نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع تخفیف مبلغ
Web Design Pack آنلاین150شنبه دوشنبه چهارشنبه17:30 الی 20:3099/03/07دارد تومان ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۱۶۰,۰۰۰
Python Web Development With Django آنلاین30جمعه9:30_14:3099/03/02دارد تومان ۸۰۰,۰۰۰ تومان ۷۲۰,۰۰۰
PHP & MYSQL Web Development آنلاین60شنبه دوشنبه چهارشنبه17:30 الی 20:3099/02/29دارد تومان ۱,۱۳۶,۰۰۰ تومان ۱,۰۲۲,۴۰۰
دوره طراحی رابط و تجربه کاربری (UI/UX) آنلاین45جمعه14:30 الی 19:3099/03/02دارد تومان ۹۲۰,۰۰۰ تومان ۸۲۸,۰۰۰
بهینه سازی برای موتورهای جستجو - SEO آنلاین45یک شنبه و سه شنبه17:30 الی 20:3099/02/30دارد تومان ۹۹۲,۰۰۰ تومان ۸۹۲,۸۰۰
Wordpress & WooCommerce Essential Training آنلاین45شنبه دوشنبه چهارشنبه17:30 الی 20:3099/02/29دارد تومان ۷۷۴,۰۰۰ تومان ۶۹۶,۶۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
Network+ آنلاین30پنج شنبه14:30-20:3099/03/08نامشخصدارد تومان ۳۶۰,۰۰۰ تومان ۳۲۴,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
MCSA pack 2016230پنج شنبه08:30 الی 14:3099/05/09نامشخصدارد تومان ۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۷۸۰,۰۰۰
Installation and configuring windows1042پنج شنبه08:30 الی 14:3099/05/09نامشخصدارد تومان ۸۲۰,۰۰۰ تومان ۷۳۸,۰۰۰
Installation. storage and compute with windows server 201651نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۰
Networking with Windows Server 201654نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۰
Identity with Windows Server 201654نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۰
Designing & Implementing a Server Infrastructure24نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
ICDL LEVEL 1 آنلاین68پنجشنبه13:00 - 18:0099/02/11نا مشخصدارد تومان ۴۰۰,۰۰۰ تومان ۳۶۰,۰۰۰
ICDL LEVEL 2 آنلاین63پنجشنبه13:00 - 18:0099/02/11نا مشخصدارد تومان ۳۸۰,۰۰۰ تومان ۳۴۲,۰۰۰
Excel مقدماتی آنلاین24پنجشنبه14:00 - 11:0099/02/11نا مشخصدارد تومان ۲۲۸,۸۰۰ تومان ۲۰۵,۹۲۰
Excel 2019 پیشرفته آنلاین24جمعه08:00 - 13:0099/02/19نا مشخصدارد تومان ۲۴۰,۰۰۰ تومان ۲۱۶,۰۰۰
Microsoft Office Excel 2019 آنلاین24شنبه، دوشنبه، چهارشنبه17:30-20:3099/02/31نا مشخصدارد تومان ۲۲۸,۸۰۰ تومان ۲۰۵,۹۲۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
برنامه نویسی به زبان ++C آنلاین60پنج شنبه17:30 - 21:0099/02/11نامشخصدارد تومان ۶۹۲,۰۰۰ تومان ۶۲۲,۸۰۰
مقدمه ای بر الگوریتم و برنامه نویسی آنلاین40یکشنبه - سه شنبه17:30-20:3099/02/30نامشخصدارد تومان ۶۰۰,۰۰۰ تومان ۵۴۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
SQL Server Database Development60جمعه14:30 تا 8:3099/05/10آقای معیریدارد تومان ۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۰۸,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغتوضیحات
MTCNA50چهارشنبه16:30 الی 20:3099/05/15آقای فرهاد شریفیاندارد تومان ۸۰۰,۰۰۰ تومان ۷۲۰,۰۰۰

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع تخفیف استاد مبلغ
LPIC 168یک شنبه - سه شنبه17:30 الی 20:3099/05/07داردنامشخص تومان ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۵۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف ظرفیت مبلغ
برنامه نویسی به زبان Python آنلاین60پنج شنبه17:30 - 21:0099/02/11نامشخصدارددارد تومان ۹۲۰,۰۰۰ تومان ۸۲۸,۰۰۰