استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری

By |آگوست 7th, 2023|نوشته های تازه|

استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری و اهمیت آن!! درباره استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری بهتر است بدانید که،تصمیم گیرندگان برای اتخاذ تصمیم به اطلاعات صحیح نیازمندند. در واقع، هدف از نگهداری سوابق حسابداری، استفاده از آنها در هنگام تصمیم گیری می باشد. از گروه های استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری به شرح