آموزش تدوین فیلم

By |دسامبر 18th, 2022|نوشته های تازه|

تدوین فیلم چیست؟آموزش تدوین فیلم درباره تعریف تدوین فیلم و آموزش تدوین فیلم باید در ابتدا بدانید که نماها و اندازه‌ی آنها، به ردیف کردن نماها، صحنه‌ها و سکانس‌ها پشت سر هم، ترکیب کردن تمام صداها و تعیین میزان بلندی آنها و در نهایت درهم آمیختن و هماهنگ کردن صدای