آشنایی با دوره های آموزش زبان انگلیسی

نام دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
English Intermediate 1شنبه-دوشنبه-چهارشنبه18:00_19:45با هماهنگی دپارتماننامشخص10 تومان ۳۴۵,۰۰۰ تومان ۳۱۰,۵۰۰
Solutionsشنبه-دوشنبه-چهارشنبه15:00-16:45تیر 98نا مشخص10 تومان ۲۹۴,۰۰۰ تومان ۲۶۴,۶۰۰
Family & Friends 1شنبه-دوشنبه-چهارشنبه11-12:45تیر 98نا مشخص10 تومان ۲۷۰,۰۰۰ تومان ۲۴۳,۰۰۰
Family & Friends 3شنبه-دوشنبه-چهارشنبه11-12:45تیر 98نا مشخص10 تومان ۲۹۴,۰۰۰ تومان ۲۶۴,۶۰۰
Family & Friends 5شنبه-دوشنبه-چهارشنبه13:00-14:45تیر 98نا مشخص10 تومان ۲۹۴,۰۰۰ تومان ۲۶۴,۶۰۰
Free Converstion 1شنبه-دوشنبه-چهارشنبه15:00-16:45تیر 98نا مشخص10 تومان ۳۱۶,۵۰۰ تومان ۲۸۴,۸۵۰
Solutionsشنبه-دوشنبه-چهارشنبه15:00-16:45تیر 98نا مشخص10 تومان ۲۹۴,۰۰۰ تومان ۲۶۴,۶۰۰
English Beginner 1شنبه-دوشنبه-چهارشنبه17:30 - 20:30تیر 98نا مشخص10 تومان ۳۳۴,۰۰۰ تومان ۳۰۰,۶۰۰
English Pre-intermediate1شنبه-دوشنبه-چهارشنبه17:30 - 20:30تیر 98نا مشخص10 تومان ۳۴۵,۰۰۰ تومان ۳۱۰,۵۰۰
Pockets1شنبه-دوشنبه-چهارشنبه09-10:45تیر 98نامشخص10 تومان ۲۶۴,۰۰۰ تومان ۲۳۷,۶۰۰
English Beginner 1شنبه-دوشنبه-چهارشنبه11-12:45تیر 98نا مشخص10 تومان ۳۳۴,۰۰۰ تومان ۳۰۰,۶۰۰
Solutionsشنبه-دوشنبه-چهارشنبه13:00-14:45تیر 98نا مشخص10 تومان ۲۹۴,۰۰۰ تومان ۲۶۴,۶۰۰
Solutionsشنبه-دوشنبه-چهارشنبه13:00-14:45تیر 98نا مشخص10 تومان ۲۹۴,۰۰۰ تومان ۲۶۴,۶۰۰
Little Pocketsشنبه-دوشنبه-چهارشنبه09-10:45تیر 98نامشخص10 تومان ۲۶۴,۰۰۰ تومان ۲۳۷,۶۰۰
First Friendsشنبه-دوشنبه-چهارشنبه09-10:45تیر 98نامشخص10 تومان ۲۶۴,۰۰۰ تومان ۲۳۷,۶۰۰

                                                                                              برای ثبت نام بر روی عکس ها کلیک کنید