دوره های دپارتمان ICT

مشاوره رایگان : 

02166933379 – 02166929920

مبلغ هزینه دوره ها از:

تومان ۶,۱۲۰,۰۰۰تومان ۷,۴۸۰,۰۰۰

2 عدد در انبار

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد تخفیف مبلغ
برنامه نویسی به زبان ++C 60 یک شنبه و سه شنبه 14:30-17:30 نامشخص نامشخص دارد تومان ۶,۱۲۰,۰۰۰
برنامه نویسی به زبان ++C 60 پنج شنبه 08:30-14:30 نامشخص نامشخص دارد تومان ۷,۴۸۰,۰۰۰
برنامه نویسی به زبان ++C 60 پنج شنبه 09:00-14:00 نامشخص نامشخص دارد تومان ۷,۴۸۰,۰۰۰
برنامه نویسی به زبان ++C 60 پنج شنبه 14:30-17:30 نامشخص نامشخص دارد تومان ۷,۴۸۰,۰۰۰
برنامه نویسی به زبان ++C 60 پنج شنبه 20:30 -14:30 نامشخص نامشخص دارد تومان ۷,۴۸۰,۰۰۰
برنامه نویسی به زبان ++C 60 جمعه 08:30-14:30 نامشخص نامشخص دارد تومان ۷,۴۸۰,۰۰۰
برنامه نویسی به زبان ++C 60 جمعه 09:00-14:00 نامشخص نامشخص دارد تومان ۷,۴۸۰,۰۰۰
برنامه نویسی به زبان ++C 60 جمعه 14:30-17:30 نامشخص نامشخص دارد تومان ۷,۴۸۰,۰۰۰
برنامه نویسی به زبان ++C 60 جمعه 20:30 -14:30 نامشخص نامشخص دارد تومان ۷,۴۸۰,۰۰۰
برنامه نویسی به زبان ++C 60 یک شنبه و سه شنبه 08:30-14:30 نامشخص نامشخص دارد تومان ۷,۴۸۰,۰۰۰
برنامه نویسی به زبان ++C 60 یک شنبه و سه شنبه 09:00-14:00 نامشخص نامشخص دارد تومان ۷,۴۸۰,۰۰۰
برنامه نویسی به زبان ++C 60 یک شنبه و سه شنبه 14:30-17:30 نامشخص نامشخص دارد تومان ۷,۴۸۰,۰۰۰
برنامه نویسی به زبان ++C 60 یک شنبه و سه شنبه 20:30 -14:30 نامشخص نامشخص دارد تومان ۷,۴۸۰,۰۰۰