کارگاه آموزش گریم زیبای متعادل سازی و نامتعادل سازی سینمایی مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب استاد حجت اله بابایی

کارگاه آموزش گریم زیبای متعادل سازی و نامتعادل سازی سینمایی مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب استاد حجت اله بابایی