دوره آموزش سازمانی

برگزاری دوره آموزش سازمانی برگزاری دوره آموزش سازمانی توسط مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب برترین و معتبرترین آموزشگاه ایران. یکی ازموثر ترین و مهمترین منابع سازمان، نیروی انسانی می باشد توجه خاصي كه در دهه اخير در جهان به آموزشهاي تخصصی ضمن خدمت معطوف شده است؛ حاكي از اين حقيقت است كه اين آموزشها نقش مهمي در ارتقاء كيفيت خدمات ، محصولات و ابداع و نوع آوري دارد ومی تواند سازمان را پویا نماید. با توجه به این که افراد اطلاعات و مهارتهایی که در دوره تحصیلات رسمی خود آموخته