معادلات و مفاهیم عمومی حسابداری چیست؟

معادلات و مفاهیم عمومی حسابداری:

حسابداری دارای رهنمودهای مشخصی می باشد. رهنمودهایی که نحوه اندازه گیری، پردازش و مخابره اطلاعات مالی را به حسابداران نشان خواهند داد، تماماً تحت کنترل و برگرفته از اصول پذیرفته شده حسابداری می باشد. اصطلاح اصول حسابداری بسیار وسیع تر از آن چیزی است که شما فکر می کنید. اصول پذیرفته شده حسابداری نه تنها شامل اصول می باشند، بلکه مفاهیم (مفروضات) و روش های مناسب دستیابی به اطلاعات حسابداری را نیز در بر می گیرد این اصول، قواعد، احکام و روش هایی که در طول تاریخ مورد قبول حسابداری هست را نیز در بر خواهد گرفت.

معادلات و مفاهیم عمومی حسابداری و فرض شخصیت جداگانه حسابداری

یکی از اساسی ترین مفروضات حسابداری، فرض شخصیت حسابداری است. برای مقاصد حسابداری و گزارشگری مالی هر مؤسسه و یا بخش هایی از آن یک شخصیت جداگانه فرض شده که مستقل از شخصیت مالک یا مالکین آن می تواند معاملاتی را انجام دهند. از نقطه نظر حسابداری باید مرزهای هر واحد تجاری به وضوح مشخص گردد.

معادلات و مفاهیم عمومی حسابداری و قابل اتکاء بودن

مدارم و صورت های مالی باید مبتنی بر قابل اتکاء ترین اطلاعاتی که وجود دارد باشد، به صورتی که صحت و سودمندی آنها در بالاترین سظحی که ممکن است باشد. برای بیان مفهوم این کیفیت از واژه قابل اتکاء استفاده می گردد که گاهی آنرا عینیت نیز خواهند گفت. اطلاعات قابل اتکاء قابل اثبات می باشد و امکان دارد بوسیله اشخاص حرفه ای تأیید شده باشند.

معادلات و مفاهیم عمومی حسابداری و اصل بهای تمام شده

بر اساس اصل بهای تمام شده دارایی ها و خدمات خریداری شده باید به بهای تمام شده واقعی خود ثبت گردند، حتی اگر خریدار معتقد باشد در معامله سود کرده و مبلغ دارایی قبل از مبلغ پرداختی ارزش خواهد داشت. به هر حال مبلغ پرداختی در مبادله ملاک قرار  خواهد گرفت و بهای تمام شده معادل ارزش نقدی هر مبادله می باشد.

معادلات و مفاهیم عمومی حسابداری و فرض تداوم فعالیت

دلیل دیگر برای اندازه گیری دارایی ها به بهای تمام شده، مفهوم تداوم فعالیت است. در این مفهوم فرض بر این است که واحد تجاری برای مدت زمان مدیدی در آینده به فعالیت ادامه خواهد داد. هدف از تحصیل اغلب داراییها نظیر ملزومات؛ زمین، ساختمان و اثاثه (که به آنها منابع اقتصادی نیز اطلاق می شود) استفاده از انها می باشد و به هیچ عنوان فروش آنها مدنظر نیست. در تداوم فعالیت حسابداران فرض می کنند واحد تجاری برای مدت کافی به فعالیت خود ادامه خواهد داد و دارایی های موجود برای رسیدن به اهداف موردنظر مصرق خواهند شد.

برای مطالعه بیشتر: آموزش حسابداری مالی بازرگانی

فرض ثبات واحد پولی

درباره خرید یک عدد نان و یا اجاره ماهانه محلی برای سکونت، ما همیشه در قالب ارزش پولی (ریالی) آن فکر می کنیم. در ایران حسابداری مبادلات را به ریال ثبت  می نمایند زیرا وسیله مبادله ریال می باشد. برخلاف ارزش یک لیتر، یک متر و یا یک هکتار، ارزش ریال و یا هر ارز دیگر دائماً در نوسان می باشد.  بالا رفتن قیمتها را اصطلاحاً تورم می نامند. در زمان تورم با یک هزار ریال، شیرِ کمتر، خمیر دندان کمتر و کلاً از هر کالایی مقادیر کمتری نسبت گذشته می توان خریداری نمائید.

حسابداران فرض می نمایند قدرت خرید ریال، همواره ثابت می باشد. فرض ثبات واحد پولیریال بر مبنای نادیده گرفتن تأثیرات تورم استوار گشته است. این فرض به حسابداران اجازه خواهد دااد تا محاسبات خود را با تصور اینکه قدرت خرید ریال ثابت می باشد، انجام دهند.

معادلات حسابداری چیست؟

صورت های مالی به ما می گویند که عملکرد و وضعیت مالی واحد تجاری چگونه می باشد. در حقیقت صورتهای مالی محصول نهایی چرخه حسابداری مالی می باشد.

تعریف دارایی ها

تعریف دارایی هادارایی ها منابع اقتصادی است که انتظار می رود در آینده برای واحد تجاری انتفاع داشته باشند، وجوه نقد، ملزومات اداری، موجودی کالا، اثاثه، زمین و ساختمان نمونه هایی از دارایی ها  هستند. این منابع اقتصادی متعلق به دو گروه سرمایه گذاران و اعتباردهندگان هستند که نسبت به داراییهای واحد تجاری ذینفع بوده و ادعا خواهند داشت.

تعریف بدهی ها

بدهی ها ادعاهای بیرونی بوده و به معنی تعهدات اقتصادی قابل پرداخت به اشخاص بیرون از واحد تجاری هستند و این گروه های بیرونی را اصطلاحاًٌ اعتباردهندگان یا بستانکاران می گویند. برای نمونه اعتباردهنده ای (بانکی) که مقداری پول به واحد تجاری قرض خواهند داد تا زمانی که پول وی بازپرداخت نشده باشد دارای ادعا (یک حقوق قانونی) نسبت به بخشی از دارایی های شرکت می باشد.

سرمایه چیست؟

سرمایه نشانگر میزان ادعای مالک یا مالکین واحد تجاری نسبت به داراییهای همان واحد تجاری است. با توجه به اینکه مالک  زمان تأسیس واحد تجاری در ان سرمایه گذاری می نماید، نسبت به دارایی های آن واحد تجاری ادعا خواهد داشت.