مدرک بین المللی City and Guilds کشور انگلیس مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب

By |اکتبر 28th, 2018|نوشته های تازه|

موسسه City and Guilds لندن در سال 1878 با تلاش بنگاه تجاری لندن و اصناف شهر لندن به منظور استانداردسازی سیستمهای آموزشی و مهارتی در کشور انگلستان تاسیس گردید. هم اکنون CG در 100 کشور دنیا بیش از 10000 مرکز آموزشی دارد و این مراکز آموزشی توسط 21 دفتر منطقه