شروع قطعی دوخت مقدماتی

تاریخ شروع: 1401/03/09

روز شنبه و دوشنبه

ساعت: 9:30 الی 14:30

مدت دوره: 84 ساعت

برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید.