دوره آموزش حسابداری در مجتمع فنی تهران

دوره آموزش حسابداری در مجتمع فنی تهران برگزاری دوره آموزش حسابداری در مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب، هنرجویان می توانند با مراجعه به بخش ثبت نام آنلاین سایت در این دوره ها نام نویسی نمایند. این دوره آموزش حسابداری زیر نظر اساتید برجسته کشوری برگزار خواهد شد، همچنین در پایان به هنرجویان مدرک دو زبانه ی مجتمع فنی تهران اعطا می گردد. این مدرک جزء معتبرترین مدارک ایران در جامعه بین المللی می باشد، مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب برترین شعبه مرکز آماده برگزاری دوره های مختلف حسابداری برای شما