توجه : پس از ثبت نام در هر یک از کلاسهای آموزشی مجتمع فنی تهران (نمایندگی انقلاب)، کارشناسان آموزش با شما تماس خواهند گرفت. تاریخ های اعلام شده جهت شروع دوره ها، تاریخ پیش بینی میباشد و ممکن است با توجه به زمان به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان، تغییر یابد.

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع تخفیف مبلغ
Python Web Development With Django30شنبه دوشنبه چهارشنبه17:30 الی 20:3098/08/13دارد تومان ۷۹۲,۰۰۰ تومان ۷۱۲,۸۰۰
PHP & MySQL Web Development60یک شنبه و سه شنبه17:30 الی 20:3098/08/12دارد تومان ۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۷۱,۰۰۰
Web Design Pack172شنبه دوشنبه چهارشنبه17:30 الی 20:3098/07/29دارد تومان ۲,۴۴۴,۰۰۰ تومان ۲,۱۹۹,۶۰۰
Laravel40دوشنبه17:30 الی 20:3098/07/29دارد تومان ۱,۰۵۶,۰۰۰ تومان ۹۵۰,۴۰۰
word press & woocommerce Essential training45پنجشنبه14:30 الی 19:3098/07/18دارد تومان ۷۷۵,۰۰۰ تومان ۶۹۷,۵۰۰
بهینه سازی برای موتورهای جستجو در اینترنت (SEO)45جمعه14:30 - 20:3098/07/26دارد تومان ۹۹۰,۰۰۰ تومان ۸۹۱,۰۰۰
ReactJS50نامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان ۱,۵۱۲,۰۰۰
User Experience - UX45نامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۱,۴۸۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۳۶,۵۰۰
User Interface Designer25نامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۴۱۴,۰۰۰ تومان ۳۷۲,۶۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
Java SE 8 programming50شنبه و دوشنبه و چهارشنبه17:30 - 20:3098/07/29نامشخصدارد تومان ۹۰۰,۰۰۰ تومان ۸۱۰,۰۰۰
Android Pack70نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۱,۲۱۵,۰۰۰ تومان ۱,۰۹۳,۵۰۰
advanced android development50نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۸۰,۰۰۰
developing los apps with swift50نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۳۵,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
+Network30پنج شنبه14:30-20:3098/07/25آقای فرهاد شریفیاندارد تومان ۳۶۰,۰۰۰ تومان ۳۲۴,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
MCSA pack 2016230پنج شنبه8:30 تا 14:3098/07/11نامشخصدارد تومان ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۲۴۰,۰۰۰
Installation and configuring windows1042پنج شنبه8:30 تا 14:3098/07/11نامشخصدارد تومان ۶۸۰,۰۰۰ تومان ۶۱۲,۰۰۰
Installation. storage and compute with windows server 201651نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۹۲۴,۰۰۰ تومان ۸۳۱,۰۰۰
Networking with Windows Server 201654نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۹۰۰,۰۰۰
Identity with Windows Server 201654نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۱,۰۳۰,۰۰۰ تومان ۹۲۷,۰۰۰
Designing & Implementing a Server Infrastructure24نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۴۲۵,۰۰۰ تومان ۳۸۲,۵۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
CCNA R & S66جمعه- 20:30- 14:3098/08/10آقای فرهاد شریفیاندارد تومان ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۱۲۵,۰۰۰
CCNA R & S66شنبه - دوشنبه17:30 - 20:3098/07/22آقای فرهاد شریفیاندارد تومان ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۱۲۵,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
پکیج کامل (1,2) ICDL131جمعه08:30-14:3098/08/10نا مشخصدارد تومان ۸۰۸,۰۰۰ تومان ۷۲۷,۲۰۰
پکیج کامل (1,2) ICDL131یکشنبه، سه شنبه، پنجشنبه08:30-14:3098/07/30نا مشخصدارد تومان ۸۰۸,۰۰۰ تومان ۶۴۶,۴۰۰
آموزش تایپ و تندزنی15شنبه، دوشنبه، چهارشنبه15:00 - 16:3098/07/24نا مشخصدارد تومان ۱۴۰,۰۰۰ تومان ۱۲۶,۰۰۰
Excel پیشرفته24پنجشنبه14:30-20:3098/07/25نا مشخصدارد تومان ۲۲۵,۰۰۰ تومان ۲۰۲,۵۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
C#Programming60جمعه08:30-14:3098/08/10نامشخصدارد تومان ۷۲۴,۰۰۰ تومان ۶۵۱,۶۰۰
++C60جمعه14:30-20:3098/08/03نامشخصدارد تومان ۷۵۰,۰۰۰ تومان ۶۷۵,۰۰۰
Microsoft ASP.Net MVC60نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۸۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
SQL Server Database Development60جمعه14:30 تا 8:3098/08/17نامشخصدارد تومان ۹۳۵,۰۰۰ تومان ۸۴۱,۵۰۰
programming with python60جمعه14:30-19:3098/08/24نامشخصدارد تومان ۹۰۰,۰۰۰ تومان ۸۱۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغتوضیحات
MTCNA26نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۷۰۰,۰۰۰ تومان ۶۳۰,۰۰۰

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
SQL Server Database Development60جمعه14:30 تا 8:3098/08/17نامشخصدارد تومان ۹۳۵,۰۰۰ تومان ۸۴۱,۵۰۰
programming with python60جمعه14:30-19:3098/08/24نامشخصدارد تومان ۹۰۰,۰۰۰ تومان ۸۱۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
طراحی مکانیک به کمک CATIA I50پنجشنبه20:30 - 17:3098/7/25مصطفی هنروردارد تومان ۸۲۰,۰۰۰ تومان ۷۳۸,۰۰۰
طراحی مکانیک به کمک CATIA I50جمعه ها20:30 - 14:3098/08/03ناصر نوروزیدارد تومان ۸۲۰,۰۰۰ تومان ۷۳۸,۰۰۰
طراحی مکانیک به کمک SolidWorks I50جمعه ها20:30 - 14:3098/08/03حامد بختیدارد تومان ۸۱۰,۰۰۰ تومان ۷۲۹,۰۰۰
طراحی مکانیک به کمک CATIA 250جمعه ها14:30 - 08:3098/08/03ناصر نوروزیدارد تومان ۸۵۰,۰۰۰ تومان ۷۶۵,۰۰۰
طراحی مکانیک به کمک SolidWorks 250جمعه ها14:30 - 08:3098/08/03حامد بختیدارد تومان ۸۵۰,۰۰۰ تومان ۷۶۵,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع تخفیف مبلغ
دوره جامع متره ، برآورد و صورت وضعیت نویسی50پتج شنبه- 20:30- 14:3098/08/09دارد تومان ۸۶۰,۰۰۰ تومان ۷۷۴,۰۰۰
دوره جامع محاسبات ساختمان به کمک ETABS/SAFE - سطح مقدماتی120پتج شنبه17:30-20:3098/08/09دارد تومان ۲,۲۸۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۳۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع تخفیف استاد مبلغ
پکیچ جامع مدیرت پروژه PMBOK,Primavera P6,MSP106جمعه8:00-14:0098/08/10داردمصطفی خرادپور تومان ۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۳۵,۰۰۰
MS Project45جمعه8:00-14:0098/08/10داردمصطفی خرادپور تومان ۷۵۰,۰۰۰ تومان ۶۷۵,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
SPSS i39هماهنگی با کارشناسهماهنگ باکارشناسنامشخصنامشخصدارد تومان ۶۷۰,۰۰۰ تومان ۶۰۳,۰۰۰
متلب مقدماتی32هماهنگی با کارشناسهماهنگ باکارشناسنامشخصنامشخصدارد تومان ۵۳۰,۰۰۰ تومان ۴۷۷,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
نرم افزار Arc GIS مقدماتی30یک شنبه - سه شنبه17:30:20:3098/8/12نا مشخصنامشخص تومان ۶۰۰,۰۰۰ تومان ۵۴۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
حسابداری کاربردی ویژه بازار کار180شنبه، دوشنبه، چهارشنبه17:30 الی 20:3098/7/29نامشخصدارد تومان ۳,۷۲۰,۰۰۰ تومان ۳,۳۴۸,۰۰۰
حسابداری کاربردی ویژه بازار کار180پنج شنبه14:30 الی 20:3098/7/11نامشخصدارد تومان ۳,۷۲۰,۰۰۰ تومان ۳,۳۴۸,۰۰۰
حسابداری خدماتی50شنبه، دوشنبه، چهارشنبه17:30 الی 20:3098/7/29نامشخصدارد تومان ۹۷۰,۰۰۰ تومان ۸۷۳,۰۰۰
حسابداری مکانیزه با نرم افزار(هلو،سپیدار و اکسل)70پنج شنبه17:30 الی 20:3098/8/9نامشخصدارد تومان ۱,۴۳۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۸۷,۰۰۰
حسابداری بازرگانی40هماهنگی با کارشناس17:30 الی 20:3098/7/29نامشخصدارد تومان ۷۸۰,۰۰۰ تومان ۷۰۲,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
دوره اصول مدیریت سرمایه گذاری در بورس21یکشنبه - سه شنبه17:30 - 20:3098/08/21نامشخصدارد تومان ۷۶۰,۰۰۰ تومان ۶۸۴,۰۰۰
بیت کوین و سرمایه گذاری ارز در بازارهای مجازی32پنجشنبه14:30 - 08:3098/7/25نامشخصدارد تومان ۹۶۳,۰۰۰ تومان ۷۷۰,۴۰۰
دوره جامع مدیریت بازاریابی دیجیتال50پنجشنبه14:00 - 19:0098/7/25نامشخصدارد تومان ۱,۸۶۵,۰۰۰ تومان ۱,۶۶۵,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
عکاسی دیجیتال110شنبه - چهارشنبه14:30-19:3098/08/22نامشخصدارد تومان ۲,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۷۵,۵۰۰
پریمیر48جمعه09:00-14:0098/08/03علیرضا مسکوکیدارد تومان ۱,۰۴۵,۰۰۰ تومان ۹۴۰,۵۰۰
عکاسی دیجیتال110شنبه - چهارشنبه09:00-14:0098/08/22شهریار مکیدارد تومان ۲,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۵,۰۰۰
روتوش عکس45پنجشنبه09:00-14:0098/08/02نامشخصدارد تومان ۹۷۲,۰۰۰ تومان ۸۷۴,۸۰۰
افترافکتز78شنبه - چهارشنبه17:30-20:3098/07/24علیرضا مسکوکیدارد تومان ۱,۸۱۵,۰۰۰ تومان ۱,۶۳۳,۵۰۰
عکاسی دیجیتال110پنجشنبه09:00-14:0098/08/02فرهاد فرجیدارد تومان ۲,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۷۵,۵۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
فتوشاپ ایلستریتور80یک شنبه - سه شنبه17:30 - 20:3098/08/19نامشخصدارد تومان ۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان ۱,۱۵۲,۰۰۰
نرم افزار Illustrator40شنبه و چهارشنبه09:00-13:0098/08/08نامشخصدارد تومان ۵۵۰,۰۰۰ تومان ۴۴۰,۰۰۰
نرم افزار Illustrator40شنبه - دوشنبه20:30 - 17:3098/08/11نامشخصدارد تومان ۵۵۰,۰۰۰ تومان ۴۹۵,۰۰۰
نرم افزارInDesign30چهارشنبه20:30 - 17:3098/08/08علی خسرویدارد تومان ۲۹۰,۰۰۰ تومان ۲۶۱,۰۰۰
فتوشاپ نسخه CC 2017 مقدماتی تا پیشرفته60پنجشنبه09:00 الی 14:0098/08/02نامشخصدارد تومان ۸۶۰,۰۰۰ تومان ۷۷۴,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی (مقدماتی)138شنبه - چهارشنبه17:30 - 20:3098/7/24نامشخصدارد تومان ۲,۲۳۶,۰۰۰ تومان ۲,۰۱۲,۴۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
نرم افزار راینو (Rhino) در معماری60یکشنبه و سه شنبه20:30 - 17:3098/7/30نا مشخصدارد تومان ۸۴۰,۰۰۰ تومان ۷۵۶,۰۰۰
نرم افزار Revit معماری60شنبه و دوشنبه و چهارشنبه20:30 - 17:3098/7/24نا مشخصدارد تومان ۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان ۹۱۸,۰۰۰
اتوکد دوبعدی60پنجشنبه20:30 - 14:3098/7/25نا مشخصدارد تومان ۸۲۲,۰۰۰ تومان ۷۳۹,۸۰۰
پکیج تری دی مکس و ویری130جمعه20:30 - 14:3098/7/26نا مشخصدارد تومان ۱,۹۷۵,۰۰۰ تومان ۱,۷۷۷,۵۰۰
اتوکد دوبعدی60یکشنبه و سه شنبه20:30 - 17:3098/7/30نا مشخصدارد تومان ۸۲۲,۰۰۰ تومان ۷۳۹,۸۰۰
فتوشاپ برای معماری30هماهنگ با کارشناسهماهنگ باکارشناسبا هماهنگی دپارتماننا مشخصدارد تومان ۶۸۷,۰۰۰ تومان ۶۱۸,۳۰۰
پکیج تری دی مکس و ویری130شنبه - چهارشنبه16:30-20:3098/7/24نا مشخصدارد تومان ۱,۹۷۵,۰۰۰ تومان ۱,۷۷۷,۵۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
دوره بیوتی6ساعتشنبه14:00 تا 17:0098/08/11نامشخصندارد تومان ۲,۷۰۰,۰۰۰
کافی شاپ فشردهیک هفتهشنبه تا شنبه15:00 تا 11:0098/08/04نامشخصدارد تومان ۳,۲۸۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۳۵,۰۰۰
کاست کنترلیک ماهیکشنبه و سه شنبه20:30 تا 16:3098/08/26نامشخصدارد تومان ۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۰۰,۰۰۰
کافی شاپیک ماهیکشنبه و سه شنبه20:30 تا 16:3098/08/12نامشخصدارد تومان ۳,۲۸۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۳۵,۰۰۰
آشپزی مللدو ماهجمعه10:30 تا 16:3098/08/10نامشخصدارد تومان ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۴,۲۵۰,۰۰۰
دوره تخصصی فینگرفود4 جلسهشنبه و دوشنبه10:30 تا 15:3098/08/25نامشخصدارد تومان ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۵۰,۰۰۰
مدیریت و راه اندازی کافه و رستوران و اصول تشریفاتدو ماهپنجشنبه14:30 تا 10:3098/07/25نامشخصدارد تومان ۲,۸۲۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۷۰,۰۰۰
متصدی نوشیدنی های سرددو ماهچهارشنبه17:00 تا 21:0098/08/22نامشخصدارد تومان ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۵۰,۰۰۰
باریستایک ماهشنبه و دوشنبه20:30 تا 16:3098/08/13نامشخصدارد تومان ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۵۰,۰۰۰
صبحانه و برانچدو روزیکشنبه و سه شنبه10:30 تا 15:3098/08/26نامشخصدارد تومان ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۴۰,۰۰۰
دوره تخصصی هتلداریدو ماهدوشنبه20:30 تا 14:3098/08/27آقاسیدارد تومان ۳,۲۵۰,۰۰۰
دوره تخصصی هتلداریدو ماهدوشنبه20:30 تا 14:3098/08/27حیدری فردارد تومان ۳,۲۵۰,۰۰۰
دوره تخصصی هتلداریدو ماهدوشنبه20:30 تا 14:3098/08/27نامشخصدارد تومان ۳,۲۵۰,۰۰۰
No product object found
نام دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
English Intermediate 1شنبه-دوشنبه-چهارشنبه18:00_19:45با هماهنگی دپارتماننامشخص10 تومان ۳۴۵,۰۰۰ تومان ۳۱۰,۵۰۰
Solutionsشنبه-دوشنبه-چهارشنبه15:00-16:45تیر 98نا مشخص10 تومان ۲۹۴,۰۰۰ تومان ۲۶۴,۶۰۰
Family & Friends 1شنبه-دوشنبه-چهارشنبه11-12:45تیر 98نا مشخص10 تومان ۲۷۰,۰۰۰ تومان ۲۴۳,۰۰۰
Family & Friends 3شنبه-دوشنبه-چهارشنبه11-12:45تیر 98نا مشخص10 تومان ۲۹۴,۰۰۰ تومان ۲۶۴,۶۰۰
Family & Friends 5شنبه-دوشنبه-چهارشنبه13:00-14:45تیر 98نا مشخص10 تومان ۲۹۴,۰۰۰ تومان ۲۶۴,۶۰۰
Free Converstion 1شنبه-دوشنبه-چهارشنبه15:00-16:45تیر 98نا مشخص10 تومان ۳۱۶,۵۰۰ تومان ۲۸۴,۸۵۰
Solutionsشنبه-دوشنبه-چهارشنبه15:00-16:45تیر 98نا مشخص10 تومان ۲۹۴,۰۰۰ تومان ۲۶۴,۶۰۰
English Beginner 1شنبه-دوشنبه-چهارشنبه17:30 - 20:30تیر 98نا مشخص10 تومان ۳۳۴,۰۰۰ تومان ۳۰۰,۶۰۰
English Pre-intermediate1شنبه-دوشنبه-چهارشنبه17:30 - 20:30تیر 98نا مشخص10 تومان ۳۴۵,۰۰۰ تومان ۳۱۰,۵۰۰
Pockets1شنبه-دوشنبه-چهارشنبه09-10:45تیر 98نامشخص10 تومان ۲۶۴,۰۰۰ تومان ۲۳۷,۶۰۰
English Beginner 1شنبه-دوشنبه-چهارشنبه11-12:45تیر 98نا مشخص10 تومان ۳۳۴,۰۰۰ تومان ۳۰۰,۶۰۰
Solutionsشنبه-دوشنبه-چهارشنبه13:00-14:45تیر 98نا مشخص10 تومان ۲۹۴,۰۰۰ تومان ۲۶۴,۶۰۰
Solutionsشنبه-دوشنبه-چهارشنبه13:00-14:45تیر 98نا مشخص10 تومان ۲۹۴,۰۰۰ تومان ۲۶۴,۶۰۰
Little Pocketsشنبه-دوشنبه-چهارشنبه09-10:45تیر 98نامشخص10 تومان ۲۶۴,۰۰۰ تومان ۲۳۷,۶۰۰
First Friendsشنبه-دوشنبه-چهارشنبه09-10:45تیر 98نامشخص10 تومان ۲۶۴,۰۰۰ تومان ۲۳۷,۶۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
طراحی لباس مقدماتی192جمعه15:00 تا 9:0098/08/10نا مشخصدارد تومان ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۱۰,۰۰۰
دوخت تخصصی مانتو60پنج شنبه14:30 - 19:3098/08/02ناهید لشگردارد تومان ۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۵۵,۰۰۰
الگوسازی و تکنیک های دوخت پیشرفته84پنج شنبه09:00 الی 14:0098/08/16نا مشخصدارد تومان ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۱۰,۰۰۰
نقاشی کودکان20یک شنبه - سه شنبه10:00_12:0098/08/19نا مشخصدارد تومان ۲۸۸,۰۰۰ تومان ۲۵۹,۲۰۰
طراحی لباس مقدماتی192یک شنبه - سه شنبه09:00 الی 14:0098/08/19نا مشخصدارد تومان ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۰۰,۰۰۰
نقاشی روی پارچه42یک شنبه - سه شنبه17:30 - 20:3098/08/19نا مشخصدارد تومان ۹۷۰,۰۰۰ تومان ۸۷۳,۰۰۰
الگوسازی و تکنیک های دوخت مقدماتی84شنبه - دوشنبه14:30 - 19:3098/08/11ناهید لشگردارد تومان ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۱۰,۰۰۰
الگوسازی و تکنیک های دوخت مقدماتی84چهارشنبه09:00 الی 14:0098/08/22نا مشخصدارد تومان ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۰۰,۰۰۰
طراحی لباس مقدماتی192پنج شنبه09:00 الی 14:0098/08/16نا مشخصدارد تومان ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۱۰,۰۰۰