آشنایی با دوره های آموزش زبان انگلیسی

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغ
upper-intermediate 134یک شنبه و سه شنبه14:30 -17:3099/09/23نا مشخص تومان ۴۲۰,۰۰۰
Pre-intermediate 134یک شنبه و سه شنبه14:30 -17:3099/09/23نا مشخص تومان ۳۹۲,۰۰۰
beginner one42یک شنبه و سه شنبه20:30 - 17:3099/09/23نا مشخص تومان ۴۲۰,۰۰۰
intermediate 134یک شنبه و سه شنبه20:30 - 17:3099/09/23نامشخص تومان ۳۹۲,۰۰۰
beginner one42شنبه و دوشنبه و چهارشنبه15:30-17:3099/09/23نا مشخص تومان ۴۲۰,۰۰۰
intermediate 134شنبه و دوشنبه و چهارشنبه15:30-17:3099/09/23نا مشخص تومان ۳۹۲,۰۰۰
Pre-intermediate 134شنبه و دوشنبه و چهارشنبه17:30-19:3099/09/22نا مشخص تومان ۳۹۲,۰۰۰
elementary 134شنبه و دوشنبه و چهارشنبه17:30-19:3099/09/22نا مشخص تومان ۳۸۷,۰۰۰
beginner one34پنج شنبه و جمعه14:30 -17:3099/09/20نامشخص تومان ۴۲۰,۰۰۰
elementary 134پنج شنبه و جمعه20:30 - 17:3099/09/20نامشخص تومان ۳۸۷,۰۰۰
Pre- intermediate34پنج شنبه و جمعه20:30 - 17:3099/09/20نامشخص تومان ۳۹۲,۰۰۰

                                                                                              برای ثبت نام بر روی عکس ها کلیک کنید