توجه : پس از ثبت نام در هر یک از کلاسهای آموزشی مجتمع فنی تهران (نمایندگی انقلاب)، کارشناسان آموزش با شما تماس خواهند گرفت. تاریخ های اعلام شده جهت شروع دوره ها، تاریخ پیش بینی میباشد و ممکن است با توجه به زمان به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان، تغییر یابد.

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد مبلغ
Web Design Pack 150 یک شنبه و سه شنبه 14:30 - 20:30 1401/12/14 نامشخص تومان ۷,۳۹۲,۰۰۰
Web Design Pack 150 شنبه دوشنبه چهارشنبه 17:30 الی 20:30 1401/11/10 نامشخص تومان ۷,۳۹۲,۰۰۰
بهینه سازی برای موتورهای جستجو در اینترنت (SEO) 30 پنجشنبه 14:30 - 20:30 1401/11/06 نامشخص تومان ۲,۰۵۲,۰۰۰
word press & woocommerce Essential training 45 جمعه 14:30 - 20:30 1401/11/07 نامشخص تومان ۱,۸۴۸,۰۰۰
Python Web Development With Django 50 جمعه 14:30 الی 19:30 1401/11/28 نامشخص تومان ۲,۸۴۴,۰۰۰
ReactJS 40 پنجشنبه 14:30 - 20:30 1401/11/27 نامشخص تومان ۲,۷۰۰,۰۰۰
PHP & MySQL Web Development 60 جمعه 08:30 الی 14:30 1402/04/09 نامشخص تومان ۳,۴۳۲,۰۰۰
Wordpress & SEO PACK 75 یک شنبه و سه شنبه 17:30 الی 20:30 1402/03/16 نامشخص تومان ۳,۵۰۴,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد مبلغ
Java SE 8 programming 50 پنجشنبه ها 14:30-20:30 1401/12/11 نامشخص تومان ۲,۶۲۸,۰۰۰
Android Pack 70 نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص تومان ۳,۹۰۰,۰۰۰
advanced android development 50 نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص تومان ۳,۴۳۲,۰۰۰
developing los apps with swift 50 نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص تومان ۲,۵۰۸,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد مبلغ
+Network 30 پنج شنبه 08:30-14:30 1401/11/20 نامشخص تومان ۷۳۲,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد تخفیف مبلغ
MCSA pack 2016 230 پنج شنبه 08:30 الی 14:30 1401/11/20 نامشخص دارد تومان ۸,۷۸۴,۰۰۰
Installing and Configuring Windows 10 42 جمعه 08:30 الی 14:30 نامشخص نامشخص دارد تومان ۱,۷۱۶,۰۰۰
Installation. storage and compute with windows server 2016 51 نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص دارد تومان ۲,۳۱۶,۰۰۰
Networking with Windows Server 2016 54 نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص دارد تومان ۲,۵۰۸,۰۰۰
Installation. storage and compute with windows server 2016 54 نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص دارد تومان ۲,۳۱۶,۰۰۰
Designing & Implementing a Server Infrastructure 24 نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص دارد تومان ۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد مبلغ
CCNA 200-301 75 پنجشنبه 08:30 الی 14:30 1402/02/21 نامشخص تومان ۳,۳۰۰,۰۰۰
CCNP (ENARSI) 300-410 80 پنجشنبه 08:30 الی 14:30 1401/09/03 نامشخص تومان ۳,۸۵۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد مبلغ
پکیج کامل (1,2) ICDL 131 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 14:30-17:30 1401/11/05 نا مشخص تومان ۲,۰۳۰,۰۰۰
پکیج کامل (1,2) ICDL 131 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 08:30-14:30 1401/12/06 نا مشخص تومان ۲,۰۳۰,۰۰۰
پکیج کامل ICDL (1,2) آنلاین 131 جمعه 14:30-20:30 1402/02/01 نا مشخص تومان ۲,۰۳۰,۰۰۰
Excel پیشرفته 24 نامشخص نامشخص نامشخص نا مشخص تومان ۰
آموزش تایپ و تندزنی 15 نامشخص نامشخص نامشخص نا مشخص تومان ۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد مبلغ
C#Windows Applications 50 نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص تومان ۳,۳۰۰,۰۰۰
C#Programming 60 پنج شنبه 08:30-14:30 1401/11/27 نامشخص تومان ۲,۶۴۰,۰۰۰
Microsoft ASP.Net MVC 60 نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص تومان ۳,۸۲۸,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد مبلغ
SQL Server Database Development 60 جمعه 08:30 - 14:30 1402/02/08 نامشخص تومان ۲,۶۲۸,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد مبلغتوضیحات
MTCNA 26 جمعه 14:30-19:30 1401/01/26 نامشخص تومان ۱,۵۸۴,۰۰۰

MTCRE 24 جمعه 14:30-19:30 1401/03/13 نامشخص تومان ۱,۴۵۲,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد ظرفیت مبلغ
programming with python 60 یک شنبه و سه شنبه 17:30-20:30 1401/11/11 نامشخص دارد تومان ۳,۱۰۸,۰۰۰
Python Web Development With Django 50 جمعه 14:30-19:30 1401/11/28 نامشخص دارد تومان ۲,۸۴۴,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد ظرفیت مبلغ
طراحی مکانیک به کمک SolidWorks I 50 هماهنگ با کارشناس هماهنگ باکارشناس به صورت خصوصی نامشخص دارد تومان ۰
طراحی مکانیک به کمک SolidWorks 2 50 هماهنگ با کارشناس هماهنگ باکارشناس به صورت خصوصی نامشخص دارد تومان ۰
طراحی مکانیک به کمک CATIA I 50 هماهنگ با کارشناس هماهنگ باکارشناس به صورت خصوصی نامشخص دارد تومان ۰
طراحی مکانیک به کمک CATIA 2 50 هماهنگ با کارشناس هماهنگ باکارشناس به صورت خصوصی نامشخص دارد تومان ۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی ظرفیت مبلغ
دوره جامع محاسبات ساختمان به کمک ETABS/SAFE - سطح مقدماتی 120 هماهنگی با کارشناس هماهنگ باکارشناس نامشخص دارد تومان ۰
دوره جامع متره ، برآورد و صورت وضعیت نویسی 50 هماهنگی با کارشناس هماهنگ باکارشناس نامشخص دارد تومان ۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد ظرفیت مبلغ
پکیچ جامع مدیرت پروژه PMBOK,Primavera P6,MSP 106 یک شنبه - سه شنبه 20:30 - 17:30 1401/04/07 هماهنگی با کارشناس دارد تومان ۵,۵۰۰,۰۰۰
MS Project 45 یک شنبه - سه شنبه 20:30 - 17:30 1401/04/07 هماهنگی با کارشناس دارد تومان ۲,۱۰۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد تخفیف مبلغ
متلب مقدماتی 32 هماهنگ با کارشناس هماهنگ باکارشناس نامشخص نامشخص دارد تومان ۰
Now go add some variable products!
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد نحوه برگزاری مبلغ
English A1.5 ( Elementary مقدماتی ) 36 h شنبه - چهارشنبه 17:30 - 20:00 1401/11/19 نا مشخص حضوری تومان ۸۳۸,۰۰۰
English A1.3 ( starter مقدماتی) 36 h شنبه - دوشنبه 17:30-19:30 1401/11/10 نا مشخص حضوری تومان ۸۳۸,۰۰۰
English B2.3 ( upper intermediate فوق متوسط ) 36 h شنبه - چهارشنبه 18:00 - 19:30 1401/11/27 نامشخص حضوری تومان ۹۲۸,۰۰۰
A1.1 مقدماتی ویژه دوره ی فشرده 36 h شنبه - دوشنبه 20:30 - 17:30 1401/11/10 نا مشخص حضوری تومان ۸۳۸,۰۰۰
English A1.1( starter مقدماتی فشرده آنلاین) 36 h دوشنبه - پنج شنبه 20:00 - 21:30 1401/10/27 نا مشخص حضوری تومان ۸۳۸,۰۰۰
English B1.1 ( intermediate متوسط ) 36 h یکشنبه 18:00 - 19:30 1401/10/18 نا مشخص حضوری تومان ۸۶۸,۰۰۰
English A1.7 ( elementary مقدماتی) 36 h یک شنبه و سه شنبه 17:30 - 20:00 1401/10/28 نا مشخص حضوری تومان ۸۳۸,۰۰۰
English A1.1( starter مقدماتی فشرده آنلاین) 36 h پنج شنبه 16:00 - 18:30 1401/11/27 نا مشخص حضوری تومان ۸۳۸,۰۰۰
آمادگی آزمون آیلتس Ielts 6+ 60 یک شنبه و سه شنبه 14:30 -17:30 1401/11/12 نامشخص حضوری تومان ۳,۰۰۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره تاریخ پیش بینی روز ساعت استاد نحوه برگزاری مبلغ
ترکی استانبولی مقدماتی A1.1 30 1401/05/19 دوشنبه - چهارشنبه 17:30 - 19:30 نازنین شبیری آنلاین تومان ۷۸۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روزهای برگزاری تاریخ شروع نحوه برگزاری مبلغ
زبان مقدماتی آلمانی A1.1 30 ساعت یکشنبه- سه شنبه - پنج شنبه 1400/06/14 آنلاین تومان ۵۷۹,۰۰۰
نام دوره مدت دوره ساعت برگزاری تاریخ شروع نوع برگزاری روز برگزاری نحوه برگزاری مبلغ
فرانسه مقدماتی 36ساعت 16:00 - 18:00 1400/06/13 آنلاین شنبه - دوشنبه - چهارشنبه آنلاین تومان ۷۲۹,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد مبلغ
Move 2 (family and friends 1) 32 یک شنبه و سه شنبه 15:15-17:15 1401/05/25 خانم حیدری تومان ۵۸۸,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد ظرفیت مبلغ
حسابداری کاربردی ویژه بازار کار 180 جمعه 08:30الی 14:30 1401/12/05 نامشخص دارد تومان ۷,۷۲۵,۰۰۰
حسابداری کاربردی ویژه بازار کار 180 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 17:30 الی 20:30 1402/03/13 نامشخص دارد تومان ۷,۷۲۵,۰۰۰
اکسل در حسابداری 25 هماهنگی با کارشناس هماهنگ باکارشناس هماهنگ با کارشناس نامشخص دارد تومان ۱,۴۵۸,۰۰۰
مجموعه قوانین مالیاتی 50 هماهنگی با کارشناس هماهنگ باکارشناس هماهنگ با کارشناس نامشخص ندارد تومان ۲,۸۰۹,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد مبلغ
عکاسی دیجیتال 78 شنبه - دوشنبه 16:00 تا 20:00 1401/11/10 نامشخص تومان ۴,۴۰۰,۰۰۰
عکاسی دیجیتال 78 جمعه 19:30 تا 14:30 1401/11/21 نامشخص تومان ۴,۴۰۰,۰۰۰
نام دوره ساعت برگزاری مدت دوره تاریخ پیش بینی روز استاد ظرفیت مبلغ
فتوشاپ مقدماتی تا پیشرفته 09:00 الی 14:00 60 1401/11/11 یک شنبه - سه شنبه آقای مصدقی دارد تومان ۱,۹۶۲,۰۰۰
دوره آنلاین فتوشاپ 09:00 الی 14:00 60 1401/11/11 یک شنبه - سه شنبه آقای مصدقی دارد تومان ۱,۸۲۹,۰۰۰
فتوشاپ مقدماتی تا پیشرفته 14:30 - 19:30 60 1401/11/14 جمعه نامشخص دارد تومان ۱,۹۶۲,۰۰۰
دوره آنلاین فتوشاپ 14:30 - 19:30 60 1401/11/14 جمعه نامشخص دارد تومان ۱,۸۲۹,۰۰۰
نرم افزار Illustrator 20:30 - 17:30 40 1401/11/17 شنبه - دوشنبه نامشخص دارد تومان ۱,۵۸۸,۰۰۰
دوره آنلاین نرم افزار Illustrator 17:30 - 20:30 40 1401/11/17 شنبه - دوشنبه نامشخص دارد تومان ۱,۵۸۸,۰۰۰
فتوشاپ مقدماتی تا پیشرفته 20:30 - 17:30 60 1401/11/10 شنبه - دوشنبه نامشخص دارد تومان ۱,۹۶۲,۰۰۰
نام دوره مدت دوره ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد روز مبلغ
پریمیر 48 09:00 الی 14:00 1401/11/13 علی مصدقی پنجشنبه تومان ۲,۵۲۱,۰۰۰
افترافکت 78 09:00 الی 14:00 1401/11/28 نا مشخص جمعه تومان ۳,۸۰۸,۰۰۰
نام دوره مدت دوره ساعت برگزاری روز تاریخ پیش بینی مبلغ
نقاشی رنگ روغن 40 17:30 - 20:30 شنبه دوشنبه چهارشنبه 1401/12/05 تومان ۱,۶۵۱,۰۰۰
نام دوره مدت دوره ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد روز مبلغ
تکنسین داروخانه (نسخه خوانی) 60 10:00-15:00 1401/11/19 نامشخص دوشنبه - چهارشنبه تومان ۲,۳۰۰,۰۰۰
دستیار دندانپزشکی (عمومی) 90 08:00-13:00 1401/11/25 نامشخص یک شنبه - سه شنبه تومان ۴,۰۰۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی مبلغ
پکیج جامع کاربر ماساژ 38 پنج شنبه و جمعه 09:00-17:00 1401/11/06 تومان ۳,۹۵۰,۰۰۰
ماساژ صورت 16 پنج شنبه و جمعه 11:00-18:00 1401/11/06 تومان ۱,۴۵۰,۰۰۰
ماساژ سوئدی (ریلکسی) 16 پنج شنبه و جمعه 15:00-19:00 1401/11/07 تومان ۲,۱۰۰,۰۰۰
ماساژ سوئدی (ریلکسی) 16 پنج شنبه و جمعه 09:00-17:00 1401/11/07 تومان ۲,۱۰۰,۰۰۰
ماساژ لاغری 16 پنجشنبه و جمعه و شنبه 15:00-20:00 1401/11/13 تومان ۲,۲۰۰,۰۰۰
حرکات اصلاحی 16 پنجشنبه و جمعه و شنبه 08:00-15:00 1401/11/13 تومان ۱,۶۰۰,۰۰۰
ماساژ بادکش 16 جمعه و شنبه 09:00-17:00 1401/11/21 تومان ۱,۲۰۰,۰۰۰
ماساژ بادکش 16 شنبه 09:00-17:00 1401/11/21 تومان ۱,۲۰۰,۰۰۰
ماساژ تایلندی 16 پنج شنبه و جمعه 09:00-16:00 1401/12/04 تومان ۲,۱۰۰,۰۰۰
ماساژ سوئدی (ریلکسی) 16 پنج شنبه و جمعه 09:00-16:00 1401/12/11 تومان ۲,۱۰۰,۰۰۰
Now go add some variable products!
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی مبلغ
مراقبت از پوست و مو 60 پنج شنبه 09:00 الی 13:00 1401/12/11 تومان ۶,۲۲۶,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد مبلغ
مدیریت و راه اندازی کافه رستوران و اصول تشریفات 36 چهارشنبه 16:00-20:00 هماهنگی با دپارتمان نامشخص تومان ۶,۳۰۰,۰۰۰
دوره پخت نان ( مقدماتی) 20 جمعه 10:30-14:30 هماهنگی با دپارتمان نامشخص تومان ۵,۱۵۰,۰۰۰
دوره تخصصی شیرینی و دسرهای پایه 28 چهارشنبه 16:00-20:00 هماهنگی با دپارتمان نامشخص تومان ۶,۶۳۰,۰۰۰
ورکشاپ فست فود 12 شنبه - یکشنبه - جمعه 15:30-19:30 هماهنگی با دپارتمان نامشخص تومان ۴,۴۸۵,۰۰۰
کارگاه شیرینی و دسرهای کافه ای 9 دوشنبه 15:30-19:30 هماهنگی با دپارتمان نامشخص تومان ۲,۳۰۰,۰۰۰
دوره تخصصی فینگرفود 24 یکشنبه 10:30-15:30 هماهنگی با دپارتمان نامشخص تومان ۴,۴۸۵,۰۰۰
کاست کنترل 32 دوشنبه 16:00-20:00 هماهنگی با دپارتمان نامشخص تومان ۵,۹۴۰,۰۰۰
کارگاه شکلات دست ساز 10 دوشنبه - سه شنبه نامشخص هماهنگی با دپارتمان نامشخص تومان ۴,۴۵۵,۰۰۰
دوره تخصصی نوشیدنی های سرد 32 چهارشنبه 10:30-14:30 هماهنگی با دپارتمان نامشخص تومان ۵,۳۹۵,۰۰۰
دوره تخصصی باریستا (فشرده) 32 یک هفته 14:30 تا 10:30 هماهنگی با دپارتمان نامشخص تومان ۶,۸۵۰,۰۰۰
دوره تخصصی باریستا 32 یکشنبه-سه شنبه 16:00-20:00 هماهنگی با دپارتمان نامشخص تومان ۶,۸۵۰,۰۰۰
دوره تخصصی آشپزی ملل 40 پنجشنبه 15:30-19:30 هماهنگی با دپارتمان نامشخص تومان ۱۱,۱۵۰,۰۰۰
دوره تخصصی آشپزی ملل 40 دوشنبه - چهارشنبه 10:30-14:30 هماهنگی با دپارتمان نامشخص تومان ۱۱,۱۵۰,۰۰۰
مدیریت هتلداری 40 شنبه 16:00-20:00 هماهنگی با دپارتمان نامشخص تومان ۷,۳۵۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد مبلغ
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی (سطح پیشرفته) 132 شنبه - دوشنبه 14:30-17:30 1401/10/05 نامشخص تومان ۶,۶۰۰,۰۰۰
پکیج طراحی دکوراسیون داخلی مقدماتی تا پیشرفته 390 دوشنبه-چهارشنبه 14:30-17:30 1401/10/19 نامشخص تومان ۱۴,۹۰۰,۰۰۰
پکیج طراحی دکوراسیون داخلی مقدماتی تا پیشرفته 390 یک شنبه - سه شنبه 20:30 تا 17:30 1401/10/13 نامشخص تومان ۱۴,۹۰۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی مبلغ
ورکشاپ تور نرم افزار معماری 20 پنجشنبه - جمعه 20:00 - 09:00 1401/10/30 تومان ۲,۵۰۰,۰۰۰
ورکشاپ از ایده تا اجرا 20 پنجشنبه - جمعه 20:00 - 09:00 1401/10/30 تومان ۱,۱۰۰,۰۰۰
اتوکد دوبعدی 60 دوشنبه و چهارشنبه 17:30 - 14:30 1401/10/28 تومان ۲,۵۵۰,۰۰۰
اتوکد دوبعدی 60 پنجشنبه 14:30-20:30 1401/10/29 تومان ۲,۵۵۰,۰۰۰
3DMax and V-Ray 100 یک شنبه - سه شنبه 14:00 - 11:00 1401/10/27 تومان ۴,۰۰۰,۰۰۰
3DMax and V-Ray 100 شنبه - دوشنبه 14:30_17:30 1401/10/26 تومان ۴,۰۰۰,۰۰۰
3DMax and V-Ray 100 جمعه 11:30 - 14:30 1401/10/30 تومان ۴,۰۰۰,۰۰۰
نرم افزار Revit معماری 60 شنبه - چهارشنبه 17:30_20:30 1401/10/28 تومان ۳,۳۰۰,۰۰۰
نرم افزار Revit معماری 60 سه شنبه 09:00-12:00 1401/10/27 تومان ۳,۳۰۰,۰۰۰
نرم افزار راینو (Rhino) در معماری 60 پنجشنبه 09:00-12:00 1401/10/29 تومان ۳,۵۰۰,۰۰۰
نرم افزار لومیون (Lumion) در معماری 30 سه شنبه 9:00-14:00 1401/10/27 تومان ۱,۸۷۰,۰۰۰
تبدیل نقشه های فاز یک به فاز دو 24 یک شنبه - سه شنبه 9:00-14:00 1401/10/27 تومان ۱,۷۶۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد ظرفیت مبلغ
طراحی لباس مقدماتی 192 یک شنبه - سه شنبه 14:30 - 19:30 1401/11/25 نا مشخص دارد تومان ۷,۰۰۰,۰۰۰
دوخت تخصصی مانتو 100 پنج شنبه 09:00 الی 14:00 هماهنگی با کارشناس خانم شیرزاد دارد تومان ۴,۸۸۴,۰۰۰
خلاقیت در پارچه سازی 36 شنبه - دوشنبه 17:00_20:00 1401/11/10 خانم پور جبار دارد تومان ۲,۳۱۰,۰۰۰
نازکدوزی زنانه 120 یک شنبه - سه شنبه 09:00 الی 14:00 1401/11/25 نا مشخص دارد تومان ۶,۱۰۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی ظرفیت مبلغ
غواصی صنعتی مقدماتی 84 شنبه تا شنبه 08:00 - 14:00 1401/12/01 دارد تومان ۹,۹۰۰,۰۰۰
غواصی صنعتی متوسطه 108 شنبه تا شنبه 08:00 - 14:00 1401/12/01 دارد تومان ۱۳,۲۰۰,۰۰۰
غواصی صنعتی پیشرفته 130 شنبه تا شنبه 08:00 - 14:00 1401/12/01 دارد تومان ۱۶,۵۰۰,۰۰۰
جوشکاری زیر آب 61 شنبه تا شنبه 08:00 - 14:00 1401/12/01 دارد تومان ۶,۲۵۰,۰۰۰
بازرسی جوش 51 شنبه تا شنبه 08:00 - 14:00 1401/12/15 دارد تومان ۶,۲۵۰,۰۰۰
عکاسی و فیلمبرداری زیر آب 26 شنبه تا شنبه 08:00 - 14:00 1401/12/01 دارد تومان ۷,۸۱۳,۰۰۰
غواصی و محیط زیست 76 شنبه تا شنبه 08:00 - 14:00 1401/12/01 دارد تومان ۱۰,۱۸۸,۰۰۰
غواصی و گردشگری دریایی 56 شنبه تا شنبه 08:00 - 14:00 1401/12/01 دارد تومان ۹,۹۳۸,۰۰۰
اتاق فشار و کاربرد آن 80 شنبه تا شنبه 08:00 - 14:00 1401/12/01 دارد تومان ۱۲,۸۱۳,۰۰۰
باستان شناسی 43 شنبه تا شنبه 08:00 - 14:00 1401/12/15 دارد تومان ۹,۵۰۰,۰۰۰
شناورسازی اجسام مغروق 72 شنبه تا شنبه 08:00 - 14:00 1401/12/08/ دارد تومان ۵,۶۲۵,۰۰۰
پاکسازی و خزه زدایی 74 شنبه تا شنبه 08:00 - 14:00 1401/12/04 دارد تومان ۵,۶۲۵,۰۰۰
تعمیر و نگهداری تجهیزات غواصی 45 شنبه تا شنبه 08:00 - 14:00 1401/12/06 دارد تومان ۷,۵۰۰,۰۰۰