شروع قطعی دوره عکاسی دیجیتال

روزهای یکشنبه و سه شنبه

تاریخ شروع: 1400/07/18

ساعت: 9:00 الی 14:00

مدت دوره: 110ساعت

برای ثبت نام اینجا کلیک کنید!

تکمیل ظرفیت  مجموعه قوانین وزارت کار
بیشتر بخوانید