آشنایی با دوره های آموزش زبان انگلیسی

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد نحوه برگزاری مبلغ
upper intermediate 336 hشنبه - دوشنبه15:30-17:301400/02/27نا مشخصحضوری/آنلاین تومان ۶۱۹,۰۰۰
A1-1 ( beginner 1)36 hشنبه - دوشنبه17:30-19:301400/02/13نا مشخصحضوری/آنلاین تومان ۵۳۹,۰۰۰
A1.1 مقدماتی ویژه دوره ی فشرده36 hروزهای فرد17:30-19:301400/02/29نامشخصحضوری/آنلاین تومان ۵۳۹,۰۰۰
intermediate 136 hشنبه - سه شنبه14:30 -17:301400/02/12نا مشخصحضوری/آنلاین تومان ۵۷۹,۰۰۰
مکالمه و بحث آزاد B121 hشنبه - دوشنبه17:30-19:301400/02/27نا مشخصحضوری/آنلاین تومان ۳۷۹,۰۰۰
beginner one36 hیک شنبه و سه شنبه15:30-17:301400/02/28نا مشخصحضوری/آنلاین تومان ۵۳۹,۰۰۰
beginner 336 hپنج شنبه و جمعه17:30-19:301400/02/30نا مشخصحضوری/آنلاین تومان ۵۳۹,۰۰۰
A2.1 ویژه دوره ی فشرده36 hروزهای زوج17:30-19:301400/02/29نامشخصحضوری/آنلاین تومان ۵۵۹,۰۰۰

                                                                                              برای ثبت نام بر روی عکس ها کلیک کنید