مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی: مهدی اتحادفرد

تاریخ تولد:1363

 

سوابق تحصیلی 

کارشناسی حسابداری و کارشناسی ارشد حسابداری 

 

سوابق تدریس

مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد 16

مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد 13

مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد 35

مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد 44

مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد 48

مدرس حسابداری مجتمع فنی تهران 

 

سوابق تالیف

حسابداری مالی جلد1

حسابداری مالی جلد2

نکات کلیدی حسابداری مالی

حسابداری شرکت های غیر سهامی

حسابداری شرکت های سهامی