معرفی نرم افزار کتیا

کتیا یک نرم افزار طراحی صنعتی است که یک شرکت صنعتی است که یک شرکت فرانسوی به نام داسو سیستم برای اولین بار تولید و استفاده کرده. این نرم افزاراولین بار برای توسعه ی یک جت جنگنده به نام میراژ استفاده شد و بعدها کم کم پایش به خیلی از شرکت های بزرگ و کوچک باز شد. کتیا یک نرم افزار قدرتمند در زمینه های: CAD,CAM,CAE  است. CAM: یعنی طراحی به وسیله ی کامپیوتر CAD: یعنی ساخت با استفاده و کمک رایانه CAE: یعنی مهندسی تحلیل با کامپیوتر تا به