توجه : پس از ثبت نام در هر یک از کلاسهای آموزشی مجتمع فنی تهران (نمایندگی انقلاب)، کارشناسان آموزش با شما تماس خواهند گرفت. تاریخ های اعلام شده جهت شروع دوره ها، تاریخ پیش بینی میباشد و ممکن است با توجه به زمان به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان، تغییر یابد.

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد مبلغ
Web Design Pack 150 شنبه دوشنبه چهارشنبه 14:30 -17:30 1401/07/27 نامشخص تومان ۷,۳۹۲,۰۰۰
Web Design Pack 150 جمعه 08:30 الی 14:30 1401/07/29 نامشخص تومان ۷,۳۹۲,۰۰۰
بهینه سازی برای موتورهای جستجو در اینترنت (SEO) 30 پنجشنبه 14:30 - 20:30 1401/07/07 نامشخص تومان ۲,۰۵۲,۰۰۰
word press & woocommerce Essential training 45 جمعه 14:30 - 20:30 1401/07/29 نامشخص تومان ۱,۸۴۸,۰۰۰
Python Web Development With Django 50 نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص تومان ۲,۸۴۴,۰۰۰
ReactJS 40 پنجشنبه 14:30 - 20:30 1401/09/24 نامشخص تومان ۲,۷۰۰,۰۰۰
PHP & MySQL Web Development 60 شنبه دوشنبه چهارشنبه 17:30 الی 20:30 1401/08/04 نامشخص تومان ۳,۴۳۲,۰۰۰
Laravel 40 نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص تومان ۲,۱۸۴,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد مبلغ
Java SE 8 programming 50 پنجشنبه ها 14:30-20:30 1401/10/08 نامشخص تومان ۲,۶۲۸,۰۰۰
Android Pack 70 نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص تومان ۳,۹۰۰,۰۰۰
advanced android development 50 نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص تومان ۳,۴۳۲,۰۰۰
developing los apps with swift 50 نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص تومان ۲,۵۰۸,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد مبلغ
+Network 30 پنج شنبه 08:30-14:30 1401/07/14 نامشخص تومان ۷۳۲,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد تخفیف مبلغ
MCSA pack 2016 230 جمعه 08:30 الی 14:30 1401/08/06 نامشخص دارد تومان ۸,۷۸۴,۰۰۰
Installing and Configuring Windows 10 42 جمعه 08:30 الی 14:30 نامشخص نامشخص دارد تومان ۱,۷۱۶,۰۰۰
Installation. storage and compute with windows server 2016 51 نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص دارد تومان ۲,۳۱۶,۰۰۰
Networking with Windows Server 2016 54 نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص دارد تومان ۲,۵۰۸,۰۰۰
Installation. storage and compute with windows server 2016 54 نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص دارد تومان ۲,۳۱۶,۰۰۰
Designing & Implementing a Server Infrastructure 24 نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص دارد تومان ۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد مبلغ
CCNA 200-301 75 پنجشنبه 14:30 الی 20:30 1401/07/14 نامشخص تومان ۳,۳۰۰,۰۰۰
CCNP (ENARSI) 300-410 80 دوشنبه و چهارشنبه 17:30 - 20:30 1401/04/29 نامشخص تومان ۳,۸۵۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد مبلغ
پکیج کامل (1,2) ICDL 131 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 08:30-14:30 1401/07/16 نا مشخص تومان ۱,۶۳۰,۰۰۰
پکیج کامل (1,2) ICDL 131 یک شنبه - سه شنبه 14:30-17:30 1401/07/26 نا مشخص تومان ۲,۰۳۰,۰۰۰
پکیج کامل (1,2) ICDL 131 یک شنبه - سه شنبه 08:30-14:30 1401/08/08 نا مشخص تومان ۱,۶۳۰,۰۰۰
Excel پیشرفته 24 نامشخص نامشخص نامشخص نا مشخص تومان ۰
آموزش تایپ و تندزنی 15 نامشخص نامشخص نامشخص نا مشخص تومان ۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد مبلغ
C#Programming 60 جمعه 08:30-14:30 1401/08/12 نامشخص تومان ۲,۶۴۰,۰۰۰
C#Windows Applications 50 نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص تومان ۳,۳۰۰,۰۰۰
Microsoft ASP.Net MVC 60 نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص تومان ۳,۸۲۸,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد مبلغ
SQL Server Database Development 60 جمعه 08:30 - 14:30 1401/08/27 نامشخص تومان ۲,۶۲۸,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد مبلغتوضیحات
MTCNA 26 جمعه 14:30-19:30 1401/01/26 نامشخص تومان ۱,۵۸۴,۰۰۰

MTCRE 24 جمعه 14:30-19:30 1401/03/13 نامشخص تومان ۱,۴۵۲,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد ظرفیت مبلغ
programming with python 60 جمعه 14:30-19:30 1401/08/13 نامشخص دارد تومان ۳,۱۰۸,۰۰۰
Python Web Development With Django 50 نا مشخص نامشخص نامشخص نامشخص دارد تومان ۲,۸۴۴,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد ظرفیت مبلغ
طراحی مکانیک به کمک SolidWorks I 50 هماهنگ با کارشناس هماهنگ باکارشناس به صورت خصوصی نامشخص دارد تومان ۰
طراحی مکانیک به کمک SolidWorks 2 50 هماهنگ با کارشناس هماهنگ باکارشناس به صورت خصوصی نامشخص دارد تومان ۰
طراحی مکانیک به کمک CATIA I 50 هماهنگ با کارشناس هماهنگ باکارشناس به صورت خصوصی نامشخص دارد تومان ۰
طراحی مکانیک به کمک CATIA 2 50 هماهنگ با کارشناس هماهنگ باکارشناس به صورت خصوصی نامشخص دارد تومان ۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی ظرفیت مبلغ
دوره جامع محاسبات ساختمان به کمک ETABS/SAFE - سطح مقدماتی 120 هماهنگی با کارشناس هماهنگ باکارشناس نامشخص دارد تومان ۰
دوره جامع متره ، برآورد و صورت وضعیت نویسی 50 هماهنگی با کارشناس هماهنگ باکارشناس نامشخص دارد تومان ۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد ظرفیت مبلغ
پکیچ جامع مدیرت پروژه PMBOK,Primavera P6,MSP 106 یک شنبه - سه شنبه 20:30 - 17:30 1401/04/07 هماهنگی با کارشناس دارد تومان ۵,۵۰۰,۰۰۰
MS Project 45 یک شنبه - سه شنبه 20:30 - 17:30 1401/04/07 هماهنگی با کارشناس دارد تومان ۲,۱۰۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد تخفیف مبلغ
متلب مقدماتی 32 هماهنگ با کارشناس هماهنگ باکارشناس نامشخص نامشخص دارد تومان ۰
Now go add some variable products!
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد نحوه برگزاری مبلغ
English A1.4 ( elementary مقدماتی ) 36 h شنبه - دوشنبه 16:30 - 18:00 1401/07/19 نا مشخص حضوری/آنلاین تومان ۷۳۶,۰۰۰
English A1.4 ( elementary مقدماتی ) 36 h شنبه - دوشنبه 18:00 - 19:30 1401/07/19 نا مشخص حضوری/آنلاین تومان ۷۳۶,۰۰۰
English B2.2 (upper-intermediate فوق متوسط) 36 h شنبه - دوشنبه 18:00 - 19:30 1401/6/28 نامشخص حضوری/آنلاین تومان ۸۲۰,۰۰۰
A1.1 مقدماتی ویژه دوره ی فشرده 36 h شنبه - دوشنبه 20:30 - 17:30 1401/07/23 نا مشخص حضوری/آنلاین تومان ۷۳۶,۰۰۰
English C1.2 ( advanced فشرده ) 36 h یک شنبه و سه شنبه 17:00 - 19:00 1401/07/26 نا مشخص حضوری/آنلاین تومان ۸۵۲,۰۰۰
Englisg A2.2 ( Pre-intermediate پیش متوسط) 36 h یک شنبه و سه شنبه 18:00 - 19:30 1401/07/26 نا مشخص حضوری/آنلاین تومان ۷۵۹,۰۰۰
English A1.4 ( elementary مقدماتی ) 36 h یک شنبه و سه شنبه 16:00 - 17:30 1401/06/22 نا مشخص حضوری/آنلاین تومان ۷۳۶,۰۰۰
A1.1 مقدماتی ویژه دوره ی فشرده 36 h پنج شنبه و جمعه 18:00 - 19:30 1401/06/22 نا مشخص حضوری/آنلاین تومان ۷۳۶,۰۰۰
آمادگی آزمون آیلتس Ielts 6+ 60 یک شنبه و سه شنبه 14:30 -17:30 1401/07/26 نامشخص حضوری/آنلاین تومان ۳,۰۰۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره تاریخ پیش بینی روز ساعت استاد نحوه برگزاری مبلغ
ترکی استانبولی مقدماتی A1.1 30 1401/05/19 دوشنبه - چهارشنبه 17:30 - 19:30 نازنین شبیری آنلاین تومان ۷۸۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روزهای برگزاری تاریخ شروع نحوه برگزاری مبلغ
زبان مقدماتی آلمانی A1.1 30 ساعت یکشنبه- سه شنبه - پنج شنبه 1400/06/14 آنلاین تومان ۵۷۹,۰۰۰
نام دوره مدت دوره ساعت برگزاری تاریخ شروع نوع برگزاری روز برگزاری نحوه برگزاری مبلغ
فرانسه مقدماتی 36ساعت 16:00 - 18:00 1400/06/13 آنلاین شنبه - دوشنبه - چهارشنبه آنلاین تومان ۷۲۹,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد مبلغ
Move 2 (family and friends 1) 32 یک شنبه و سه شنبه 15:15-17:15 1401/05/25 خانم حیدری تومان ۵۸۸,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد ظرفیت مبلغ
حسابداری کاربردی ویژه بازار کار 180 جمعه 14:30 الی 20:30 1401/07/08 نامشخص دارد تومان ۷,۷۲۵,۰۰۰
حسابداری کاربردی ویژه بازار کار 180 یک شنبه - سه شنبه 17:30 الی 20:30 1401/07/27 نامشخص دارد تومان ۷,۷۲۵,۰۰۰
اکسل در حسابداری 25 پنج شنبه 14:30 الی 19:30 هماهنگ با کارشناس نامشخص دارد تومان ۱,۴۵۸,۰۰۰
مجموعه قوانین مالیاتی 50 هماهنگی با کارشناس هماهنگ باکارشناس هماهنگ با کارشناس نامشخص ندارد تومان ۲,۸۰۹,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد مبلغ
عکاسی دیجیتال 110 شنبه - چهارشنبه 09:00-14:00 1401/07/09 شهریار مکی تومان ۴,۰۲۳,۰۰۰
عکاسی دیجیتال 110 پنجشنبه 09:00-14:00 1401/07/07 نامشخص تومان ۴,۴۲۳,۰۰۰
عکاسی با موبایل 35 چهارشنبه 16:00 تا 20:00 هماهنگی با کارشناس نامشخص تومان ۱,۴۹۲,۰۰۰
نام دوره ساعت برگزاری مدت دوره تاریخ پیش بینی روز استاد ظرفیت مبلغ
دوره آنلاین فتوشاپ 17:30 - 20:30 60 1401/07/10 یک شنبه - سه شنبه نامشخص دارد تومان ۱,۸۲۹,۰۰۰
فتوشاپ مقدماتی تا پیشرفته 20:30 - 17:30 60 1401/07/30 شنبه - دوشنبه نامشخص دارد تومان ۱,۹۶۲,۰۰۰
فتوشاپ مقدماتی تا پیشرفته 9:00 الی 14:00 60 1401/07/07 پنجشنبه نامشخص دارد تومان ۱,۹۶۲,۰۰۰
دوره آنلاین فتوشاپ 9:00 الی 14:00 60 1401/07/09 شنبه - دوشنبه نامشخص دارد تومان ۱,۴۶۳,۲۰۰
دوره آنلاین فتوشاپ 09:00 الی 14:00 60 1401/07/07 پنجشنبه نامشخص دارد تومان ۱,۸۲۹,۰۰۰
نرم افزار Illustrator 09:00 الی 14:00 60 1401/07/14 پنجشنبه نامشخص دارد تومان ۱,۵۸۸,۰۰۰
فتوشاپ مقدماتی تا پیشرفته 09:00 الی 14:00 60 1401/07/09 شنبه - دوشنبه نامشخص دارد تومان ۱,۵۶۹,۶۰۰
دوره آنلاین نرم افزار Illustrator 9:00 الی 14:00 40 1401/07/14 پنجشنبه نامشخص دارد تومان ۱,۳۲۵,۰۰۰
دوره آنلاین فتوشاپ 17:30 - 20:30 60 1401/07/30 شنبه - دوشنبه نامشخص دارد تومان ۱,۸۲۹,۰۰۰
نام دوره مدت دوره ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد روز مبلغ
تدوین با پریمیر 48 14:30 -17:30 1401/07/12 علی مصدقی یک شنبه - سه شنبه تومان ۲,۵۲۱,۰۰۰
دوره آنلاین تدوین با پریمیر 48 14:30 -17:30 1401/07/12 علی مصدقی یک شنبه - سه شنبه تومان ۲,۰۳۶,۰۰۰
تدوین با پریمیر 48 09:00 الی 14:00 1401/07/08 نا مشخص جمعه تومان ۲,۵۲۱,۰۰۰
افترافکت 78 09:00 الی 14:00 1401/07/14 نا مشخص پنجشنبه تومان ۳,۸۰۸,۰۰۰
Now go add some variable products!
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد مبلغ
آشپزی ملل 40 پنجشنبه 10:30-14:30 1401/07/07 نامشخص تومان ۱۱,۱۵۰,۰۰۰
آشپزی ملل 40 یکشنبه-سه شنبه 15:30-19:30 1401/07/17 نامشخص تومان ۱۱,۱۵۰,۰۰۰
مدیریت کافی شاپ 32 یک هفته 10:30-14:30 1401/07/09 نامشخص تومان ۶,۶۵۰,۰۰۰
مدیریت کافی شاپ 32 پنجشنبه 15:30-19:30 1401/07/21 نامشخص تومان ۶,۶۵۰,۰۰۰
مدیریت کافی شاپ 32 یکشنبه-سه شنبه 10:30-14:30 1401/07/19 نامشخص تومان ۶,۶۵۰,۰۰۰
باریستا 32 شنبه - دوشنبه 16:00-20:00 1401/07/11 نامشخص تومان ۶,۸۵۰,۰۰۰
دوره تخصصی نوشیدنی های سرد 32 چهارشنبه 10:30-14:30 1401/07/29 نامشخص تومان ۵,۳۹۵,۰۰۰