نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی تخفیف مبلغ
Web Design Pack آنلاین 150 شنبه دوشنبه چهارشنبه 17:30 الی 20:30 99-03-07 دارد تومان ۲,۱۶۰,۰۰۰
Python Web Development With Django آنلاین 30 جمعه 9:30_14:30 99-03-02 دارد تومان ۷۲۰,۰۰۰
PHP & MYSQL Web Development آنلاین 60 شنبه دوشنبه چهارشنبه 17:30 الی 20:30 99-02-29 دارد تومان ۱,۰۲۲,۴۰۰
دوره طراحی رابط و تجربه کاربری (UI/UX) آنلاین 45 جمعه 14:30 الی 19:30 99-03-02 دارد تومان ۸۲۸,۰۰۰
بهینه سازی برای موتورهای جستجو - SEO آنلاین 45 یک شنبه و سه شنبه 17:30 الی 20:30 99-02-30 دارد تومان ۸۹۲,۸۰۰
Wordpress & WooCommerce Essential Training آنلاین 45 شنبه دوشنبه چهارشنبه 17:30 الی 20:30 99-02-29 دارد تومان ۶۹۶,۶۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد تخفیف مبلغ
Network+ آنلاین 30 پنج شنبه 14:30-20:30 99-03-08 نامشخص دارد تومان ۳۲۴,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد تخفیف مبلغ
MCSA pack 2016 230 پنج شنبه 08:30 الی 14:30 1401/11/20 نامشخص دارد تومان ۸,۷۸۴,۰۰۰
Installing and Configuring Windows 10 42 جمعه 08:30 الی 14:30 نامشخص نامشخص دارد تومان ۱,۷۱۶,۰۰۰
Installation. storage and compute with windows server 2016 51 نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص دارد تومان ۲,۳۱۶,۰۰۰
Networking with Windows Server 2016 54 نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص دارد تومان ۲,۵۰۸,۰۰۰
Installation. storage and compute with windows server 2016 54 نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص دارد تومان ۲,۳۱۶,۰۰۰
Designing & Implementing a Server Infrastructure 24 نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص دارد تومان ۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد تخفیف مبلغ
ICDL LEVEL 1 آنلاین 68 پنجشنبه 13:00 - 18:00 99-02-11 نا مشخص دارد تومان ۳۶۰,۰۰۰
ICDL LEVEL 2 آنلاین 63 پنجشنبه 13:00 - 18:00 99-02-11 نا مشخص دارد تومان ۳۴۲,۰۰۰
Excel مقدماتی آنلاین 24 پنجشنبه 14:00 - 11:00 99-02-11 نا مشخص دارد تومان ۲۰۵,۹۲۰
Excel 2019 پیشرفته آنلاین 24 جمعه 08:00 - 13:00 99-02-19 نا مشخص دارد تومان ۲۱۶,۰۰۰
Microsoft Office Excel 2019 آنلاین 24 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 17:30-20:30 99-02-31 نا مشخص دارد تومان ۲۰۵,۹۲۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد تخفیف مبلغ
برنامه نویسی به زبان ++C آنلاین 60 پنج شنبه 17:30 - 21:00 99-02-11 نامشخص دارد تومان ۶۲۲,۸۰۰
مقدمه ای بر الگوریتم و برنامه نویسی آنلاین 40 یکشنبه - سه شنبه 17:30-20:30 99-02-30 نامشخص دارد تومان ۵۴۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد مبلغ
SQL Server Database Development 60 جمعه 08:30 - 14:30 1402/02/08 نامشخص تومان ۲,۶۲۸,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد مبلغتوضیحات
MTCNA 26 جمعه 14:30-19:30 1401/01/26 نامشخص تومان ۱,۵۸۴,۰۰۰

MTCRE 24 جمعه 14:30-19:30 1401/03/13 نامشخص تومان ۱,۴۵۲,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد تخفیف ظرفیت مبلغ
برنامه نویسی به زبان Python آنلاین 60 پنج شنبه 17:30 - 21:00 99-02-11 نامشخص دارد دارد تومان ۸۲۸,۰۰۰