دوره جامع محاسبات ساختمان به کمک ETABS/SAFE -سطح مقدماتی

مشاوره رایگان : 

02166933379 – 02166929920

مبلغ هزینه دوره ها از:

تومان ۰

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد تخفیف مبلغ
دوره جامع متره ، برآورد و صورت وضعیت نویسی هماهنگی با کارشناس هماهنگی با کارشناس هماهنگی با کارشناس هماهنگی با کارشناس هماهنگی با کارشناس ندارد تومان ۰
دوره جامع محاسبات ساختمان به کمک ETABS/SAFE - سطح مقدماتی هماهنگی با کارشناس هماهنگی با کارشناس هماهنگی با کارشناس هماهنگی با کارشناس نامشخص ندارد تومان ۰