گروه دوره های تخصصی نرم افزارهای مهندسی مکانیک و تأسیسات

تومان ۰

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد ظرفیت مبلغ
طراحی مکانیک به کمک SolidWorks I50هماهنگ با کارشناسهماهنگ باکارشناسبه صورت خصوصینامشخصدارد تومان ۰
طراحی مکانیک به کمک SolidWorks 250هماهنگ با کارشناسهماهنگ باکارشناسبه صورت خصوصینامشخصدارد تومان ۰
طراحی مکانیک به کمک CATIA I50هماهنگ با کارشناسهماهنگ باکارشناسبه صورت خصوصینامشخصدارد تومان ۰
طراحی مکانیک به کمک CATIA 250هماهنگ با کارشناسهماهنگ باکارشناسبه صورت خصوصینامشخصدارد تومان ۰

توضیحات تکمیلی

نام دوره

ABAQUS I, طراحی مکانیک به کمک CATIA 2, طراحی مکانیک به کمک CATIA I, طراحی مکانیک به کمک SolidWorks 2, طراحی مکانیک به کمک SolidWorks I, طراحی مکانیک به کمک SolidWorks I آنلاین

مدت دوره

50, 60, 64

روز

, , , , , , , , ,

ساعت برگزاری

, , , , , , , , ,

تاریخ شروع

, , , , , , , , , , , , ,

استاد

, , , ,

ظرفیت

دارد, ندارد

Go to Top