نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی تخفیف مبلغ
Web Design Pack آنلاین 150 شنبه دوشنبه چهارشنبه 17:30 الی 20:30 99/03/31 دارد تومان ۲,۴۰۰,۰۰۰
Web Design Pack آنلاین 150 شنبه دوشنبه چهارشنبه 17:30 الی 20:30 نامشخص دارد تومان ۲,۴۰۰,۰۰۰
Python Web Development With Django آنلاین 30 جمعه 9:30_14:30 99/03/31 دارد تومان ۸۰۰,۰۰۰
Python Web Development With Django آنلاین 30 جمعه 9:30_14:30 نامشخص دارد تومان ۸۰۰,۰۰۰
PHP & MYSQL Web Development آنلاین 60 شنبه دوشنبه چهارشنبه 17:30 الی 20:30 99/03/31 دارد تومان ۱,۱۳۶,۰۰۰
PHP & MYSQL Web Development آنلاین 60 شنبه دوشنبه چهارشنبه 17:30 الی 20:30 نامشخص دارد تومان ۱,۱۳۶,۰۰۰
دوره طراحی رابط و تجربه کاربری (UI/UX) آنلاین 45 جمعه 14:30 الی 19:30 99/03/31 دارد تومان ۹۲۰,۰۰۰
دوره طراحی رابط و تجربه کاربری (UI/UX) آنلاین 45 جمعه 14:30 الی 19:30 نامشخص دارد تومان ۹۲۰,۰۰۰
بهینه سازی برای موتورهای جستجو - SEO آنلاین 45 یک شنبه و سه شنبه 17:30 الی 20:30 99/03/31 دارد تومان ۹۹۲,۰۰۰
بهینه سازی برای موتورهای جستجو - SEO آنلاین 45 یک شنبه و سه شنبه 17:30 الی 20:30 نامشخص دارد تومان ۹۹۲,۰۰۰
Wordpress & WooCommerce Essential Training آنلاین 45 شنبه دوشنبه چهارشنبه 17:30 الی 20:30 99/03/31 دارد تومان ۷۷۴,۰۰۰
Wordpress & WooCommerce Essential Training آنلاین 45 شنبه دوشنبه چهارشنبه 17:30 الی 20:30 نامشخص دارد تومان ۷۷۴,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد مبلغ
+Network 30 یک شنبه - سه شنبه 17:30-20:30 نامشخص تومان ۷۳۲,۰۰۰
+Network 30 پنج شنبه 08:30-14:30 نامشخص تومان ۳۲۴,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد تخفیف مبلغ
MCSA pack 2016 230 پنج شنبه 08:30 الی 14:30 1402/11/26 نامشخص دارد تومان ۱۱,۴۵۰,۰۰۰
Installing and Configuring Windows 10 42 نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص دارد تومان ۲,۲۵۰,۰۰۰
Installation. storage and compute with windows server 2016 51 نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص دارد تومان ۳,۰۰۰,۰۰۰
Networking with Windows Server 2016 54 نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص دارد تومان ۳,۲۵۰,۰۰۰
Installation. storage and compute with windows server 2016 54 نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص دارد تومان ۳,۰۰۰,۰۰۰
Designing & Implementing a Server Infrastructure 24 نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص دارد تومان ۰
Now go add some variable products!
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد تخفیف مبلغ
برنامه نویسی به زبان ++C آنلاین 60 پنج شنبه 17:30 - 21:00 99-02-11 نامشخص دارد تومان ۶۲۲,۸۰۰
مقدمه ای بر الگوریتم و برنامه نویسی آنلاین 40 یکشنبه - سه شنبه 17:30-20:30 99-02-30 نامشخص دارد تومان ۵۴۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد مبلغ
SQL Server Database Development 60 جمعه 08:30 - 14:30 1402/08/05 نامشخص تومان ۴,۲۹۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد مبلغتوضیحات
MTCNA 26 جمعه نامشخص نامشخص نامشخص تومان ۲,۵۵۰,۰۰۰

MTCRE 24 جمعه نامشخص نامشخص نامشخص تومان ۱,۹۰۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد تخفیف ظرفیت مبلغ
برنامه نویسی به زبان Python آنلاین 60 پنج شنبه 17:30 - 21:00 99-02-11 نامشخص دارد دارد تومان ۸۲۸,۰۰۰