تخفیف 20 درصدی برای ثبت نام آنلاین با کد تخفیف ghorban1403

دوره های کودک و نوجوان

دسته های دوره های آموزشی مجتمع فنی تهران

فیلترهای دوره

دوره های کودک و نوجوان

خلاصه ای از آنچه دوره ICDL مقدماتی درباره ی آن است: - دوره آموزش ICDL مقدماتی از چه سطحی شروع می شود و به کجا ختم می شود؟ -

نام مدرس: نامشخص
گواهینامه بین المللی
تعداد دانشپذیر: 630
امتیاز دوره: 4.9
تاریخ پیشبینی شروع دوره: 1403/04/19
مدت دوره: 40 ساعت
2.360.000 تومان

خلاصه ای از آنچه دوره اسکرچ درباره ی آن است: - دوره آموزش Scratch از چه سطحی شروع می شود و به کجا ختم می شود؟ -

نام مدرس: نامشخص
گواهینامه بین المللی
تعداد دانشپذیر: 630
امتیاز دوره: 4.9
تاریخ پیشبینی شروع دوره: 1403/04/19
مدت دوره: 20 ساعت
2.600.000 تومان

خلاصه ای از آنچه دوره پایتون کودک و نوجوان درباره ی آن است: - دوره آموزش پایتون کودک و نوجوان از چه سطحی شروع می شود و به کجا ختم می شود؟ -

نام مدرس: نامشخص
گواهینامه بین المللی
تعداد دانشپذیر: 630
امتیاز دوره: 4.9
تاریخ پیشبینی شروع دوره: 1403/04/30
مدت دوره: 20 ساعت
3.300.000 تومان

خلاصه ای از آنچه دوره رباتیک کودک و نوجوان درباره ی آن است: - دوره آموزش رباتیک کودک و نوجوان از چه سطحی شروع می شود و به کجا ختم می شود؟ -

نام مدرس: نامشخص
گواهینامه بین المللی
تعداد دانشپذیر: 630
امتیاز دوره: 4.9
تاریخ پیشبینی شروع دوره: 1403/03/21
مدت دوره: 20 ساعت
2.380.000 تومان
نام مدرس: نامشخص
گواهینامه
تعداد دانشپذیر: 100
امتیاز دوره: 4.6
تاریخ پیشبینی شروع دوره: نامشخص
مدت دوره: نامشخص ساعت
1.900.000 تومان
نام مدرس: نامشخص
گواهینامه
تعداد دانشپذیر: 100
امتیاز دوره: 4.6
تاریخ پیشبینی شروع دوره: نامشخص
مدت دوره: نامشخص ساعت
1.900.000 تومان

معرفی دوره های کودک و نوجوان