توجه : پس از ثبت نام در هر یک از کلاسهای آموزشی مجتمع فنی تهران (نمایندگی انقلاب)، کارشناسان آموزش با شما تماس خواهند گرفت. تاریخ های اعلام شده جهت شروع دوره ها، تاریخ پیش بینی میباشد و ممکن است با توجه به زمان به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان، تغییر یابد.

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع تخفیف مبلغ
Web Design Pack150جمعه08:30 الی 14:3099/05/31دارد تومان ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۰۰,۰۰۰
word press & woocommerce Essential training45جمعه14:30 - 20:3099/05/31دارد تومان ۹۳۰,۰۰۰ تومان ۷۴۴,۰۰۰
بهینه سازی برای موتورهای جستجو در اینترنت (SEO)45پنجشنبه14:30 - 20:3099/05/30دارد تومان ۱,۲۴۰,۰۰۰ تومان ۹۹۲,۰۰۰
Python Web Development With Django30جمعه08:30 الی 14:3099/05/24دارد تومان ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۸۰۰,۰۰۰
Laravel40پنجشنبه14:30 -17:3099/05/30دارد تومان ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۰۰,۰۰۰
PHP & MySQL Web Development60شنبه دوشنبه چهارشنبه17:30 الی 20:3099/05/29دارد تومان ۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۱۳۶,۰۰۰
ReactJS50نامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۰۰,۰۰۰
User Experience - UX45نامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۲۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
Java SE 8 programming50پنجشنبه ها14:30-20:3099/05/30نامشخصدارد تومان ۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان ۹۲۰,۰۰۰
Android Pack70پنجشنبه ها14:30-20:3099/05/30نامشخصدارد تومان ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۰۰,۰۰۰
advanced android development50پنجشنبه ها14:30-20:30نامشخصنامشخصدارد تومان ۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۴,۰۰۰
developing los apps with swift50نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان ۹۲۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
+Network30شنبه دوشنبه چهارشنبه17:30-20:3099/05/22نامشخص20% تخفیف ویژ عید تا عید تومان ۴۵۰,۰۰۰ تومان ۳۶۰,۰۰۰
A+ Hardware51جمعه20:00 - 16:0099/06/07نامشخص20% تخفیف ویژ عید تا عید تومان ۶۵۵,۰۰۰ تومان ۵۲۴,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
MCSA pack 2016230جمعه20:30 - 14:3099/05/31نامشخصدارد تومان ۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۷۸۰,۰۰۰
Installation and configuring windows1042جمعه20:30 - 14:3099/05/31نامشخصدارد تومان ۸۲۰,۰۰۰ تومان ۶۵۶,۰۰۰
Installation. storage and compute with windows server 201651نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۰
Networking with Windows Server 201654نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۰
Identity with Windows Server 201654نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۰
Designing & Implementing a Server Infrastructure24نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
CCNP ENARSI 202060جمعه08:30 الی 14:3099/06/28آقای فرهاد شریفیاندارد تومان ۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۶۵,۰۰۰
CCNA R & S 200-30166جمعه14:30 الی 20:3099/05/24آقای فرهاد شریفیاندارد تومان ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۸۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
پکیج کامل (1,2) ICDL131یک شنبه - سه شنبه17:30-20:3099/05/28نا مشخص20% تخفیف ویژ عید تا عید تومان ۹۶۰,۰۰۰ تومان ۷۶۸,۰۰۰
پکیج کامل (1,2) ICDL131شنبه، دوشنبه، چهارشنبه08:30-14:3099/05/22نا مشخص20% تخفیف ویژ عید تا عید تومان ۹۶۰,۰۰۰ تومان ۷۶۸,۰۰۰
Excel پیشرفته24شنبه، دوشنبه، چهارشنبه14:30-17:3099/05/29نا مشخص20% تخفیف ویژ عید تا عید تومان ۳۰۰,۰۰۰ تومان ۲۴۰,۰۰۰
آموزش تایپ و تندزنی15یک شنبه - سه شنبه08:30-13:3099/05/28نا مشخص20% تخفیف ویژ عید تا عید تومان ۱۸۲,۰۰۰ تومان ۱۴۵,۶۰۰
طراحی داشبورد در اکسل15نامشخصنامشخصنامشخصنا مشخص20% تخفیف ویژ عید تا عید تومان ۲۸۰,۰۰۰ تومان ۲۲۴,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
C#Programming60پنج شنبه14:30-20:3099/05/30سروش صدر20% تخفیف ویژ عید تا عید تومان ۹۵۰,۰۰۰ تومان ۷۶۰,۰۰۰
Microsoft ASP.Net MVC60پنج شنبه08:30-14:3099/06/06سروش صدر20% تخفیف ویژ عید تا عید تومان ۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۸۰,۰۰۰
C#Windows Applications50نامشخصنامشخصنامشخصسروش صدر20% تخفیف ویژ عید تا عید تومان ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۸۸۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
SQL Server Database Development60جمعه14:30 تا 8:3099/05/24نامشخص20% تخفیف ویژ عید تا عید تومان ۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان ۸۹۶,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغتوضیحات
MTCNA26چهارشنبه16:30 الی 20:3099/05/15آقای فرهاد شریفیاندارد تومان ۸۰۰,۰۰۰ تومان ۷۲۰,۰۰۰

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع تخفیف استاد مبلغ
LPIC 168یک شنبه - سه شنبه17:30 الی 20:3099/06/0420% تخفیف ویژ عید تا عیدنامشخص تومان ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۰۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف ظرفیت مبلغ
Python Web Development With Django30جمعه08:30 - 14:3099/05/24نامشخص20% تخفیف ویژ عید تا عیددارد تومان ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۸۰۰,۰۰۰
programming with python60جمعه14:30-19:3099/06/14نامشخص20% تخفیف ویژ عید تا عیددارد تومان ۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان ۹۲۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف ظرفیت مبلغ
طراحی مکانیک به کمک SolidWorks I50پنجشنبه20:30 - 14:3099/05/23حامد بختیدارددارد تومان ۹۷۵,۰۰۰ تومان ۷۸۰,۰۰۰
طراحی مکانیک به کمک SolidWorks 250جمعه ها20:30 - 14:3099/06/07حامد بختیدارددارد تومان ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۸۸۰,۰۰۰
طراحی مکانیک به کمک CATIA I50جمعه ها14:30 - 08:3099/06/07نامشخصدارددارد تومان ۹۸۵,۰۰۰ تومان ۸۸۶,۵۰۰
طراحی مکانیک به کمک CATIA 250هماهنگ با کارشناسهماهنگ باکارشناسهماهنگ با کارشناسنامشخصدارددارد تومان ۹۸۰,۰۰۰ تومان ۷۸۴,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع تخفیف ظرفیت مبلغ
دوره جامع متره ، برآورد و صورت وضعیت نویسی50جمعه- 20:30- 14:3099/05/31دارددارد تومان ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان ۸۴۰,۰۰۰
دوره جامع محاسبات ساختمان به کمک ETABS/SAFE - سطح مقدماتی120پنج شنبه- 20:30- 14:3099/06/13دارددارد تومان ۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۵۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع تخفیف استاد ظرفیت مبلغ
پکیچ جامع مدیرت پروژه PMBOK,Primavera P6,MSP106یک شنبه - سه شنبه20:30 - 17:3099/06/11داردمصطفی خرادپوردارد تومان ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۰۰,۰۰۰
MS Project45جمعه8:00-14:00هماهنگ با کارشناسداردمصطفی خرادپوردارد تومان ۹۵۰,۰۰۰ تومان ۷۶۰,۰۰۰
برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار Oracle Primavera P650جمعه8:00-14:00هماهنگ با کارشناسداردمصطفی خرادپوردارد تومان ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۸۸۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
SPSS i39هماهنگی با کارشناسهماهنگ باکارشناسنامشخصنامشخصدارد تومان ۷۵۰,۰۰۰ تومان ۶۷۵,۰۰۰
متلب مقدماتی32هماهنگی با کارشناسهماهنگ باکارشناسنامشخصنامشخصدارد تومان ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۹۰۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
نرم افزار Arc GIS مقدماتی30دوشنبه14:30-17:3099/03/19احمدیدارد تومان ۷۵۰,۰۰۰ تومان ۶۷۵,۰۰۰
نرم افزار Arc GIS پیشرفته25دوشنبه17:30:20:3099/03/19احمدیدارد تومان ۸۰۰,۰۰۰ تومان ۷۲۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف ظرفیت مبلغ
حسابداری کاربردی ویژه بازار کار180یک شنبه - سه شنبه17:30 الی 20:3099/06/11نامشخصدارددارد تومان ۴,۶۷۰,۰۰۰ تومان ۴,۲۰۳,۰۰۰
حسابداری کاربردی ویژه بازار کار180جمعه08:30الی 14:3099/05/24نامشخصدارددارد تومان ۴,۶۷۰,۰۰۰ تومان ۴,۲۰۳,۰۰۰
حسابداری خدماتی50یک شنبه - سه شنبه17:30 الی 20:3099/06/11نامشخصدارددارد تومان ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۵۰,۰۰۰
حسابداری بازرگانی40هماهنگی با کارشناسهماهنگ باکارشناسهماهنگ با کارشناسنامشخصدارددارد تومان ۹۷۵,۰۰۰ تومان ۸۷۷,۵۰۰
حسابداری مکانیزه با نرم افزار(هلو،سپیدار و اکسل)70یک شنبه - سه شنبه17:30 الی 20:3099/06/23نامشخصدارددارد تومان ۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۶۵,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
اصول مدیریت سرمایه گذاری در بورس21جمعه ها14:00 - 19:0099/05/17نامشخص10% تومان ۹۵۰,۰۰۰ تومان ۸۵۵,۰۰۰
تحلیل بنیادی کاربردی در سهام30پنجشنبه14:30 - 08:3099/05/16نامشخص10% تومان ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۴۰,۰۰۰
تحلیل تکنیکال کاربردی در بورس24پنجشنبه14:00 - 17:00نامشخصنامشخص10% تومان ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۸۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
عکاسی دیجیتال110شنبه - چهارشنبه09:00-14:0099/05/22شهریار مکیدارد تومان ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۱۰۰,۰۰۰
عکاسی دیجیتال110پنجشنبه19:30 تا 14:3099/05/23فرامرز سنجابیدارد تومان ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۱۰۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف ظرفیت مبلغ
فتوشاپ نسخه 2020 مقدماتی تا پیشرفته60شنبه و چهارشنبه09:00 الی 14:0099/05/22علی خسرویدارددارد تومان ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۸۸۰,۰۰۰
فتوشاپ نسخه 2020 مقدماتی تا پیشرفته60پنجشنبه09:00 الی 14:0099/05/23نامشخصدارددارد تومان ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۸۸۰,۰۰۰
نرم افزار Illustrator40یک شنبه - سه شنبه20:30 - 17:3099/05/21علی خسرویدارددارد تومان ۶۸۰,۰۰۰ تومان ۵۴۴,۰۰۰
نرم افزارInDesign30چهارشنبه20:30 - 17:3099/05/22علی خسرویدارددارد تومان ۳۸۰,۰۰۰ تومان ۳۰۴,۰۰۰
نام دوره مدت دوره ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
پریمیر4809:00 الی 14:0099/05/24علیرضا مسکوکیدارد تومان ۱,۳۴۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۷۲,۰۰۰
افترافکتز7809:00 الی 14:0099/05/24فرامرز سنجابیدارد تومان ۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۵۰,۰۰۰
افترافکتز7817:30 - 20:3099/05/22علیرضا مسکوکیدارد تومان ۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۵۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی (مقدماتی)138جمعه14:30-20:3099/05/17نامشخصدارد تومان ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۰۰,۰۰۰
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی (مقدماتی)138یک شنبه - سه شنبه14:30-20:3099/05/19نامشخصدارد تومان ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۰۰,۰۰۰
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی (سطح متوسط)120جمعه09:00 الی 14:0099/05/17نامشخصدارد تومان ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۱۰۰,۰۰۰
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی (سطح پیشرفته)132نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۳,۸۳۰,۰۰۰ تومان ۳,۴۳۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
نرم افزار Revit معماری60پنجشنبه20:30 - 17:3099/05/16نا مشخصدارد تومان ۱,۵۸۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۶۴,۰۰۰
اتوکد دوبعدی60پنجشنبه14:30 - 08:3099/05/30جلالیدارد تومان ۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۲۴,۰۰۰
اتوکد دوبعدی60یکشنبه و سه شنبه20:30 - 17:3099/05/14جلالیدارد تومان ۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۲۴,۰۰۰
پکیج 3Ds MAX & V- Ray100شنبه و دوشنبه و چهارشنبه20:30 - 14:3099/05/15جلالیدارد تومان ۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان ۱,۵۸۴,۰۰۰
پکیج 3Ds MAX & V- Ray100جمعه14:30 - 08:3099/05/17جلالیدارد تومان ۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان ۱,۵۸۴,۰۰۰
فتوشاپ برای معماری30چهارشنبه16:30-20:3099/05/29جلالیدارد تومان ۸۹۰,۰۰۰ تومان ۷۱۲,۰۰۰
نرم افزار راینو (Rhino) در معماری60جمعه20:30 - 14:3099/06/07نا مشخصدارد تومان ۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۲۴,۰۰۰
نرم افزار راینو (Rhino) در معماری60شنبه و دوشنبه و چهارشنبه20:30 - 14:3099/06/01نا مشخصدارد تومان ۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۲۴,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
آشپزی مللدو ماهدوشنبه20:00تا15:0099/06/17نامشخصدارد تومان ۵,۴۵۰,۰۰۰ تومان ۵,۰۵۰,۰۰۰
کافی شاپیک ماهشنبه و دوشنبه20:30 تا 16:3099/06/10نامشخصدارد تومان ۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۵۵۰,۰۰۰
مدیریت و راه اندازی کافه و رستوران و اصول تشریفاتدو ماهپنجشنبه14:30 تا 10:3099/06/27نامشخصدارد تومان ۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۱۵۰,۰۰۰
دوره تخصصی هتلداری10جلسهشنبه16:00تا20:0099/06/15نامشخصدارد تومان ۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۴۵۰,۰۰۰
کافی شاپ فشردهیک هفتهشنبه تا شنبه10:30 تا 15:3099/06/15نامشخصدارد تومان ۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۵۵۰,۰۰۰
ورکشاپ تخصصی شکلات دست سازدو جلسهپنجشنبه و جمعه17:00 تا 21:0099/06/20نامشخصدارد تومان ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۰۰,۰۰۰
باریستایک ماهیکشنبه و سه شنبه20:30 تا 16:3099/06/04نامشخصدارد تومان ۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۴۰۰,۰۰۰
کاست کنترلیک ماهشنبه و دوشنبه20:30 تا 16:3099/05/27نامشخصدارد تومان ۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۸۵۰,۰۰۰
دوره تخصصی فینگرفود4 جلسهیکشنبه10:30 تا 15:3099/06/30نامشخصدارد تومان ۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۵۰,۰۰۰
دوره تخصصی نوشیدنی های سرددو ماهچهارشنبه17:00 تا 21:0099/06/12نامشخصدارد تومان ۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۰۵۰,۰۰۰
صبحانه و برانچدو روزشنبه و دوشنبه10:30 تا 15:3099/07/05نامشخصدارد تومان ۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۵۶۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع جنسیت مبلغ
TRX6 هفتهپنج شنبه و جمعه16-21نامشخصآقا تومان ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۰۰,۰۰۰
TRX6 هفتهپنج شنبه و جمعه11-16نامشخص خانم تومان ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۰۰,۰۰۰
اسنوبرد3 روزچهارشنبه، پنجشنبه و جمعه09:00-14:00نامشخصآقا تومان ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۸۰,۰۰۰
اسنوبرد3 روزچهارشنبه، پنجشنبه و جمعه09:00-14:00نامشخص خانم تومان ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۸۰,۰۰۰
نام دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
آمادگی آزمون آیلتسجمعهنامشخصنا مشخصندارد تومان ۹۵,۰۰۰
start 6یک شنبه - سه شنبه18:00 -20:00نا مشخص10 تومان ۲۶۴,۰۰۰ تومان ۲۳۷,۶۰۰
TTCسه شنبه و چهارشنبه9:00-16:00نا مشخصندارد تومان ۵۴۰,۰۰۰
English advance 1شنبه-چهارشنبه17:00-19:00نامشخص10 تومان ۴۰۸,۰۰۰ تومان ۳۶۷,۲۰۰
English Elementary 1یک شنبه - سه شنبه17:00-19:30نا مشخص10 تومان ۳۴۸,۰۰۰ تومان ۳۱۳,۰۰۰
English intermediate B2.2جمعه ها14:30 - 19:30نا مشخص10 تومان ۳۷۰,۰۰۰ تومان ۳۳۳,۰۰۰
English intermidiate 2یک شنبه - سه شنبه15:15-17:15نا مشخص10 تومان ۳۶۶,۰۰۰ تومان ۳۰۲,۴۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف ظرفیت مبلغ
الگوسازی و تکنیک های دوخت پیشرفته84شنبه - دوشنبه09:00 الی 14:0099/06/03مینا داساردارددارد تومان ۲,۶۶۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۶۰,۰۰۰
الگوسازی و تکنیک های دوخت مقدماتی84یک شنبه - سه شنبه09:00-13:0099/05/14نا مشخصدارددارد تومان ۲,۶۶۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۶۰,۰۰۰
طراحی لباس پیشرفته177پنج شنبه14:30 - 19:3099/05/23اسماعیلیدارددارد تومان ۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۷۸۰,۰۰۰
طراحی لباس مقدماتی192یک شنبه - سه شنبه14:30 - 19:3099/05/21شعله پردارددارد تومان ۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۷۸۰,۰۰۰
دوخت لباس شب و عروس120پنج شنبه14:30 - 19:3099/05/30ناهید لشگردارددارد تومان ۴,۶۸۰,۰۰۰ تومان ۴,۲۱۲,۰۰۰
دوخت تخصصی مانتو60یکشنبه14:30 - 19:3099/05/26نا مشخصدارددارد تومان ۲,۵۴۰,۰۰۰ تومان ۲,۱۴۰,۰۰۰
طراحی لباس مقدماتی192جمعه15:00 تا 9:0099/05/24اقدامدارددارد تومان ۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۷۸۰,۰۰۰
الگوسازی و تکنیک های دوخت مقدماتی84شنبه - دوشنبه20:00 تا 15:0099/05/27مینا داساردارددارد تومان ۲,۶۶۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۶۰,۰۰۰