دوره های آموزشی نرم افزارهای مهندسی مکانیک و تأسیسات

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد ظرفیت Price
طراحی مکانیک به کمک SolidWorks I 50 هماهنگ با کارشناس هماهنگ باکارشناس به صورت خصوصی نامشخص دارد تومان ۰
طراحی مکانیک به کمک SolidWorks 2 50 هماهنگ با کارشناس هماهنگ باکارشناس به صورت خصوصی نامشخص دارد تومان ۰
طراحی مکانیک به کمک CATIA I 50 هماهنگ با کارشناس هماهنگ باکارشناس به صورت خصوصی نامشخص دارد تومان ۰

دوره های آموزشی نرم افزارهای مهندسی عمران

Now go add some variable products!

دوره های تخصصی نرم افزارهای مهندسی صنایع

Now go add some variable products!

دوره های ریاضی و آمار

Now go add some variable products!

دوره های آموزشی GIS

Now go add some variable products!