آشنایی با دوره های آموزش زبان انگلیسی

نام دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
TTCچهارشنبه-پنج شنبه-جمعه9:00-16:3098/9/20نامشخصندارد تومان ۵۴۰,۰۰۰
English beginner A1.4شنبه-چهارشنبه18:00-20:30آذر98نا مشخص10 تومان ۳۳۴,۰۰۰ تومان ۳۰۰,۶۰۰
English intermediate B2.2جمعه ها14:30 - 19:30دی98نا مشخص10 تومان ۳۷۰,۰۰۰ تومان ۳۳۳,۰۰۰
IELTS speaking workshopجمعه ها14:30 -17:3098/9/8نا مشخصندارد تومان ۳۰۶,۰۰۰
start 5یک شنبه - سه شنبه18:00-20:00دی98نا مشخص10 تومان ۲۶۴,۰۰۰ تومان ۲۳۷,۶۰۰

                                                                                              برای ثبت نام بر روی عکس ها کلیک کنید