تکمیل ظرفیت آموزش پکیچ جامع مدیرت پروژه 

روزهای یکشنبه و سه شنبه

ساعت 17:30 الی 20:30

مدت دوره: 106 ساعت

جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید