰۰
نرم افزارInDesign30هماهنگی با کارشناسهماهنگ باکارشناسهماهنگ با کارشناسنامشخصدارد تومان ۷۷۲,۰۰۰
دوره آنلاین فتوشاپ60یک شنبه - سه شنبه17:30 - 20:301400/11/12خانم قهرمانیدارد تومان ۱,۳۲۰,۰۰۰
نرم افزار Illustrator40پنجشنبه09:00 الی 14:001400/11/14نامشخصدارد تومان ۱,۱۰۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد روز مبلغ
افترافکت7817:30 - 20:301400/11/13علیرضا مسکوکیشنبه - چهارشنبه تومان ۳,۱۲۴,۰۰۰
تدوین با پریمیر4809:00 الی 14:001400/11/07علیرضا مسکوکیپنجشنبه تومان ۱,۶۶۱,۰۰۰
دوره آنلاین افترافکت7817:30 - 20:301400/11/13علیرضا مسکوکیشنبه - چهارشنبه تومان ۲,۶۶۲,۰۰۰
دوره آنلاین تدوین با پریمیر4809:00 الی 14:001400/11/13علیرضا مسکوکیپنجشنبه تومان ۱,۴۷۵,۴۵۰
سینما 4D7809:00 الی 14:00هماهنگی با کارشناسعلیرضا مسکوکیهماهنگی با کارشناس تومان ۳,۲۶۵,۰۰۰
نام دوره مدت دوره ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد روز مبلغ
دستیاری دندانپزشکی12008:00-13:001400/10/26نامشخصیک شنبه - سه شنبه تومان ۴,۸۰۰,۰۰۰
No product object found
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغ
آشپزی ملل40پنجشنبه10:30-14:301400/11/21نامشخص تومان ۷,۹۵۰,۰۰۰
آشپزی ملل40چهارشنبه15:30-19:301400/12/04نامشخص تومان ۷,۹۵۰,۰۰۰
باریستا32یکشنبه-سه شنبه16:00-20:001400/11/17نامشخص تومان ۵,۲۵۰,۰۰۰
آشپزی ملل40پنجشنبه15:30-19:301400/12/12نامشخص تومان ۷,۹۵۰,۰۰۰
مدیریت کافی شاپ(فشرده)32شنبه تا شنبه10:30-14:301400/11/30نامشخص تومان ۵,۱۰۰,۰۰۰
مدیریت کافی شاپ32یکشنبه-سه شنبه10:30-14:301400/11/10نامشخص تومان ۵,۱۰۰,۰۰۰
مدیریت کافی شاپ32شنبه - دوشنبه16:00-20:001400/12/07نامشخص تومان ۵,۱۰۰,۰۰۰
دوره تخصصی نوشیدنی های سرد32چهارشنبه16:00-20:001400/11/27نامشخص تومان ۴,۱۵۰,۰۰۰
کارگاه شیرینی و دسرهای کافه ای9سه شنبه09:30-14:301400/10/28نامشخص تومان ۱,۷۵۰,۰۰۰
شیرینی و دسرهای پایه28نامشخصنامشخصنامشخصنامشخص تومان ۵,۱۰۰,۰۰۰
مدیریت و راه اندازی کافه و رستوران و اصول تشریفات36پنجشنبه10:30-14:301400/12/05نامشخص تومان ۵,۲۵۰,۰۰۰
مدیریت هتلداری80چهارشنبه16:00-20:001400/11/27نامشخص تومان ۶,۱۰۰,۰۰۰
ورکشاپ استیک12سه شنبه تا پنجشنبه15:30-19:301400/11/19نامشخص تومان ۳,۹۵۰,۰۰۰
ورکشاپ سوسیر8شنبه-یکشنبه10:30-14:301400/11/27نامشخص تومان ۲,۱۵۰,۰۰۰
ورکشاپ فست فود12شنبه تا دوشنبه09:30-13:301400/11/23نامشخص تومان ۳,۴۵۰,۰۰۰
دوره تخصصی فینگرفود24یکشنبه10:30-15:301400/12/08نامشخص تومان ۳,۴۵۰,۰۰۰
کاست کنترل32دوشنبه16:00-20:00هماهنگ با کارشناسنامشخص تومان ۴,۹۵۰,۰۰۰
دوره پخت نان ( مقدماتی)20سه شنبه09:30-13:30هماهنگ با کارشناسنامشخص تومان ۳,۹۵۰,۰۰۰

 

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغ
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی (مقدماتی)138دوشنبه-چهارشنبه14:30 - 20:301400/11/18نامشخص تومان ۳,۹۹۶,۲۵۰
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی (مقدماتی)138پنجشنبه ها09:00-14:001400/11/14نامشخص تومان ۳,۹۹۶,۲۵۰
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی (سطح متوسط)120شنبه - دوشنبه09:00-14:001400/11/09نامشخص تومان ۴,۰۹۵,۵۰۰
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی (سطح متوسط)120پنجشنبه ها09:00-14:001400/11/14نامشخص تومان ۴,۴۹۵,۵۰۰
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی (سطح پیشرفته)132شنبه - دوشنبه14:30 - 20:301400/11/16نامشخص تومان ۴,۹۱۲,۶۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
اتوکد دو بعدی(آنلاین)60یک شنبه - سه شنبه9:00-14:001400/11/12 تومان ۱,۲۳۶,۴۸۰
اتوکد دوبعدی60یک شنبه - سه شنبه9:00-14:001400/11/12 تومان ۱,۵۷۶,۹۶۰
اتوکد دو بعدی(آنلاین)60جمعه14:30-20:301400/12/27 تومان ۱,۵۴۵,۶۰۰
اتوکد دوبعدی60جمعه14:30-20:301400/12/27 تومان ۱,۹۷۱,۲۰۰
3Ds Max & V-Ray100شنبه - دوشنبه16:30_20:301400/12/07 تومان ۲,۹۹۵,۳۰۰
3Ds Max & V-Ray (آنلاین)100شنبه - دوشنبه16:30_20:301400/12/07 تومان ۲,۹۹۵,۳۰۰
3Ds Max & V-Ray100جمعه14:30-20:301400/11/08 تومان ۲,۹۹۵,۳۰۰
3Ds Max & V-Ray (آنلاین)100جمعه14:30-20:301400/11/08 تومان ۲,۹۹۵,۳۰۰
V-Ray30جمعه14:30-20:301400/11/29 تومان ۱,۱۶۶,۰۰۰
Sketchup & Vray40دوشنبه و چهارشنبه17:30_20:301400/11/11 تومان ۱,۵۵۲,۵۰۰
Sketchup & Vray(آنلاین)40دوشنبه و چهارشنبه17:30_20:301400/11/11 تومان ۱,۵۳۷,۲۰۰
نرم افزار Revit معماری60یک شنبه - سه شنبه9:00-14:001400/11/24 تومان ۱,۹۰۰,۰۰۰
نرم افزار Revit معماری(آنلاین)60یک شنبه - سه شنبه9:00-14:001400/11/24 تومان ۱,۶۷۰,۰۰۰
تبدیل نقشه های فاز یک به فاز دو24یک شنبه - سه شنبه9:00-14:001400/11/17 تومان ۹۷۱,۵۲۰
فتوشاپ برای معماری30چهارشنبه14:30 -17:301400/11/27 تومان ۱,۱۳۰,۸۵۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد ظرفیت مبلغ
الگوسازی و تکنیک های دوخت پیشرفته84پنج شنبه09:00 الی 14:00هماهنگی با کارشناسمینا داساردارد تومان ۳,۵۱۱,۲۰۰
الگوسازی و تکنیک های دوخت مقدماتی84شنبه - دوشنبه14:30 - 19:301400/11/11نا مشخصدارد تومان ۳,۵۱۱,۲۰۰
الگوسازی و تکنیک های دوخت مقدماتی84یک شنبه - سه شنبه09:00 الی 14:001400/11/12نا مشخصدارد تومان ۳,۱۱۱,۲۰۰
طراحی لباس مقدماتی192یک شنبه - سه شنبه14:30 - 19:301400/11/19شعله پردارد تومان ۵,۸۸۰,۰۰۰
نام دوره روز مدت دوره ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغ
پکیج غواصی صنعتیشنبه تا جمعه32208:00-14:001400/10/11نامشخص تومان ۲۳,۸۰۰,۰۰۰
‫4/5 4 نظر