آشنایی با دوره های آموزش زبان انگلیسی

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغ
Pre IELTS75شنبه - دوشنبه15:30-17:3099/12/09نا مشخص تومان ۱,۳۰۰,۰۰۰
beginner one42شنبه - دوشنبه17:30-19:3099/12/11نا مشخص تومان ۵۳۹,۰۰۰
elementary 134شنبه - دوشنبه20:30 - 17:3099/12/18نامشخص تومان ۵۳۹,۰۰۰
intermediate 134شنبه - دوشنبه14:30 -17:3099/12/16نا مشخص تومان ۵۷۹,۰۰۰
intermediate 134یک شنبه و سه شنبه17:30-19:3099/12/17نا مشخص تومان ۵۳۹,۰۰۰
beginner one42یک شنبه و سه شنبه15:30-17:3099/12/17نا مشخص تومان ۵۳۹,۰۰۰
beginner 242پنج شنبه و جمعه17:30-19:30هفته ی دوم اسفند ماهنا مشخص تومان ۵۳۹,۰۰۰
intermediate 234پنج شنبه و جمعه14:30 -17:30هفته ی دوم اسفند ماهنامشخص تومان ۵۷۹,۰۰۰

                                                                                              برای ثبت نام بر روی عکس ها کلیک کنید