نام دوره مدت دوره ساعت برگزاری تاریخ شروع نوع برگزاری روز برگزاری نحوه برگزاری مبلغ
فرانسه مقدماتی A1.1 36ساعت 16:00 - 18:00 1402/02/24 آنلاین یکشنبه - سه شنبه آنلاین تومان ۱,۴۶۶,۰۰۰