حسابداری چیست؟(تعریف حسابداری به زبان ساده)

حسابداری چیست به زبان ساده: تعریف های گوناگونی برای حسابداری ارائه گشته که در یکی از قدیمی ترین آنها گفته شده است که : “حسابداری، زبان تجارت می باشد.” در سالهای اخیر با توسعه فناوری اطلاعات و نگرش سیستمی به سازمان ها و مدیریت آنها، حسابداری را به عنوان بخشی از سیستم های اطلاعاتی مدیریت، برای تهیه اطلاعات مناسب برای کنترل و تصمیم گیری می دانند و بر این اساس در یکی از تازه ترین تعریف ها، حسابداری را به شرح زیر تعریف کرده اند:(تعریف حسابداری به زبان ساده)

“حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی، عبارت می باشد از فرآیند تشخیص اندازه گیری، ثبت و پردازش رویداد های اقتصادی (مالی) یک سازمان، تهیه اطلاعات لازم و گزارشگری آن به استفاده کنندگان این اطلاعات.”

فرآیند تشخیص در حساب داری و توضیح اینکه حسابداری چیست به زبان ساده

در این تعریف، فرآیند تشخیص، عبارت خواهد بود از انتخاب آن دسته از رویدادهایی که به عنوان رویداد اقتصادی یا مالی تلقی خواهند شد و با سازمان یا مؤسسه ای که برای آن حسابداری می نمائیم، ارتباط خواهند داشت. پرداخت دستمزد کارگران و فروش محصولا در هر شرکت رویدادهای مالی می باشند ولی تغییر مدیریت تولید شرکت یک رویداد مالی نمی باشد.

برای مطالعه بیشتر: بهترین آموزشگاه حسابداری

فرآیند اندازه گیری (ارزیابی فرآیند به پول) در حسابداری چیست؟

حسابداری چیست به زبان ساده: بعد از تشخیص رویدادهای مالی، گام بعدی، اندازه گیری این رویدادها به وسیله یک واحد اندازه گیری یعنی پول می باشد.حسابداری فقط با وقایعی که بتوان آنها را با پول اندازه گیری نمائید، سر وکار خواهند داشت. به این ترتیب تعداد زیادی از رویدادها و واقعیت های مهم یک سازمان که قابل بیان به زبان پول نمی باشند در دفاتر مالی آن سازمان ثبت و ضبط نخواهند شد. به عنوان نمونه انتصاب یک مدیرعامل جدید برای شرکت، رویدادی می باشد که قابل اندازه گیری با واحد پولی نمی باشدبه همین دلیل در سیستم حسابداری وارد نخواهد شد.(تعریف حسابداری به زبان ساده)

حسابداری چیست به زبان ساده و فرآیند ثبت در آن!!

حسابداری چیست به زبان ساده و فرآیند ثبت در آن!!رویدادهای مالی بعد از اندازه گیری به واحد پولی، در سیستم حسابداری وارد (یا ثبت) می گردند. اصطلاح ثبت، بیشتر در سیستم های دستی حسابداری مصداق خواهد داشت و این مرحله در سیستم های مکانیزه، در حقیقت مرحله ورود اطلاعات خام به سیستم می باشد. ثبت رویدادها باید به روشی منظم و با رعایت قواعد و دستور کارهای مشخص و در فرم ها و دفاتری که برای این منظور طراحی گشته اند، انجام خواهد شد.(تعریف حسابداری به زبان ساده)

فرآیند پردازش اطلاعات در حسابداری

پردازش اطلاعات ثبت شده، مرحله ای می باشد که در هر سیستم حسابداری از طبقه بندی و تلخیص رویدادها آغاز گشته و با توجه به نوع اطلاعات مورد نیاز، برخی از آنها به عملیات محاسباتی پیچیده ای نیز تسری خواهد  یافت. به عنوان مثال محاسبه بهای تمام شده محصولات تولیدی یک شرکت، فرآیند محاسبتای زیادی را طی می نماید. در حال حاضر توسط رایانه های پردازش اطلاعات مالی در سیستم های حسابداری با سرعت و دقت بیشتری نسبت به گذشته صورت خواهد گرفت.(تعریف حسابداری به زبان ساده)

فرآیند گزارشگری (پراهمیت ترین بخش حسابداری)

فرآیند گزارشگری، یکی از  پراهمیت ترین مراحل یک سیستم حسابداری می باشد. اطلاعات مالی از راه ارائه یک سری گزارش های حسابداری در اخیار استفاده کنندگان این اطلاعات قرار خواهد گرفت

معروف ترین گزارش های مالی، عبارت خواهند بود از: گزارش های ترازنامه و سود و زیان که به آنها صورت های مالی نهایی گفته خواهد شد و چگونگی تهیه آن در دوره های حسابداری مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب به صورت کامل آموزش داده خواهد شد. فرآیند گزارشگری، نظیر: تفسیر و تجزیه و تحلیل گزارش ها و اطلاعات مالی می باشد که این بخش از فرآیندهای حسابداری در سال های اخیر، اهمیت بیشتری یافته خواهد شد.(حسابداری چیست به زبان ساده)