صنایع پوشاک

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد ظرفیت Price
ضخیم دوزی زنانه 102 پنج شنبه 09:00 الی 14:00 1402/07/20 خانم شیرزاد دارد تومان ۸,۸۵۰,۰۰۰
طراحی لباس مقدماتی 192 پنج شنبه 14:30 - 19:30 1402/08/11 نا مشخص دارد تومان ۹,۱۰۰,۰۰۰
نازکدوزی زنانه 120 یک شنبه - سه شنبه 09:00 الی 14:00 1402/07/16 نا مشخص دارد تومان ۷,۹۰۰,۰۰۰