قطعا کودکی فرصت بی بازگشت یادگیری بسیاری از مهارت ها از جمله زبان انگلیسی است. یادگیری در این سن با چالش هایی رو به روست که نیازمند روش های مطمئن و آزموده شده می باشد. تسلط بر علوم تدریس حاصل سال ها ممارست تلاش و پیگیری گروه اساتید مجرب مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب می باشد. روش های خلاق برای افزایش تمرکز و علاقه مندی زبان آموز از جمله موارد تاثیرگذاری ست که در طی آموزش بر اساس گروه سنی به کار گرفته می شود.

متد تدریس برای گروه سنی کودکان و نوجوانان شامل کتاب های زیر می باشد:

  • Pockets
  • First friends
  • Family and friends
  • Solution

 

 

منابع آموزشی دوره های زبان کودک و نوجوان

مدت حدودی دوره

دامنه سنی

عنوان درس

عنوان دوره

ردیف

 
 

6 ماه

4 تا 6 سال

Kids 1-2

Little Pockets

1

 
 

18 ماه

4 تا 6 سال

Kids 3-8

Pockets

2

 
 

18 ماه

7 تا 9 سال

Start 1-6

First Friends

3

 
 

6 ماه

9 تا 10 سال

Pre Move 1-2

Family & Friends

4

 
 

48 ماه

9 تا 14 سال

Move 1-16

Family & Friends

5

 
 

24 ماه

9 تا 14 سال

Fly 1-8

Family & Friends

6

 
 

24 ماه

14 تا 17 سال

KETS 1-8

Solutions

7

 
 

24 ماه

14 تا 17 سال

PETS 1-8

Solutions

8

 
 

168 ماه

مدت حدوده اتمام زبان برای کودکان و نوجوانان

9