فوریه 2021

ژانویه 2021

معرفی نرم افزار کتیا

کتیا یک نرم افزار طراحی صنعتی است که یک شرکت صنعتی است که یک شرکت فرانسوی به نام داسو سیستم برای اولین بار تولید و استفاده کرده. این نرم افزاراولین بار برای توسعه ی یک جت جنگنده به نام میراژ استفاده شد و بعدها کم کم پایش به خیلی از شرکت های بزرگ و کوچک باز شد. کتیا یک نرم افزار قدرتمند در زمینه های: CAD,CAM,CAE  است. CAM: یعنی طراحی به وسیله ی کامپیوتر CAD: یعنی ساخت با استفاده و کمک رایانه CAE: یعنی مهندسی تحلیل با کامپیوتر تا به

مارس 2019

Go to Top