برگزاری دوره آموزش های سازمانی

برگزاری دوره آموزش های سازمانی برگزاری دوره آموزش های سازمانی توسط مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب، معتبرترین آموزشگاه ایران. باتوجه به اینکه آموزش یکی از اثرگذارترین عوامل در تغییر رفتار و ارتقاء مهارت، توسعه تخصصی، بینش و نگرش منابع انسانی و تحول سازمانی است. و اینکه اکنون ساختن نظام اداری مطلوب و کارآمد تا حد زیادی می تواند از راه آموزش مبتنی بر نیاز های حال و آینده میسر گردد. مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب معتبرترین آموزشگاه تهران و ایران، با همکاری اساتید برجسته کشور دوره های آموزش سازمانی برگزار