عنوان تخفیف

درصد

توضیحات

دو شیفت اول بجز پنجشنبه و جمعه

20 %

تا سقف 000/000/3 ریال – غیرقابل تجمیع با سایر تخفیف­ها

خانواده شهدا، آزادگان، جانبازان

20 %

تا سقف 000/000/3 ریال – غیرقابل تجمیع با سایر تخفیف­ها

ثبت نام آنلاین

10%

بدون سقف             –           غیرقابل تجمیع با سایر تخفیف­ها

کارکنان موسسه

10%

تا سقف 000/500/2 ریال – غیرقابل تجمیع با سایر تخفیف­ها

خانواده درجه یک کارکنان موسسه

10%

تا سقف 000/500/2 ریال – غیرقابل تجمیع با سایر تخفیف­ها

اساتید موسسه

10%

تا سقف 000/500/2 ریال – غیرقابل تجمیع با سایر تخفیف­ها

دانشجویان

10%

تا سقف 000/500/2 ریال – غیرقابل تجمیع با سایر تخفیف­ها

مدال آورال المپیادهای علمی

10%

تا سقف 000/500/2 ریال – غیرقابل تجمیع با سایر تخفیف­ها

بازنشستگان کشوری، لشگری و خانواده درجه یک

10%

تا سقف 000/500/2 ریال – غیرقابل تجمیع با سایر تخفیف­ها

فرهنگیان و هیات علمی و خانواده درجه یک

10%

تا سقف 000/500/2 ریال – غیرقابل تجمیع با سایر تخفیف­ها

پرسنل نیروی انتظامی و خانواده درجه یک

10%

تا سقف 000/500/2 ریال – غیرقابل تجمیع با سایر تخفیف­ها

خانواده تحت پوشش بهزیستی و افراد معرفی شده

 سایر مراکز خیریه رسمی و ثبت شده

10%

تا سقف 000/500/2 ریال – غیرقابل تجمیع با سایر تخفیف­ها

ورزشکاران مدال آور

5%

تا سقف 000/000/2 ریال – غیرقابل تجمیع با سایر تخفیف­ها