شروع قطعی نرم افزار Revit

روزهای یکشنبه و سه شنبه

تاریخ شروع: 1400/10/26

ساعت: 09:00 الی 14:00

مدت دوره: 60 ساعت

برای ثبت نام کلیک کنید!

شروع قطعی Revit