تخفیف 20 درصدی برای ثبت نام آنلاین با کد تخفیف ghorban1403

دوره های کافی شاپ و آشپزی

دسته های دوره های آموزشی مجتمع فنی تهران

فیلترهای دوره

دوره های کافی شاپ و آشپزی

خلاصه ای از آنچه دوره پخت نان درباره ی آن است: - دوره آموزش پخت نان از چه سطحی شروع می شود و به کجا ختم می شود؟ -

نام مدرس: نامشخص
گواهینامه بین المللی
تعداد دانشپذیر: 630
امتیاز دوره: 4.9
تاریخ پیشبینی شروع دوره: 1403/04/22
مدت دوره: 20 ساعت
8.000.000 تومان

خلاصه ای از آنچه دوره شکلات دستساز درباره ی آن است: - دوره آموزش شکلات دستساز از چه سطحی شروع می شود و به کجا ختم می شود؟ -

نام مدرس: نامشخص
گواهینامه بین المللی
تعداد دانشپذیر: 630
امتیاز دوره: 4.9
تاریخ پیشبینی شروع دوره: 1403/04/17
مدت دوره: 10 ساعت
7.000.000 تومان

خلاصه ای از آنچه دوره صبحانه درباره ی آن است: - دوره آموزش صبحانه از چه سطحی شروع می شود و به کجا ختم می شود؟ -

نام مدرس: نامشخص
گواهینامه بین المللی
تعداد دانشپذیر: 630
امتیاز دوره: 4.9
تاریخ پیشبینی شروع دوره: 1403/03/29
مدت دوره: 8 ساعت
5.000.000 تومان

خلاصه ای از آنچه دوره فست فود درباره ی آن است: - دوره آموزش فست فود از چه سطحی شروع می شود و به کجا ختم می شود؟ -

نام مدرس: نامشخص
گواهینامه بین المللی
تعداد دانشپذیر: 630
امتیاز دوره: 4.9
تاریخ پیشبینی شروع دوره: 1403/04/08
مدت دوره: 12 ساعت
7.800.000 تومان

خلاصه ای از آنچه دوره کوکی و آیسینگ درباره ی آن است: - دوره آموزش کوکی و آیسینگ از چه سطحی شروع می شود و به کجا ختم می شود؟ -

نام مدرس: نامشخص
گواهینامه بین المللی
تعداد دانشپذیر: 630
امتیاز دوره: 4.9
تاریخ پیشبینی شروع دوره: 1403/03/26
مدت دوره: 20 ساعت
10.300.000 تومان

خلاصه ای از آنچه دوره فشرده کافی شاپ درباره ی آن است: - دوره آموزش فشرده کافی شاپ از چه سطحی شروع می شود و به کجا ختم می شود؟ -

نام مدرس: نامشخص
گواهینامه بین المللی
تعداد دانشپذیر: 630
امتیاز دوره: 4.9
تاریخ پیشبینی شروع دوره: 1403/04/16
مدت دوره: 20 ساعت
10.400.000 تومان

خلاصه ای از آنچه دوره کافی شاپ درباره ی آن است: - دوره آموزش Cafe Shop از چه سطحی شروع می شود و به کجا ختم می شود؟ -

نام مدرس: نامشخص
گواهینامه بین المللی
تعداد دانشپذیر: 630
امتیاز دوره: 4.9
تاریخ پیشبینی شروع دوره: 1403/04/23
مدت دوره: 32 ساعت
10.400.000 تومان

خلاصه ای از آنچه دوره هتلداری درباره ی آن است: - دوره آموزش هتلداری از چه سطحی شروع می شود و به کجا ختم می شود؟ -

نام مدرس: نامشخص
گواهینامه بین المللی
تعداد دانشپذیر: 630
امتیاز دوره: 4.9
تاریخ پیشبینی شروع دوره: 1403/04/13
مدت دوره: 40 ساعت
11.400.000 تومان

معرفی دوره های کافی شاپ و آشپزی