توجه : پس از ثبت نام در هر یک از کلاسهای آموزشی مجتمع فنی تهران (نمایندگی انقلاب)، کارشناسان آموزش با شما تماس خواهند گرفت. تاریخ های اعلام شده جهت شروع دوره ها، تاریخ پیش بینی میباشد و ممکن است با توجه به زمان به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان، تغییر یابد.

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد مبلغ
Web Design Pack 150 دوشنبه و چهارشنبه 17:30 الی 20:30 1401/04/29 نامشخص تومان ۷,۳۹۲,۰۰۰
Web Design Pack 150 جمعه 08:30 الی 14:30 1401/05/14 نامشخص تومان ۷,۳۹۲,۰۰۰
بهینه سازی برای موتورهای جستجو در اینترنت (SEO) 30 پنجشنبه 14:30 - 20:30 1401/05/06 نامشخص تومان ۲,۰۵۲,۰۰۰
word press & woocommerce Essential training 45 جمعه 14:30 - 20:30 1401/05/14 نامشخص تومان ۱,۸۴۸,۰۰۰
Python Web Development With Django 50 جمعه 08:30 الی 14:30 1401/05/14 نامشخص تومان ۲,۸۴۴,۰۰۰
ReactJS 40 پنجشنبه 14:30 - 20:30 1401/05/20 نامشخص تومان ۲,۷۰۰,۰۰۰
PHP & MySQL Web Development 60 شنبه دوشنبه چهارشنبه 17:30 الی 20:30 1401/06/09 نامشخص تومان ۳,۴۳۲,۰۰۰
Laravel 40 نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص تومان ۲,۱۸۴,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد مبلغ
Java SE 8 programming 50 پنجشنبه ها 14:30-20:30 1401/05/27 نامشخص تومان ۲,۶۲۸,۰۰۰
Android Pack 70 نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص تومان ۳,۹۰۰,۰۰۰
advanced android development 50 نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص تومان ۳,۴۳۲,۰۰۰
developing los apps with swift 50 نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص تومان ۲,۵۰۸,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد مبلغ
+Network 30 پنج شنبه 08:30-14:30 1401/04/30 نامشخص تومان ۷۳۲,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد تخفیف مبلغ
MCSA pack 2016 230 یک شنبه و سه شنبه 17:30 - 20:30 1401/03/31 نامشخص دارد تومان ۸,۷۸۴,۰۰۰
Installing and Configuring Windows 10 42 یک شنبه و سه شنبه 17:30 - 20:30 1401/03/31 نامشخص دارد تومان ۱,۷۱۶,۰۰۰
Installation. storage and compute with windows server 2016 51 نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص دارد تومان ۲,۳۱۶,۰۰۰
Networking with Windows Server 2016 54 نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص دارد تومان ۲,۵۰۸,۰۰۰
Installation. storage and compute with windows server 2016 54 نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص دارد تومان ۲,۳۱۶,۰۰۰
Designing & Implementing a Server Infrastructure 24 نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص دارد تومان ۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد مبلغ
CCNA 200-301 75 پنجشنبه 14:30 الی 20:30 1401/03/26 نامشخص تومان ۳,۳۰۰,۰۰۰
CCNP (ENARSI) 300-410 80 دوشنبه و چهارشنبه 17:30 - 20:30 1401/04/13 نامشخص تومان ۳,۸۵۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد مبلغ
پکیج کامل (1,2) ICDL 131 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 14:30-17:30 1401/04/29 نا مشخص تومان ۱,۶۹۰,۰۰۰
پکیج کامل (1,2) ICDL 131 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 08:30-14:30 1401/05/22 نا مشخص تومان ۱,۳۵۲,۰۰۰
Excel پیشرفته 24 نامشخص نامشخص نامشخص نا مشخص تومان ۶۲۵,۰۰۰
آموزش تایپ و تندزنی 15 نامشخص نامشخص نامشخص نا مشخص تومان ۳۳۶,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد مبلغ
C#Programming 60 جمعه 14:30-20:30 1401/05/28 نامشخص تومان ۲,۶۴۰,۰۰۰
C#Windows Applications 50 نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص تومان ۳,۳۰۰,۰۰۰
Microsoft ASP.Net MVC 60 نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص تومان ۳,۸۲۸,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد مبلغ
SQL Server Database Development 60 جمعه 08:30 - 14:30 1401/06/11 نامشخص تومان ۲,۶۲۸,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد مبلغتوضیحات
MTCNA 26 جمعه 14:30-19:30 1401/01/26 نامشخص تومان ۱,۵۸۴,۰۰۰

MTCRE 24 جمعه 14:30-19:30 1401/03/13 نامشخص تومان ۱,۴۵۲,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد ظرفیت مبلغ
programming with python 60 یک شنبه و سه شنبه 17:30-20:30 1401/05/02 نامشخص دارد تومان ۳,۱۰۸,۰۰۰
برنامه نویسی به زبان Python آنلاین 60 یک شنبه و سه شنبه 17:30-20:30 1401/05/02 نامشخص دارد تومان ۲,۵۸۰,۰۰۰
Python Web Development With Django 50 جمعه 08:30 - 14:30 1401/05/14 نامشخص دارد تومان ۲,۸۴۴,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد ظرفیت مبلغ
طراحی مکانیک به کمک SolidWorks I 50 هماهنگ با کارشناس هماهنگ باکارشناس به صورت خصوصی نامشخص دارد تومان ۰
طراحی مکانیک به کمک SolidWorks 2 50 هماهنگ با کارشناس هماهنگ باکارشناس به صورت خصوصی نامشخص دارد تومان ۰
طراحی مکانیک به کمک CATIA I 50 هماهنگ با کارشناس هماهنگ باکارشناس به صورت خصوصی نامشخص دارد تومان ۰
طراحی مکانیک به کمک CATIA 2 50 هماهنگ با کارشناس هماهنگ باکارشناس به صورت خصوصی نامشخص دارد تومان ۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی ظرفیت مبلغ
دوره جامع محاسبات ساختمان به کمک ETABS/SAFE - سطح مقدماتی 120 هماهنگی با کارشناس هماهنگ باکارشناس نامشخص دارد تومان ۰
دوره جامع متره ، برآورد و صورت وضعیت نویسی 50 هماهنگی با کارشناس هماهنگ باکارشناس نامشخص دارد تومان ۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد ظرفیت مبلغ
پکیچ جامع مدیرت پروژه PMBOK,Primavera P6,MSP 106 یک شنبه - سه شنبه 20:30 - 17:30 1401/04/07 هماهنگی با کارشناس دارد تومان ۵,۵۰۰,۰۰۰
MS Project 45 یک شنبه - سه شنبه 20:30 - 17:30 1401/04/07 هماهنگی با کارشناس دارد تومان ۲,۱۰۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد تخفیف مبلغ
متلب مقدماتی 32 هماهنگ با کارشناس هماهنگ باکارشناس نامشخص نامشخص دارد تومان ۰
Now go add some variable products!
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد نحوه برگزاری مبلغ
English C1.2 ( advanced فشرده ) 36 h شنبه - دوشنبه 15:00 16:30 1401/03/23 نا مشخص حضوری/آنلاین تومان ۸۵۲,۰۰۰
English A1.2 ( starter مقدماتی ) 36 h شنبه - دوشنبه 16:30 - 18:00 1401/03/17 نا مشخص حضوری/آنلاین تومان ۷۳۶,۰۰۰
English B2.1 ( intermediate متوسط) 36 h شنبه - دوشنبه 18:00 - 19:30 1401/03/23 نامشخص حضوری/آنلاین تومان ۸۲۰,۰۰۰
A1.1 مقدماتی ویژه دوره ی فشرده 36 h شنبه - دوشنبه 16:00 - 17:30 1401/03/23 نا مشخص حضوری/آنلاین تومان ۷۳۶,۰۰۰
English A1.5 ( Elementary مقدماتی ) 36 h سه شنبه 18:00 - 19:30 1401/03/17 نا مشخص حضوری/آنلاین تومان ۷۳۶,۰۰۰
English A1.4 ( elementary مقدماتی ) 36 h یک شنبه و سه شنبه 18:00 - 19:30 1401/04/17 نا مشخص حضوری/آنلاین تومان ۷۳۶,۰۰۰
English A.2.1 (pre-intermediate پیش متوسط) 36 h یک شنبه و سه شنبه 17:00 - 19:00 1401/04/04 نا مشخص حضوری/آنلاین تومان ۷۳۶,۰۰۰
A1.1 مقدماتی ویژه دوره ی فشرده 36 h پنج شنبه و جمعه 14:30 -17:30 1401/04/02 نا مشخص حضوری/آنلاین تومان ۷۶۳,۰۰۰
آمادگی آزمون آیلتس Ielts 6+ 60 یک شنبه و سه شنبه 14:30 -17:30 1401/04/17 نامشخص حضوری/آنلاین تومان ۳,۰۰۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره تاریخ پیش بینی روز ساعت استاد نحوه برگزاری مبلغ
ترکی استانبولی مقدماتی 30 1401/01/31 یکشنبه - سه شنبه 17:30 - 19:30 شبیری آنلاین تومان ۷۸۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روزهای برگزاری تاریخ شروع نحوه برگزاری مبلغ
زبان مقدماتی آلمانی A1.1 30 ساعت یکشنبه- سه شنبه - پنج شنبه 1400/06/14 آنلاین تومان ۵۷۹,۰۰۰
نام دوره مدت دوره ساعت برگزاری تاریخ شروع نوع برگزاری روز برگزاری نحوه برگزاری مبلغ
فرانسه مقدماتی 36ساعت 16:00 - 18:00 1400/06/13 آنلاین شنبه - دوشنبه - چهارشنبه آنلاین تومان ۷۲۹,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد مبلغ
Move1 ( Family and Friends 1) 32 یک شنبه و سه شنبه 15:15-17:15 1401/03/24 خانم اسماعیلی تومان ۵۸۸,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد ظرفیت مبلغ
حسابداری کاربردی ویژه بازار کار 180 یک شنبه - سه شنبه 17:30 الی 20:30 1401/04/28 نامشخص دارد تومان ۷,۷۲۵,۰۰۰
حسابداری کاربردی ویژه بازار کار 180 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 17:30 الی 20:30 1401/05/19 نامشخص دارد تومان ۷,۷۲۵,۰۰۰
اکسل در حسابداری 25 پنج شنبه 14:30 الی 19:30 هماهنگ با کارشناس نامشخص دارد تومان ۱,۴۵۸,۰۰۰
مجموعه قوانین مالیاتی 50 هماهنگی با کارشناس هماهنگ باکارشناس هماهنگ با کارشناس نامشخص ندارد تومان ۲,۸۰۹,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد مبلغ
عکاسی با موبایل 35 پنجشنبه 14:00 - 10:00 1401/04/30 نامشخص تومان ۱,۴۹۲,۰۰۰
عکاسی دیجیتال 110 یکشنبه و سه شنبه 09:00-14:00 1401/04/14 شهریار مکی تومان ۴,۰۲۳,۰۰۰
عکاسی دیجیتال 110 پنجشنبه 19:30 تا 14:30 1401/04/30 نامشخص تومان ۴,۴۲۳,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد ظرفیت مبلغ
دوره آنلاین فتوشاپ 60 پنجشنبه 09:00 الی 14:00 1401/04/09 آقای عطیفه دارد تومان ۱,۷۴۲,۰۰۰
فتوشاپ مقدماتی تا پیشرفته 60 پنجشنبه 09:00 الی 14:00 1401/04/09 آقای عطیفه دارد تومان ۱,۹۶۲,۰۰۰
فتوشاپ مقدماتی تا پیشرفته 60 یک شنبه - سه شنبه 09:00 الی 14:00 1401/04/12 نامشخص دارد تومان ۱,۵۶۹,۶۰۰
دوره آنلاین فتوشاپ 60 یک شنبه - سه شنبه 09:00 الی 14:00 1401/04/12 نامشخص دارد تومان ۱,۳۹۳,۶۰۰
دوره آنلاین فتوشاپ 60 شنبه - دوشنبه 17:30 - 20:30 1401/04/13 نامشخص دارد تومان ۱,۷۴۲,۰۰۰
دوره آنلاین نرم افزار Illustrator 40 یک شنبه - سه شنبه 17:30 - 20:30 1401/05/02 آقای عطیفه دارد تومان ۱,۲۶۲,۰۰۰
فتوشاپ مقدماتی تا پیشرفته 60 شنبه - دوشنبه 17:30 - 20:30 1401/04/13 نامشخص دارد تومان ۱,۹۶۲,۰۰۰
نرم افزار Illustrator 40 یک شنبه - سه شنبه 20:30 - 17:30 1401/05/02 آقای عطیفه دارد تومان ۱,۵۱۲,۰۰۰
نام دوره مدت دوره ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد روز مبلغ
تدوین با پریمیر 48 09:00 الی 14:00 1401/04/10 نا مشخص جمعه تومان ۲,۲۹۲,۰۰۰
افترافکت 78 17:30 - 20:30 1401/04/14 میثم حاجی علیان یک شنبه - سه شنبه تومان ۳,۸۰۸,۰۰۰
دوره آنلاین تدوین با پریمیر 48 09:00 الی 14:00 1401/04/10 نا مشخص جمعه تومان ۲,۰۳۶,۰۰۰
نام دوره مدت دوره ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد روز مبلغ
دستیاری دندانپزشکی 120 08:00-13:00 1401/03/01 نامشخص یک شنبه - سه شنبه تومان ۴,۸۰۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد مبلغ
آشپزی ملل 40 پنجشنبه 15:30-19:30 1401/04/16 نامشخص تومان ۷,۹۵۰,۰۰۰
آشپزی ملل 40 پنجشنبه 10:30-14:30 1401/04/30 نامشخص تومان ۷,۹۵۰,۰۰۰
آشپزی ملل 40 دوشنبه 15:30-19:30 1401/04/13 نامشخص تومان ۷,۹۵۰,۰۰۰
باریستا 32 شنبه - دوشنبه 16:00-20:00 1401/04/11 نامشخص تومان ۵,۲۵۰,۰۰۰
دوره تخصصی نوشیدنی های سرد 32 چهارشنبه 10:30-14:30 1401/04/15 نامشخص تومان ۴,۱۵۰,۰۰۰
مدیریت کافی شاپ 32 یک هفته 10:30-14:30 1401/04/18 نامشخص تومان ۵,۱۰۰,۰۰۰
مدیریت کافی شاپ 32 یکشنبه-سه شنبه 10:30-14:30 1401/04/12 نامشخص تومان ۵,۱۰۰,۰۰۰
مدیریت کافی شاپ 32 پنجشنبه 15:30-19:30 1401/04/30 نامشخص تومان ۵,۱۰۰,۰۰۰
مدیریت کافی شاپ 32 یکشنبه-سه شنبه 16:00-20:00 1401/04/21 نامشخص تومان ۵,۱۰۰,۰۰۰
مدیریت و راه اندازی کافه و رستوران و اصول تشریفات 36 پنجشنبه 10:30-14:30 1401/04/30 نامشخص تومان ۵,۲۵۰,۰۰۰
ورکشاپ تخصصی شکلات دست ساز 10 دوشنبه - سه شنبه 09:30-14:30 1401/04/06 نامشخص تومان ۳,۳۰۰,۰۰۰
دوره تخصصی فینگرفود 24 یکشنبه 10:30-15:30 1401/04/05 نامشخص تومان ۳,۴۵۰,۰۰۰
کارگاه شیرینی و دسرهای کافه ای 9 دوشنبه - سه شنبه 09:30-14:30 1401/04/13 نامشخص تومان ۱,۷۵۰,۰۰۰
ورکشاپ فست فود 12 پنجشنبه - جمعه - شنبه 10:00 - 14:00 1401/03/26 نامشخص تومان ۳,۴۵۰,۰۰۰
ورکشاپ سوسیر 8 یکشنبه - دوشنبه 16:00-20:00 1401/04/12 نامشخص تومان ۲,۱۵۰,۰۰۰
دوره پخت نان ( مقدماتی) 20 شنبه 09:30-13:30 1401/04/11 نامشخص تومان ۳,۹۵۰,۰۰۰
ورکشاپ استیک 12 شنبه - یکشنبه - دوشنبه 15:30-19:30 1401/04/25 نامشخص تومان ۳,۹۵۰,۰۰۰

 

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد مبلغ
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی (مقدماتی) 138 دوشنبه-چهارشنبه 14:30-20:30 1401/04/29 نامشخص تومان ۵,۰۰۰,۰۰۰
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی (مقدماتی) 138 پتج شنبه 14:30-20:30 1401/04/30 نامشخص تومان ۵,۰۰۰,۰۰۰
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی (سطح متوسط) 120 جمعه 09:00-14:00 1401/04/31 نامشخص تومان ۵,۷۰۰,۰۰۰
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی (سطح متوسط) 120 شنبه - دوشنبه 09:00-14:00 1401/04/25 نامشخص تومان ۵,۷۰۰,۰۰۰
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی (سطح پیشرفته) 132 پتج شنبه 09:00-14:00 1401/04/30 نامشخص تومان ۶,۲۰۰,۰۰۰
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی (سطح پیشرفته) 132 شنبه - دوشنبه 09:00-14:00 1401/04/25 نامشخص تومان ۶,۲۰۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی مبلغ
اتوکد دوبعدی 60 جمعه 14:30-20:30 1401/04/31 تومان ۲,۴۵۰,۰۰۰
اتوکد دوبعدی 60 پنجشنبه 9:00-14:00 1401/04/30 تومان ۲,۴۵۰,۰۰۰
3D Max & V-Ray 100 پنجشنبه 08:30-14:30 1401/04/30 تومان ۳,۹۰۰,۰۰۰
3D Max beginners to Advanced 100 شنبه - دوشنبه 20:30 - 17:30 1401/04/25 تومان ۳,۹۰۰,۰۰۰
3Ds Max beginners to Advanced 100 پنجشنبه 14:30-20:30 1401/04/30 تومان ۳,۹۰۰,۰۰۰
نرم افزار راینو (Rhino) در معماری 60 پنجشنبه 17:30 تا 14:30 1401/04/30 تومان ۳,۵۰۰,۰۰۰
نرم افزار لومیون (Lumion) در معماری 30 پنجشنبه 17:30 - 14:30 1401/04/30 تومان ۱۷,۰۰۰,۰۰۰
نرم افزار Revit معماری 60 یک شنبه - سه شنبه 09:00-12:00 1401/04/28 تومان ۲,۶۰۰,۰۰۰
تبدیل نقشه های فاز یک به فاز دو 24 یک شنبه - سه شنبه 9:00-14:00 1401/04/28 تومان ۱,۲۸۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد ظرفیت مبلغ
الگوسازی و تکنیک های دوخت مقدماتی 84 پنج شنبه 14:30 - 19:30 1401/04/23 خانم شیرزاد دارد تومان ۳,۹۱۵,۰۰۰
طراحی لباس مقدماتی 192 شنبه - دوشنبه 14:30 - 19:30 1401/04/13 نا مشخص دارد تومان ۷,۰۰۰,۰۰۰
الگوسازی و تکنیک های دوخت مقدماتی 84 یک شنبه - سه شنبه 09:00 الی 14:00 1401/04/14 خانم شیرزاد دارد تومان ۳,۵۱۵,۰۰۰
طراحی لباس مقدماتی 192 شنبه - دوشنبه 09:00 الی 14:00 1401/04/20 نا مشخص دارد تومان ۶,۶۰۰,۰۰۰