الگوسازي در توليد پوشاک

ظاهر و تناسب يك لباس بسيار وابسته به فرآيند است، الگوسازي يكي از مراحل ابتدايي توليد پوشاك است. اين كار مهارتي است كه طي قرن ها به يك فرآيند فني ماهرانه تكامل پیدا کرده است. در دنیای امروزی، ابزارهاي الگوسازي با دقت زيادي طراحي مي شوند تا به سرعت وظايف تكراري وقت گير را انجام دهند، آن ها به شركت هاي پوشاك اين امكان را مي دهند تا پاسخگوي دنياي پرسرعت مد باشند. با پیشرفت تکنولوژی امروزه برنامه هاي نرم افزاري پيشرفته براي الگوسازي مورد استفاده قرار مي گيرند.