شروع قطعی پکیج جامع مدیریت پروژه

روزهای یکشنبه و سه شنبه

تاریخ شروع: 1400/12/8

ساعت: 17:30 الی 20:30

مدت دوره: 106 ساعت

برای ثبت نام کلیک کنید