آشنایی با دوره های آموزش زبان انگلیسی

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد نحوه برگزاری مبلغ
English B2.3 ( upper intermediate فوق متوسط )36 hشنبه - دوشنبه15:00 16:301400/05/04نا مشخصحضوری/آنلاین تومان ۵۹۹,۰۰۰
English A1.4 ( elementary مقدماتی )36 hشنبه - دوشنبه16:30 - 18:001400/05/18نا مشخصحضوری/آنلاین تومان ۵۳۹,۰۰۰
English B1.2 ( intermediate متوسط )36 hشنبه - دوشنبه18:00 - 19:301400/05/18نامشخصحضوری/آنلاین تومان ۵۷۹,۰۰۰
English A1.3 ( starter مقدماتی)36 hیک شنبه و سه شنبه16:00 - 17:301400/05/10نا مشخصحضوری/آنلاین تومان ۵۳۹,۰۰۰
A1.1 مقدماتی ویژه دوره ی فشرده36 hیک شنبه و سه شنبه18:00 - 19:301400/05/10نا مشخصحضوری/آنلاین تومان ۵۳۹,۰۰۰
English B2.3 ( upper intermediate فوق متوسط )36 hیک شنبه و سه شنبه18:00 - 19:301400/04/27نا مشخصحضوری/آنلاین تومان ۵۹۹,۰۰۰
English A1.4 ( elementary مقدماتی )36 hپنج شنبه و جمعه17:00 - 19:001400/05/10نا مشخصحضوری/آنلاین تومان ۵۳۹,۰۰۰
A1.1 مقدماتی ویژه دوره ی فشرده36 hپنج شنبه و جمعه15:00 - 17:001400/05/10نامشخصحضوری/آنلاین تومان ۵۳۹,۰۰۰

                                                                                              برای ثبت نام بر روی عکس ها کلیک کنید