کارگاه آموزش گریم سینمایی و زیبایی مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب 2

کارگاه آموزش گریم سینمایی و زیبایی مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب 2