دوره آموزشی بنیان مدیریت امنیت اطلاعات (بما)
کلیه مدیران پایه، میانی و ارشد سازمان نقشه برداری کشور ملزم به گذراندن این دوره آموزشی می باشند.