توجه : پس از ثبت نام در هر یک از کلاسهای آموزشی مجتمع فنی تهران (نمایندگی انقلاب)، کارشناسان آموزش با شما تماس خواهند گرفت. تاریخ های اعلام شده جهت شروع دوره ها، تاریخ پیش بینی میباشد و ممکن است با توجه به زمان به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان، تغییر یابد.

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع تخفیف مبلغ
Web Design Pack172شنبه دوشنبه چهارشنبه17:30 الی 20:3099/04/16دارد تومان ۲,۴۴۴,۰۰۰ تومان ۲,۱۹۹,۶۰۰
word press & woocommerce Essential training45جمعه14:30 - 20:3099/03/16دارد تومان ۹۳۰,۰۰۰ تومان ۸۳۷,۰۰۰
بهینه سازی برای موتورهای جستجو در اینترنت (SEO)45پنجشنبه14:30 - 20:3099/03/15دارد تومان ۱,۲۴۰,۰۰۰ تومان ۱,۱۱۶,۰۰۰
Python Web Development With Django30جمعه08:30 الی 14:3099/03/16دارد تومان ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۹۰۰,۰۰۰
Laravel40دوشنبه17:30 الی 20:30نامشخصدارد تومان ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۱۲۵,۰۰۰
ReactJS50نامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۰,۰۰۰
User Experience - UX45نامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۸۵,۰۰۰
PHP & MySQL Web Development60یک شنبه و سه شنبه17:30 الی 20:3099/03/20دارد تومان ۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۷۸,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
Java SE 8 programming50جمعه08:30-14:3099/03/23نامشخصدارد تومان ۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۳۵,۰۰۰
Android Pack70نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۵۰,۰۰۰
advanced android development50پنجشنبه ها14:30-20:3099/03/08نامشخصدارد تومان ۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان ۱,۵۱۲,۰۰۰
developing los apps with swift50نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۳۵,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
+Network30پنج شنبه14:30-20:3099/03/08نامشخصدارد تومان ۴۵۰,۰۰۰ تومان ۴۰۵,۰۰۰
A+ Hardware51جمعه20:00 - 16:0099/05/06نامشخصدارد تومان ۶۵۵,۰۰۰ تومان ۵۸۹,۵۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
MCSA pack 2016230جمعه08:30 الی 14:3099/03/30نامشخصدارد تومان ۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۷۸۰,۰۰۰
Installation and configuring windows1042پنج شنبه20:30 - 14:3099/03/22نامشخصدارد تومان ۸۲۰,۰۰۰ تومان ۷۳۸,۰۰۰
Installation. storage and compute with windows server 201651نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۰
Networking with Windows Server 201654نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۰
Identity with Windows Server 201654نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۰
Designing & Implementing a Server Infrastructure24نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
CCNP Route60جمعه08:30 الی 14:3099/03/09آقای فرهاد شریفیاندارد تومان ۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۶۵,۰۰۰
CCNA R & S66شنبه - دوشنبه17:30 - 20:3099/03/17آقای فرهاد شریفیاندارد تومان ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۴۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
پکیج کامل (1,2) ICDL131یک شنبه - سه شنبه17:30-20:3099/03/20نا مشخصدارد تومان ۹۶۰,۰۰۰ تومان ۸۶۴,۰۰۰
پکیج کامل (1,2) ICDL131شنبه، دوشنبه، چهارشنبه08:30-14:3099/03/28نا مشخصدارد تومان ۹۶۰,۰۰۰ تومان ۷۶۸,۰۰۰
Excel پیشرفته24پنجشنبه14:30-20:3099/03/22نا مشخصدارد تومان ۳۰۰,۰۰۰ تومان ۲۷۰,۰۰۰
آموزش تایپ و تندزنی15شنبه، دوشنبه، چهارشنبه14:30-17:3099/03/21نا مشخصدارد تومان ۱۸۲,۰۰۰ تومان ۱۶۳,۸۰۰
طراحی داشبورد در اکسل15نامشخصنامشخصنامشخصنا مشخصدارد تومان ۲۸۰,۰۰۰ تومان ۲۵۲,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
C#Programming60جمعه08:30-14:3099/03/09نامشخصدارد تومان ۹۵۰,۰۰۰ تومان ۸۵۵,۰۰۰
C#Windows Applications50پنج شنبه08:30-14:3099/03/08سروش صدردارد تومان ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۹۹۰,۰۰۰
Microsoft ASP.Net MVC60نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصندارد تومان ۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۶۵,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
SQL Server Database Development60جمعه14:30 تا 8:3099/03/16آقای معیریدارد تومان ۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۰۸,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغتوضیحات
MTCNA & MTCRE50پنجشنبه08:30 الی 14:3099/03/22آقای فرهاد شریفیاندارد تومان ۱,۵۶۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۰۴,۰۰۰

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع تخفیف استاد مبلغ
LPIC I آنلاین68یک شنبه - سه شنبه17:30 الی 20:3099/03/20داردنامشخص تومان ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۸۰,۰۰۰
LPIC 168یک شنبه - سه شنبه17:30 الی 20:3099/03/20داردنامشخص تومان ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۵۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف ظرفیت مبلغ
Python Web Development With Django30جمعه08:30 - 14:3099/03/09نامشخصدارددارد تومان ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۹۰۰,۰۰۰
programming with python60جمعه14:30-19:3099/03/09نامشخصدارددارد تومان ۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۳۵,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف ظرفیت مبلغ
طراحی مکانیک به کمک CATIA I50روزهای زوج17:30 - 20:3099/03/12ناصر نوروزیدارددارد تومان ۹۸۵,۰۰۰ تومان ۸۸۶,۵۰۰
طراحی مکانیک به کمک CATIA I50پنجشنبه20:30 - 14:3099/03/08ناصر نوروزیدارددارد تومان ۹۸۵,۰۰۰ تومان ۸۸۶,۵۰۰
طراحی مکانیک به کمک CATIA 250جمعه ها20:30 - 14:3099/03/09ناصر نوروزیدارددارد تومان ۹۸۰,۰۰۰ تومان ۸۸۲,۰۰۰
طراحی مکانیک به کمک SolidWorks I50جمعه ها20:30 - 14:3099/03/09حامد بختیدارددارد تومان ۹۷۵,۰۰۰ تومان ۸۷۷,۵۰۰
طراحی مکانیک به کمک SolidWorks 250جمعه ها14:30 - 08:3099/03/09حامد بختیدارددارد تومان ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۹۹۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع تخفیف ظرفیت مبلغ
دوره جامع متره ، برآورد و صورت وضعیت نویسی50یک شنبه - سه شنبه17:30-20:3099/03/27دارددارد تومان ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰
دوره جامع محاسبات ساختمان به کمک ETABS/SAFE - سطح مقدماتی120پنج شنبه- 20:30- 14:3099/05/26دارددارد تومان ۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۶۵,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع تخفیف استاد ظرفیت مبلغ
پکیچ جامع مدیرت پروژه PMBOK,Primavera P6,MSP106جمعه8:00-14:00هماهنگ با کارشناسداردمصطفی خرادپوردارد تومان ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۳۰,۰۰۰
MS Project45جمعه8:00-14:00هماهنگ با کارشناسداردمصطفی خرادپوردارد تومان ۹۵۰,۰۰۰ تومان ۸۵۵,۰۰۰
برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار Oracle Primavera P650جمعه8:00-14:00هماهنگ با کارشناسداردمصطفی خرادپوردارد تومان ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۹۹۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
SPSS i39هماهنگی با کارشناسهماهنگ باکارشناسنامشخصنامشخصدارد تومان ۷۵۰,۰۰۰ تومان ۶۷۵,۰۰۰
متلب مقدماتی32هماهنگی با کارشناسهماهنگ باکارشناسنامشخصنامشخصدارد تومان ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۹۰۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
نرم افزار Arc GIS مقدماتی30دوشنبه14:30-17:3099/03/12احمدیدارد تومان ۷۵۰,۰۰۰ تومان ۶۷۵,۰۰۰
نرم افزار Arc GIS پیشرفته25دوشنبه17:30:20:3099/03/12احمدیدارد تومان ۸۰۰,۰۰۰ تومان ۷۲۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف ظرفیت مبلغ
حسابداری کاربردی ویژه بازار کار180یک شنبه - سه شنبه17:30 الی 20:3099/03/27نامشخصدارددارد تومان ۴,۶۷۰,۰۰۰ تومان ۴,۲۰۳,۰۰۰
حسابداری کاربردی ویژه بازار کار180پنجشنبه و جمعه14:30 الی 19:3099/03/29نامشخصدارددارد تومان ۴,۶۷۰,۰۰۰ تومان ۴,۲۰۳,۰۰۰
حسابداری خدماتی50یک شنبه - سه شنبه17:30 الی 20:3099/03/27نامشخصدارددارد تومان ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۵۰,۰۰۰
حسابداری خدماتی50پنجشنبه و جمعه14:30 الی 19:3099/03/29نامشخصدارددارد تومان ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۵۰,۰۰۰
حسابداری بازرگانی40هماهنگی با کارشناسهماهنگ باکارشناسهماهنگ با کارشناسنامشخصدارددارد تومان ۹۷۵,۰۰۰ تومان ۸۷۷,۵۰۰
حسابداری مکانیزه با نرم افزار(هلو،سپیدار و اکسل)70شنبه، دوشنبه، چهارشنبه17:30 الی 20:3099/03/28اقای ناصریدارددارد تومان ۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۶۵,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
تحلیل بنیادی کاربردی در سهام (آنلاین)24چهارشنبه17:30 - 20:3099/05/29نامشخص10% تومان ۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۲۴,۰۰۰
دوره تحلیل تکنیکال کاربردی (آنلاین)21دوشنبه17:30 - 20:3099/03/08نامشخص10% تومان ۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان ۹۱۸,۰۰۰
اصول مدیریت سرمایه گذاری در بورس (آنلاین)18چهارشنبه17:30 - 20:3099/03/03نامشخص10% تومان ۸۰۷,۵۰۰ تومان ۷۲۶,۷۵۰
مدیریت پرتفوی (آنلاین)12پنجشنبه14:00 - 17:0099/03/01نامشخص10% تومان ۶۷۱,۵۰۰ تومان ۶۰۴,۳۵۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
عکاسی دیجیتال110یکشنبه و سه شنبه09:00-14:0099/03/27شهریار مکیدارد تومان ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۰۰,۰۰۰
پریمیر48یکشنبه و سه شنبه17:30-20:3099/03/27علیرضا مسکوکیدارد تومان ۱,۳۴۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۰۶,۰۰۰
افترافکتز78شنبه - چهارشنبه17:30-20:3099/03/31علیرضا مسکوکیدارد تومان ۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۱۱۵,۰۰۰
عکاسی دیجیتال110یکشنبه و سه شنبه14:30-19:3099/03/27نامشخصدارد تومان ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۵۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف ظرفیت مبلغ
فتوشاپ نسخه 2020 مقدماتی تا پیشرفته60پنجشنبه09:00 الی 14:0099/03/29نامشخصدارددارد تومان ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۹۹۰,۰۰۰
فتوشاپ نسخه 2020 مقدماتی تا پیشرفته60شنبه - دوشنبه17:30 - 20:3099/04/02علی خسرویدارددارد تومان ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۹۹۰,۰۰۰
نرم افزار Illustrator40یک شنبه - سه شنبه14:00 تا 17:0099/03/27علی خسرویدارددارد تومان ۶۸۰,۰۰۰ تومان ۶۱۲,۰۰۰
نرم افزارInDesign30چهارشنبه20:30 - 17:3099/04/04علی خسرویدارددارد تومان ۳۸۰,۰۰۰ تومان ۳۴۲,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی (مقدماتی)138جمعه14:30-20:3099/03/09نامشخصدارد تومان ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۷۰۰,۰۰۰
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی (مقدماتی)138شنبه - دوشنبه09:00 الی 14:0099/03/12نامشخصدارد تومان ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۷۰۰,۰۰۰
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی (سطح متوسط)120پنجشنبه ها09:00 الی 14:0099/03/08نامشخصدارد تومان ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۱۵۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
اتوکد دو بعدی آنلاین42یکشنبه و سه شنبه20:30 - 17:3099/02/16نا مشخصدارد تومان ۹۶۰,۰۰۰ تومان ۸۶۴,۰۰۰
فتوشاپ برای معماری Postproduction آنلاین30شنبه و دوشنبه و چهارشنبه20:30 - 17:3099/02/20جلالیدارد تومان ۶۵۰,۰۰۰ تومان ۵۸۵,۰۰۰
اتوکد دوبعدی60شنبه و دوشنبه و چهارشنبه14:30 - 08:3099/03/07جلالیدارد تومان ۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان ۱,۱۵۲,۰۰۰
پکیج 3Ds MAX & V- Ray130یکشنبه و سه شنبه20:30 - 17:3099/03/06نا مشخصدارد تومان ۲,۱۲۱,۰۰۰ تومان ۱,۹۰۸,۹۰۰
پکیج 3Ds MAX & V- Ray130جمعه20:30 - 14:3099/03/09جلالیدارد تومان ۲,۱۲۱,۰۰۰ تومان ۱,۹۰۸,۹۰۰
نرم افزار راینو (Rhino) در معماری60هماهنگ با کارشناسهماهنگ باکارشناسبا هماهنگی دپارتماننا مشخصدارد تومان ۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان ۱,۱۵۲,۰۰۰
نرم افزار Revit معماری60هماهنگ با کارشناسهماهنگ باکارشناسبا هماهنگی دپارتماننا مشخصدارد تومان ۱,۵۸۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۲۲,۰۰۰
فتوشاپ برای معماری30پنجشنبه14:30 - 08:3099/03/08جلالیدارد تومان ۸۹۰,۰۰۰ تومان ۸۰۱,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
ورکشاپ تخصصی شکلات دست سازدو جلسهپنجشنبه17:00 تا 21:0099/04/19نامشخصدارد تومان ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۰,۰۰۰
باریستایک ماهیکشنبه و سه شنبه20:30 تا 16:3099/03/19نامشخصدارد تومان ۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۴۲۰,۰۰۰
دوره تخصصی هتلداری10جلسهچهارشنبه16:00تا20:0099/04/25نامشخصندارد تومان ۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۴۶۵,۰۰۰
کافی شاپ فشردهیک هفتهشنبه تا شنبه15:00 تا 11:0099/03/17نامشخصدارد تومان ۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۵۵۵,۰۰۰
کاست کنترلیک ماهشنبه و دوشنبه20:30 تا 16:3099/05/04نامشخصدارد تومان ۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۲۵,۰۰۰
دوره بیوتی6ساعتدوشنبه8:00-14:00نامشخصنامشخصندارد تومان ۲,۷۰۰,۰۰۰
کافی شاپیک ماهشنبه و دوشنبه20:30 تا 16:30نامشخصنامشخصدارد تومان ۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۵۵۵,۰۰۰
دوره تخصصی فینگرفود4 جلسهیکشنبه و سه شنبه10:30 تا 15:3099/04/14نامشخصدارد تومان ۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۵۵,۰۰۰
دوره تخصصی نوشیدنی های سرددو ماهچهارشنبه17:00 تا 21:0099/03/21نامشخصدارد تومان ۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۱۰۵,۰۰۰
مدیریت و راه اندازی کافه و رستوران و اصول تشریفاتدو ماهپنجشنبه14:30 تا 10:3099/04/12نامشخصدارد تومان ۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۱۹۵,۰۰۰
آشپزی مللدو ماهجمعه14:30 تا 10:3099/03/30نامشخصدارد تومان ۵,۴۵۰,۰۰۰ تومان ۴,۹۰۵,۰۰۰
آشپزی مللدو ماهچهارشنبه10:30 تا 16:3099/04/11نامشخصدارد تومان ۵,۴۵۰,۰۰۰ تومان ۴,۹۰۵,۰۰۰
صبحانه و برانچدو روزشنبه و دوشنبه10:30 تا 15:3099/03/15 - 99/03/17نامشخصدارد تومان ۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۵۵,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع جنسیت مبلغ
TRX6 هفتهپنج شنبه و جمعه16-21نامشخصآقا تومان ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۰۰,۰۰۰
TRX6 هفتهپنج شنبه و جمعه11-16نامشخص خانم تومان ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۰۰,۰۰۰
اسنوبرد3 روزچهارشنبه، پنجشنبه و جمعه09:00-14:0098/11/30آقا تومان ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۸۰,۰۰۰
اسنوبرد3 روزچهارشنبه، پنجشنبه و جمعه09:00-14:0098/11/30 خانم تومان ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۸۰,۰۰۰
نام دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
آمادگی آزمون آیلتسجمعهنامشخص16 اسفنندنا مشخصندارد تومان ۹۵,۰۰۰
start 6یک شنبه - سه شنبه18:00 -20:00بهمن 98نا مشخص10 تومان ۲۶۴,۰۰۰ تومان ۲۳۷,۶۰۰
TTCسه شنبه و چهارشنبه9:00-16:002و8و16 اسفندنا مشخصندارد تومان ۵۴۰,۰۰۰
English advance 1شنبه-چهارشنبه17:00-19:00بهمن 98نامشخص10 تومان ۴۰۸,۰۰۰ تومان ۳۶۷,۲۰۰
English Elementary 1یک شنبه - سه شنبه17:00-19:30بهمن 98نا مشخص10 تومان ۳۴۸,۰۰۰ تومان ۳۱۳,۰۰۰
English intermediate B2.2جمعه ها14:30 - 19:30بهمن 98نا مشخص10 تومان ۳۷۰,۰۰۰ تومان ۳۳۳,۰۰۰
English intermidiate 2یک شنبه - سه شنبه15:15-17:15بهمن 98نا مشخص10 تومان ۳۶۶,۰۰۰ تومان ۳۰۲,۴۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف ظرفیت مبلغ
طراحی لباس مقدماتی192یک شنبه - سه شنبه14:30 - 19:3099/04/03شعله پردارددارد تومان ۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۷۸۰,۰۰۰
طراحی لباس پیشرفته177پنج شنبه14:30 - 19:3099/03/29اسماعیلیدارددارد تومان ۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۷۸۰,۰۰۰
دوخت لباس شب و عروس120پنج شنبه14:30 - 19:3099/03/29ناهید لشگردارددارد تومان ۴,۶۸۰,۰۰۰ تومان ۴,۲۱۲,۰۰۰
دوخت تخصصی مانتو60یکشنبه09:00 الی 14:0099/04/01ناهید لشگردارددارد تومان ۲,۵۴۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۸۶,۰۰۰
الگوسازی و تکنیک های دوخت مقدماتی84پنج شنبه09:00 الی 14:0099/03/29ناهید لشگردارددارد تومان ۲,۶۶۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۴,۰۰۰
طراحی لباس مقدماتی192جمعه15:00 تا 9:0099/04/06اقدامدارددارد تومان ۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۷۸۰,۰۰۰
الگوسازی و تکنیک های دوخت مقدماتی84شنبه - دوشنبه09:00 الی 14:0099/03/26مینا داساردارددارد تومان ۲,۶۶۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۴,۰۰۰