آموزش طراحی لباس شیک در مجتمع فنی تهران

طراحی لباس در مجتمع فنی تهران آموزش طراحی لباس شیک در مجتمع فنی تهران هنری است که با استفاده از طراحی و زیبایی شناسی یا زیبایی طبیعی  برای خلق کردن لباس. طراحی لباس با تاثیر از نگرش های فرهنگی و اجتماعی و جامعه های مختلف و بخاطر همین تفاوت ها دارای تنوع وسیعی است. طراح لباس به روش های مختلفی در بخش های طراحی لباس کار می کنند. بعضی به تنهایی و بعضی به صورت گروهی به این حرفه مشغول هستند. آنها برای اینکه به سمت ارضای تمایل مصرف کنندگان