توجه : پس از ثبت نام در هر یک از کلاسهای آموزشی مجتمع فنی تهران (نمایندگی انقلاب)، کارشناسان آموزش با شما تماس خواهند گرفت. تاریخ های اعلام شده جهت شروع دوره ها، تاریخ پیش بینی میباشد و ممکن است با توجه به زمان به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان، تغییر یابد.

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع تخفیف مبلغ
Web Design Pack172پنجشنبه08:30 الی 14:3098/10/05دارد تومان ۲,۴۴۴,۰۰۰ تومان ۲,۱۹۹,۶۰۰
Web Design Pack172جمعه14:30 - 20:3098/09/29دارد تومان ۲,۴۴۴,۰۰۰ تومان ۲,۱۹۹,۶۰۰
Python Web Development With Django30نامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۷۹۲,۰۰۰ تومان ۷۱۲,۸۰۰
PHP & MySQL Web Development60یک شنبه و سه شنبه17:30 الی 20:3098/09/19دارد تومان ۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۷۱,۰۰۰
Laravel40دوشنبه17:30 الی 20:30نامشخصدارد تومان ۱,۰۵۶,۰۰۰ تومان ۹۵۰,۴۰۰
word press & woocommerce Essential training45جمعه14:30 الی 19:3098/09/29دارد تومان ۷۷۵,۰۰۰ تومان ۶۹۷,۵۰۰
بهینه سازی برای موتورهای جستجو در اینترنت (SEO)45پنجشنبه14:30 - 20:3098/10/26دارد تومان ۹۹۰,۰۰۰ تومان ۸۹۱,۰۰۰
ReactJS50نامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان ۱,۵۱۲,۰۰۰
User Experience - UX45نامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۱,۴۸۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۳۶,۵۰۰
User Interface Designer25نامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۴۱۴,۰۰۰ تومان ۳۷۲,۶۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
Java SE 8 programming50پنجشنبه ها14:30-20:3098/10/12نامشخصدارد تومان ۹۰۰,۰۰۰ تومان ۸۱۰,۰۰۰
Android Pack70پنجشنبه ها08:30-13:3098/09/28نامشخصدارد تومان ۱,۲۱۵,۰۰۰ تومان ۱,۰۹۳,۵۰۰
advanced android development50نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۸۰,۰۰۰
developing los apps with swift50نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۳۵,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
A+ Hardware51جمعه20:00 - 16:0098/10/13نامشخصدارد تومان ۵۹۴,۰۰۰ تومان ۵۳۴,۶۰۰
+Network30پنج شنبه14:30-20:3098/10/05نامشخصدارد تومان ۳۶۰,۰۰۰ تومان ۳۲۴,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
پکیج کامل (1,2) ICDL131شنبه، دوشنبه، چهارشنبه17:30-20:3098/09/27نا مشخصدارد تومان ۸۰۸,۰۰۰ تومان ۷۲۷,۲۰۰
پکیج کامل (1,2) ICDL131شنبه، دوشنبه، چهارشنبه08:30-14:3098/09/27نا مشخصدارد تومان ۸۰۸,۰۰۰ تومان ۶۴۶,۴۰۰
پکیج کامل (1,2) ICDL131جمعه08:30-14:3098/10/06نا مشخصدارد تومان ۸۰۸,۰۰۰ تومان ۷۲۷,۲۰۰
Excel پیشرفته24یک شنبه - سه شنبه14:30-17:3098/10/17نا مشخصدارد تومان ۲۲۵,۰۰۰ تومان ۲۰۲,۵۰۰
آموزش تایپ و تندزنی15پنجشنبه14:00 - 11:0098/10/05نا مشخصدارد تومان ۱۴۰,۰۰۰ تومان ۱۲۶,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
C#Programming60جمعه14:30-20:3098/09/29نامشخصدارد تومان ۷۲۴,۰۰۰ تومان ۶۵۱,۶۰۰
Microsoft ASP.Net MVC60نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۸۰,۰۰۰
C#Windows Applications50جمعه08:30-14:3098/10/06نامشخصدارد تومان ۸۵۱,۰۰۰ تومان ۷۶۵,۹۰۰
C#Windows Applications50پنج شنبه08:30-14:3098/10/05نامشخصدارد تومان ۸۵۱,۰۰۰ تومان ۷۶۵,۹۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
SQL Server Database Development60جمعه14:30 تا 8:3098/09/29نامشخصدارد تومان ۹۳۵,۰۰۰ تومان ۸۴۱,۵۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
طراحی مکانیک به کمک CATIA I50روزهای زوج20:30 - 17:3098/10/15ناصر نوروزیدارد تومان ۸۲۰,۰۰۰ تومان ۷۳۸,۰۰۰
طراحی مکانیک به کمک CATIA I50پنجشنبه20:30 - 14:3098/10/19ناصر نوروزیدارد تومان ۸۲۰,۰۰۰ تومان ۷۳۸,۰۰۰
طراحی مکانیک به کمک SolidWorks 250جمعه ها14:30 - 08:3098/10/20حامد بختیدارد تومان ۸۵۰,۰۰۰ تومان ۷۶۵,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع تخفیف ظرفیت مبلغ
دوره جامع محاسبات ساختمان به کمک ETABS/SAFE - سطح مقدماتی120پتج شنبه- 20:30- 14:3098/9/14دارددارد تومان ۲,۲۸۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۳۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع تخفیف استاد مبلغ
پکیچ جامع مدیرت پروژه PMBOK,Primavera P6,MSP106جمعه8:00-14:0098/9/29داردمصطفی خرادپور تومان ۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۳۵,۰۰۰
MS Project45جمعه8:00-14:0098/9/29داردمصطفی خرادپور تومان ۷۵۰,۰۰۰ تومان ۶۷۵,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
SPSS i39هماهنگی با کارشناسهماهنگ باکارشناسنامشخصنامشخصدارد تومان ۶۷۰,۰۰۰ تومان ۶۰۳,۰۰۰
متلب مقدماتی32هماهنگی با کارشناسهماهنگ باکارشناسنامشخصنامشخصدارد تومان ۵۳۰,۰۰۰ تومان ۴۷۷,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
نرم افزار Arc GIS مقدماتی30یک شنبه - سه شنبه17:30:20:3098/9/17نا مشخصنامشخص تومان ۶۰۰,۰۰۰ تومان ۵۴۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف ظرفیت مبلغ
حسابداری کاربردی ویژه بازار کار180یک شنبه-سه شنبه17:30 الی 20:3098/10/03اقای اتحادفردارددارد تومان ۳,۷۲۰,۰۰۰ تومان ۳,۳۴۸,۰۰۰
حسابداری کاربردی ویژه بازار کار180جمعه14:30 الی 20:3098/10/20نامشخصدارددارد تومان ۳,۷۲۰,۰۰۰ تومان ۳,۳۴۸,۰۰۰
حسابداری خدماتی50یک شنبه-سه شنبه17:30 الی 20:3098/10/03نامشخصدارددارد تومان ۹۷۰,۰۰۰ تومان ۸۷۳,۰۰۰
حسابداری مکانیزه با نرم افزار(هلو،سپیدار و اکسل)70هماهنگی با کارشناسهماهنگ باکارشناسهماهنگ با کارشناسنامشخصدارددارد تومان ۱,۴۳۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۸۷,۰۰۰
حسابداری بازرگانی40هماهنگی با کارشناسهماهنگ باکارشناسهماهنگ با کارشناسنامشخصدارددارد تومان ۷۸۰,۰۰۰ تومان ۷۰۲,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی (مقدماتی)138نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۲,۲۳۶,۰۰۰ تومان ۲,۰۱۲,۴۰۰
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی (سطح پیشرفته)132نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۲,۷۶۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۱۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
اتوکد دوبعدی60شنبه و دوشنبه و چهارشنبه14:30 - 08:3098/9/27نا مشخصدارد تومان ۸۲۲,۰۰۰ تومان ۶۵۷,۶۰۰
اتوکد دوبعدی60پنجشنبه20:30 - 14:3098/9/28نا مشخصدارد تومان ۸۲۲,۰۰۰ تومان ۷۳۹,۸۰۰
پکیج تری دی مکس و ویری130یکشنبه و سه شنبه20:30 - 17:3098/10/10نا مشخصدارد تومان ۱,۹۷۵,۰۰۰ تومان ۱,۷۷۷,۵۰۰
پکیج تری دی مکس و ویری130شنبه و دوشنبه و چهارشنبه14:30 - 08:3098/9/27نا مشخصدارد تومان ۱,۹۷۵,۰۰۰ تومان ۱,۵۸۰,۰۰۰
نرم افزار راینو (Rhino) در معماری60هماهنگ با کارشناسهماهنگ باکارشناسبا هماهنگی دپارتماننا مشخصدارد تومان ۸۴۰,۰۰۰ تومان ۷۵۶,۰۰۰
نرم افزار Revit معماری60شنبه و دوشنبه و چهارشنبه20:30 - 17:3098/9/27نا مشخصدارد تومان ۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان ۹۱۸,۰۰۰
فتوشاپ برای معماری30هماهنگ با کارشناسهماهنگ باکارشناسبا هماهنگی دپارتماننا مشخصدارد تومان ۶۸۷,۰۰۰ تومان ۶۱۸,۳۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
دوره تخصصی هتلداری10جلسهدوشنبه18:00تا 14:0098/09/25نامشخصندارد تومان ۳,۲۵۰,۰۰۰
دوره بیوتی6ساعتشنبه14:00 تا 17:0098/09/23نامشخصندارد تومان ۲,۷۰۰,۰۰۰
کافی شاپ فشردهیک هفتهشنبه تا شنبه15:00 تا 11:0098/09/16نامشخصدارد تومان ۳,۲۸۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۳۵,۰۰۰
کاست کنترلیک ماهیکشنبه و سه شنبه20:30 تا 16:3098/09/17نامشخصدارد تومان ۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۰۰,۰۰۰
کافی شاپیک ماهیکشنبه و سه شنبه20:30 تا 16:3098/08/28نامشخصدارد تومان ۳,۲۸۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۳۵,۰۰۰
آشپزی مللدو ماهچهارشنبه10:30 تا 16:3098/10/04نامشخصدارد تومان ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۴,۲۵۰,۰۰۰
دوره تخصصی فینگرفود4 جلسهشنبه و دوشنبه10:30 تا 15:3098/10/23نامشخصدارد تومان ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۵۰,۰۰۰
مدیریت و راه اندازی کافه و رستوران و اصول تشریفاتدو ماهپنجشنبه14:30 تا 10:3098/09/28نامشخصدارد تومان ۲,۸۲۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۷۰,۰۰۰
متصدی نوشیدنی های سرددو ماهچهارشنبه17:00 تا 21:0098/09/17نامشخصدارد تومان ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۵۰,۰۰۰
باریستایک ماهشنبه و دوشنبه20:30 تا 16:3098/09/09نامشخصدارد تومان ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۵۰,۰۰۰
صبحانه و برانچدو روزشنبه و دوشنبه10:30 تا 15:3098/09/16نامشخصدارد تومان ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۴۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
دوره تخصصی هتلداری10جلسهدوشنبه18:00تا 14:0098/09/25نامشخصندارد تومان ۳,۲۵۰,۰۰۰
دوره بیوتی6ساعتشنبه14:00 تا 17:0098/09/23نامشخصندارد تومان ۲,۷۰۰,۰۰۰
کافی شاپ فشردهیک هفتهشنبه تا شنبه15:00 تا 11:0098/09/16نامشخصدارد تومان ۳,۲۸۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۳۵,۰۰۰
کاست کنترلیک ماهیکشنبه و سه شنبه20:30 تا 16:3098/09/17نامشخصدارد تومان ۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۰۰,۰۰۰
کافی شاپیک ماهیکشنبه و سه شنبه20:30 تا 16:3098/08/28نامشخصدارد تومان ۳,۲۸۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۳۵,۰۰۰
آشپزی مللدو ماهچهارشنبه10:30 تا 16:3098/10/04نامشخصدارد تومان ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۴,۲۵۰,۰۰۰
دوره تخصصی فینگرفود4 جلسهشنبه و دوشنبه10:30 تا 15:3098/10/23نامشخصدارد تومان ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۵۰,۰۰۰
مدیریت و راه اندازی کافه و رستوران و اصول تشریفاتدو ماهپنجشنبه14:30 تا 10:3098/09/28نامشخصدارد تومان ۲,۸۲۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۷۰,۰۰۰
متصدی نوشیدنی های سرددو ماهچهارشنبه17:00 تا 21:0098/09/17نامشخصدارد تومان ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۵۰,۰۰۰
باریستایک ماهشنبه و دوشنبه20:30 تا 16:3098/09/09نامشخصدارد تومان ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۵۰,۰۰۰
صبحانه و برانچدو روزشنبه و دوشنبه10:30 تا 15:3098/09/16نامشخصدارد تومان ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۴۰,۰۰۰
نام دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
TTCچهارشنبه-پنج شنبه-جمعه9:00-16:3098/9/20نامشخصندارد تومان ۵۴۰,۰۰۰
English beginner A1.4شنبه-چهارشنبه18:00-20:30آذر98نا مشخص10 تومان ۳۳۴,۰۰۰ تومان ۳۰۰,۶۰۰
English intermediate B2.2جمعه ها14:30 - 19:30دی98نا مشخص10 تومان ۳۷۰,۰۰۰ تومان ۳۳۳,۰۰۰
IELTS speaking workshopجمعه ها14:30 -17:3098/9/8نا مشخصندارد تومان ۳۰۶,۰۰۰
start 5یک شنبه - سه شنبه18:00-20:00دی98نا مشخص10 تومان ۲۶۴,۰۰۰ تومان ۲۳۷,۶۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف ظرفیت مبلغ
طراحی لباس مقدماتی192جمعه15:00 تا 9:0098/10/06نا مشخصدارددارد تومان ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۱۰,۰۰۰
طراحی لباس مقدماتی192یک شنبه - سه شنبه09:00 الی 14:0098/09/26نا مشخصدارددارد تومان ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۰۰,۰۰۰
نقاشی روی پارچه42یک شنبه - سه شنبه17:30 - 20:3098/09/26نا مشخصدارددارد تومان ۹۷۰,۰۰۰ تومان ۸۷۳,۰۰۰
الگوسازی و تکنیک های دوخت مقدماتی84شنبه - دوشنبه14:30 - 19:3098/10/02مینا داساردارددارد تومان ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۱۰,۰۰۰
الگوسازی و تکنیک های دوخت مقدماتی84چهارشنبه09:00 الی 14:0098/09/27ناهید لشگردارددارد تومان ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۰۰,۰۰۰
الگوسازی و تکنیک های دوخت پیشرفته84یک شنبه - سه شنبه09:00 الی 14:0098/09/26ناهید لشگردارددارد تومان ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۰۰,۰۰۰