معادلات و مفاهیم عمومی حسابداری

By |آگوست 5th, 2023|نوشته های تازه|

معادلات و مفاهیم عمومی حسابداری چیست؟ معادلات و مفاهیم عمومی حسابداری: حسابداری دارای رهنمودهای مشخصی می باشد. رهنمودهایی که نحوه اندازه گیری، پردازش و مخابره اطلاعات مالی را به حسابداران نشان خواهند داد، تماماً تحت کنترل و برگرفته از اصول پذیرفته شده حسابداری می باشد. اصطلاح اصول حسابداری بسیار وسیع