شروع قطعی تبدیل نقشه های فاز یک به فاز دو

روزهای پشنبه و دوشنبه

ساعت: 14:30 الی 17:30

تاریخ شروع: 1400/10/06

مدت دوره: 24 ساعت

برای ثبت نام کلیک نمایید