برگزاری دوره آموزش های سازمانی

By |سپتامبر 19th, 2019|آموزش, آموزش های سازمانی|

برگزاری دوره آموزش های سازمانی برگزاری دوره آموزش های سازمانی توسط مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب، معتبرترین آموزشگاه ایران. باتوجه به اینکه آموزش یکی از اثرگذارترین عوامل در تغییر رفتار و ارتقاء مهارت، توسعه تخصصی، بینش و نگرش منابع انسانی و تحول سازمانی است. و اینکه اکنون ساختن نظام اداری