توجه : پس از ثبت نام در هر یک از کلاسهای آموزشی مجتمع فنی تهران (نمایندگی انقلاب)، کارشناسان آموزش با شما تماس خواهند گرفت. تاریخ های اعلام شده جهت شروع دوره ها، تاریخ پیش بینی میباشد و ممکن است با توجه به زمان به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان، تغییر یابد.

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع تخفیف مبلغ
Web Design Pack172شنبه دوشنبه چهارشنبه17:30 الی 20:3098/09/13دارد تومان ۲,۴۴۴,۰۰۰ تومان ۲,۱۹۹,۶۰۰
Web Design Pack172جمعه14:30 - 20:3098/09/15دارد تومان ۲,۴۴۴,۰۰۰ تومان ۲,۱۹۹,۶۰۰
Python Web Development With Django30شنبه دوشنبه چهارشنبه17:30 الی 20:3098/08/22دارد تومان ۷۹۲,۰۰۰ تومان ۷۱۲,۸۰۰
PHP & MySQL Web Development60یک شنبه و سه شنبه17:30 الی 20:3098/08/28دارد تومان ۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۷۱,۰۰۰
Laravel40دوشنبه17:30 الی 20:30نامشخصدارد تومان ۱,۰۵۶,۰۰۰ تومان ۹۵۰,۴۰۰
word press & woocommerce Essential training45جمعه14:30 الی 19:3098/09/22دارد تومان ۷۷۵,۰۰۰ تومان ۶۹۷,۵۰۰
بهینه سازی برای موتورهای جستجو در اینترنت (SEO)45پنجشنبه14:30 - 20:3098/10/26دارد تومان ۹۹۰,۰۰۰ تومان ۸۹۱,۰۰۰
ReactJS50نامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان ۱,۵۱۲,۰۰۰
User Experience - UX45نامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۱,۴۸۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۳۶,۵۰۰
User Interface Designer25نامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۴۱۴,۰۰۰ تومان ۳۷۲,۶۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
Java SE 8 programming50شنبه و دوشنبه و چهارشنبه17:30 - 20:3098/09/06نامشخصدارد تومان ۹۰۰,۰۰۰ تومان ۸۱۰,۰۰۰
Android Pack70پنجشنبه ها08:30-13:3098/09/07موسویدارد تومان ۱,۲۱۵,۰۰۰ تومان ۱,۰۹۳,۵۰۰
advanced android development50نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۸۰,۰۰۰
developing los apps with swift50نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۳۵,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
A+ Hardware51جمعه20:00 - 16:0098/09/08نامشخصدارد تومان ۵۹۴,۰۰۰ تومان ۵۳۴,۶۰۰
+Network30شنبه - دوشنبه17:30-20:3098/08/27آقای فرهاد شریفیاندارد تومان ۳۶۰,۰۰۰ تومان ۳۲۴,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
MCSA pack 2016230پنج شنبه20:30 - 14:3098/08/30نامشخصدارد تومان ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۲۴۰,۰۰۰
Installation and configuring windows1042پنج شنبه20:30 - 14:3098/08/30نامشخصدارد تومان ۶۸۰,۰۰۰ تومان ۶۱۲,۰۰۰
Installation. storage and compute with windows server 201651نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۹۲۴,۰۰۰ تومان ۸۳۱,۰۰۰
Networking with Windows Server 201654نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۹۰۰,۰۰۰
Identity with Windows Server 201654نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۱,۰۳۰,۰۰۰ تومان ۹۲۷,۰۰۰
Designing & Implementing a Server Infrastructure24نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۴۲۵,۰۰۰ تومان ۳۸۲,۵۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
CCNA R & S66جمعه- 20:30- 14:3098/09/15آقای فرهاد شریفیاندارد تومان ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۱۲۵,۰۰۰
CCNA R & S66شنبه - دوشنبه17:30 - 20:3098/08/20آقای فرهاد شریفیاندارد تومان ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۱۲۵,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
پکیج کامل (1,2) ICDL131شنبه، دوشنبه، چهارشنبه08:30-14:3098/09/06نا مشخصدارد تومان ۸۰۸,۰۰۰ تومان ۶۴۶,۴۰۰
پکیج کامل (1,2) ICDL131شنبه، دوشنبه، چهارشنبه17:30-20:3098/09/06نا مشخصدارد تومان ۸۰۸,۰۰۰ تومان ۷۲۷,۲۰۰
آموزش تایپ و تندزنی15نامشخصنامشخصنامشخصنا مشخصدارد تومان ۱۴۰,۰۰۰ تومان ۱۲۶,۰۰۰
Excel پیشرفته24پنجشنبه14:30-20:3098/09/07نا مشخصدارد تومان ۲۲۵,۰۰۰ تومان ۲۰۲,۵۰۰
Excel پیشرفته24پنجشنبه08:30-14:3098/09/07نا مشخصدارد تومان ۲۲۵,۰۰۰ تومان ۲۰۲,۵۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
C#Programming60جمعه14:30-20:3098/09/01نامشخصدارد تومان ۷۲۴,۰۰۰ تومان ۶۵۱,۶۰۰
++C60جمعه14:30-20:3098/09/08نامشخصدارد تومان ۷۵۰,۰۰۰ تومان ۶۷۵,۰۰۰
Microsoft ASP.Net MVC60نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۸۰,۰۰۰
C#Windows Applications50جمعه08:30-14:3098/09/08عباس قاسمشاهیدارد تومان ۸۵۱,۰۰۰ تومان ۷۶۵,۹۰۰
C#Windows Applications50جمعه08:30-14:3098/09/08نامشخصدارد تومان ۸۵۱,۰۰۰ تومان ۷۶۵,۹۰۰
C#Windows Applications50پنج شنبه08:30-14:3098/09/07عباس قاسمشاهیدارد تومان ۸۵۱,۰۰۰ تومان ۷۶۵,۹۰۰
C#Windows Applications50پنج شنبه08:30-14:3098/09/07نامشخصدارد تومان ۸۵۱,۰۰۰ تومان ۷۶۵,۹۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
SQL Server Database Development60جمعه14:30 تا 8:3098/08/17نامشخصدارد تومان ۹۳۵,۰۰۰ تومان ۸۴۱,۵۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغتوضیحات
MTCNA26جمعه14:30 تا 20:3098/08/24آقای فرهاد شریفیاندارد تومان ۷۰۰,۰۰۰ تومان ۶۳۰,۰۰۰

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع تخفیف استاد مبلغ
LPIC 168پنج شنبه ها14:30 - 20:3098/09/07داردنامشخص تومان ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۱۲۵,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
programming with python60جمعه ها14:30-19:3098/08/24نامشخصدارد تومان ۹۰۰,۰۰۰ تومان ۸۱۰,۰۰۰
Python Web Development With Django30شنبه دوشنبه چهارشنبه17:30-20:3098/08/22نامشخصدارد تومان ۷۹۲,۰۰۰ تومان ۷۱۲,۸۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
طراحی مکانیک به کمک CATIA I50روزهای زوج20:30 - 17:3098/9/24ناصر نوروزیدارد تومان ۸۲۰,۰۰۰ تومان ۷۳۸,۰۰۰
طراحی مکانیک به کمک CATIA I50پنجشنبه20:30 - 14:3098/9/21ناصر نوروزیدارد تومان ۸۲۰,۰۰۰ تومان ۷۳۸,۰۰۰
طراحی مکانیک به کمک SolidWorks 250جمعه ها14:30 - 08:3098/9/8حامد بختیدارد تومان ۸۵۰,۰۰۰ تومان ۷۶۵,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع تخفیف مبلغ
دوره جامع متره ، برآورد و صورت وضعیت نویسی50پتج شنبه- 20:30- 14:3098/8/16دارد تومان ۸۶۰,۰۰۰ تومان ۷۷۴,۰۰۰
دوره جامع محاسبات ساختمان به کمک ETABS/SAFE - سطح مقدماتی120پتج شنبه- 20:30- 14:3098/8/30دارد تومان ۲,۲۸۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۳۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع تخفیف استاد مبلغ
پکیچ جامع مدیرت پروژه PMBOK,Primavera P6,MSP106جمعه8:00-14:0098/9/15داردمصطفی خرادپور تومان ۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۳۵,۰۰۰
MS Project45جمعه8:00-14:0098/9/15داردمصطفی خرادپور تومان ۷۵۰,۰۰۰ تومان ۶۷۵,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
SPSS i39هماهنگی با کارشناسهماهنگ باکارشناسنامشخصنامشخصدارد تومان ۶۷۰,۰۰۰ تومان ۶۰۳,۰۰۰
متلب مقدماتی32هماهنگی با کارشناسهماهنگ باکارشناسنامشخصنامشخصدارد تومان ۵۳۰,۰۰۰ تومان ۴۷۷,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
نرم افزار Arc GIS مقدماتی30یک شنبه - سه شنبه17:30:20:3098/9/12نا مشخصنامشخص تومان ۶۰۰,۰۰۰ تومان ۵۴۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
حسابداری کاربردی ویژه بازار کار180یک شنبه-سه شنبه17:30 الی 20:3098/9/18اقای اتحادفردارد تومان ۳,۷۲۰,۰۰۰ تومان ۳,۳۴۸,۰۰۰
حسابداری کاربردی ویژه بازار کار180جمعه14:30 الی 20:3098/9/29نامشخصدارد تومان ۳,۷۲۰,۰۰۰ تومان ۳,۳۴۸,۰۰۰
حسابداری خدماتی50یک شنبه-سه شنبه17:30 الی 20:3098/9/29نامشخصدارد تومان ۹۷۰,۰۰۰ تومان ۸۷۳,۰۰۰
حسابداری مکانیزه با نرم افزار(هلو،سپیدار و اکسل)70پنج شنبه14:30 الی 20:3098/8/23نامشخصدارد تومان ۱,۴۳۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۸۷,۰۰۰
حسابداری بازرگانی40هماهنگی با کارشناسهماهنگ باکارشناسهماهنگ با کارشناسنامشخصدارد تومان ۷۸۰,۰۰۰ تومان ۷۰۲,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
پریمیر48پنجشنبه09:00-14:0098/09/28علیرضا مسکوکیدارد تومان ۱,۰۴۵,۰۰۰ تومان ۹۴۰,۵۰۰
افترافکتز78جمعه19:30 تا 14:3098/09/22علی خسرویدارد تومان ۱,۸۱۵,۰۰۰ تومان ۱,۶۳۳,۵۰۰
مایا120دوشنبه19:30 تا 14:3098/09/11علیرضا مسکوکیدارد تومان ۱,۹۸۵,۰۰۰ تومان ۱,۷۸۶,۵۰۰
افترافکتز78یکشنبه و سه شنبه17:30-20:3098/09/05علیرضا مسکوکیدارد تومان ۱,۸۱۵,۰۰۰ تومان ۱,۶۳۳,۵۰۰
عکاسی دیجیتال110شنبه - چهارشنبه14:30-19:3098/09/06نامشخصدارد تومان ۲,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۷۵,۵۰۰
پریمیر48جمعه09:00-14:0098/08/17علیرضا مسکوکیدارد تومان ۱,۰۴۵,۰۰۰ تومان ۹۴۰,۵۰۰
عکاسی دیجیتال110شنبه - چهارشنبه09:00-14:0098/09/06شهریار مکیدارد تومان ۲,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۵,۰۰۰
روتوش عکس45پنجشنبه09:00-14:0098/09/21نامشخصدارد تومان ۹۷۲,۰۰۰ تومان ۸۷۴,۸۰۰
عکاسی دیجیتال110پنجشنبه09:00-14:0098/08/23فرهاد فرجیدارد تومان ۲,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۷۵,۵۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
نرم افزارInDesign30دوشنبه17:30 - 14:3098/09/11علی خسرویدارد تومان ۲۹۰,۰۰۰ تومان ۲۶۱,۰۰۰
فتوشاپ نسخه CC 2017 مقدماتی تا پیشرفته60یک شنبه - سه شنبه17:30 - 20:3098/08/28علی خسرویدارد تومان ۸۶۰,۰۰۰ تومان ۷۷۴,۰۰۰
نرم افزار Illustrator40شنبه و چهارشنبه09:00-13:0098/08/18نامشخصدارد تومان ۵۵۰,۰۰۰ تومان ۴۴۰,۰۰۰
نرم افزار Illustrator40شنبه - دوشنبه20:30 - 17:3098/08/27نامشخصدارد تومان ۵۵۰,۰۰۰ تومان ۴۹۵,۰۰۰
نرم افزارInDesign30چهارشنبه20:30 - 17:3098/08/22علی خسرویدارد تومان ۲۹۰,۰۰۰ تومان ۲۶۱,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی (مقدماتی)138شنبه - چهارشنبه17:30 - 20:3098/8/8نامشخصدارد تومان ۲,۲۳۶,۰۰۰ تومان ۲,۰۱۲,۴۰۰
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی (سطح پیشرفته)132جمعه08:30 الی 14:3098/8/24نامشخصدارد تومان ۲,۷۶۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۱۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
اتوکد دوبعدی60یکشنبه و سه شنبه20:30 - 17:3098/8/14نا مشخصدارد تومان ۸۲۲,۰۰۰ تومان ۷۳۹,۸۰۰
اتوکد دوبعدی60پنجشنبه20:30 - 14:3098/9/14جلالیدارد تومان ۸۲۲,۰۰۰ تومان ۷۳۹,۸۰۰
پکیج تری دی مکس و ویری130جمعه20:30 - 14:3098/8/24جلالیدارد تومان ۱,۹۷۵,۰۰۰ تومان ۱,۷۷۷,۵۰۰
پکیج تری دی مکس و ویری130یکشنبه و سه شنبه17:30 - 14:3098/9/19جلالیدارد تومان ۱,۹۷۵,۰۰۰ تومان ۱,۷۷۷,۵۰۰
نرم افزار راینو (Rhino) در معماری60هماهنگ با کارشناسهماهنگ باکارشناسبا هماهنگی دپارتماننا مشخصدارد تومان ۸۴۰,۰۰۰ تومان ۷۵۶,۰۰۰
نرم افزار Revit معماری60شنبه و دوشنبه و چهارشنبه20:30 - 17:3098/8/29نا مشخصدارد تومان ۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان ۹۱۸,۰۰۰
فتوشاپ برای معماری30هماهنگ با کارشناسهماهنگ باکارشناسبا هماهنگی دپارتماننا مشخصدارد تومان ۶۸۷,۰۰۰ تومان ۶۱۸,۳۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
دوره تخصصی هتلداری10جلسهدوشنبه18:00تا 14:0098/09/25نامشخصندارد تومان ۳,۲۵۰,۰۰۰
دوره بیوتی6ساعتشنبه14:00 تا 17:0098/08/11نامشخصندارد تومان ۲,۷۰۰,۰۰۰
کافی شاپ فشردهیک هفتهشنبه تا شنبه15:00 تا 11:0098/09/09نامشخصدارد تومان ۳,۲۸۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۳۵,۰۰۰
کاست کنترلیک ماهیکشنبه و سه شنبه20:30 تا 16:3098/09/17نامشخصدارد تومان ۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۰۰,۰۰۰
کافی شاپیک ماهیکشنبه و سه شنبه20:30 تا 16:3098/08/28نامشخصدارد تومان ۳,۲۸۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۳۵,۰۰۰
آشپزی مللدو ماهپنجشنبه10:30 تا 16:3098/09/14نامشخصدارد تومان ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۴,۲۵۰,۰۰۰
دوره تخصصی فینگرفود4 جلسهشنبه و دوشنبه10:30 تا 15:3098/10/23نامشخصدارد تومان ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۵۰,۰۰۰
مدیریت و راه اندازی کافه و رستوران و اصول تشریفاتدو ماهپنجشنبه14:30 تا 10:3098/09/28نامشخصدارد تومان ۲,۸۲۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۷۰,۰۰۰
متصدی نوشیدنی های سرددو ماهچهارشنبه17:00 تا 21:0098/09/17نامشخصدارد تومان ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۵۰,۰۰۰
باریستایک ماهشنبه و دوشنبه20:30 تا 16:3098/09/09نامشخصدارد تومان ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۵۰,۰۰۰
صبحانه و برانچدو روزشنبه و دوشنبه10:30 تا 15:3098/09/16نامشخصدارد تومان ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۴۰,۰۰۰
No product object found
نام دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
English beginner A1.1یک شنبه - سه شنبه15:00-17:30با هماهنگی دپارتماننامشخص10 تومان ۳۳۴,۰۰۰ تومان ۳۰۰,۶۰۰
English beginner A1.4شنبه-چهارشنبه18:00-20:30با هماهنگی دپارتماننا مشخص10 تومان ۳۳۴,۰۰۰ تومان ۳۰۰,۶۰۰
English intermediate B2.2جمعه14:30 - 19:30با هماهنگی دپارتماننا مشخص10 تومان ۳۷۰,۰۰۰ تومان ۳۳۳,۰۰۰
free discussion 1شنبه-دوشنبه17:30 - 20:30با هماهنگی دپارتماننا مشخص10 تومان ۳۹۶,۰۰۰ تومان ۳۵۶,۴۰۰
start 4یک شنبه - سه شنبه18:00-20:00با هماهنگی دپارتماننا مشخص10 تومان ۲۶۴,۰۰۰ تومان ۲۳۷,۶۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
طراحی لباس مقدماتی192جمعه15:00 تا 9:0098/09/08نا مشخصدارد تومان ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۱۰,۰۰۰
الگوسازی و تکنیک های دوخت پیشرفته84پنج شنبه09:00 الی 14:0098/09/07نا مشخصدارد تومان ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۱۰,۰۰۰
نقاشی کودکان20یک شنبه - سه شنبه10:00_12:0098/09/05نا مشخصدارد تومان ۲۸۸,۰۰۰ تومان ۲۵۹,۲۰۰
طراحی لباس مقدماتی192یک شنبه - سه شنبه09:00 الی 14:0098/09/05نا مشخصدارد تومان ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۰۰,۰۰۰
نقاشی روی پارچه42یک شنبه - سه شنبه17:30 - 20:3098/09/05نا مشخصدارد تومان ۹۷۰,۰۰۰ تومان ۸۷۳,۰۰۰
الگوسازی و تکنیک های دوخت مقدماتی84شنبه - دوشنبه14:30 - 19:3098/09/02ناهید لشگردارد تومان ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۱۰,۰۰۰
الگوسازی و تکنیک های دوخت مقدماتی84چهارشنبه09:00 الی 14:0098/09/06نا مشخصدارد تومان ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۰۰,۰۰۰
طراحی لباس مقدماتی192پنج شنبه09:00 الی 14:0098/08/16نا مشخصدارد تومان ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۱۰,۰۰۰