تکمیل ظرفیت الگوسازی و تکنیک های دوخت مقدماتی

روزهای جمعه

ساعت: 9:00 الی 14:00

مدت دوره: 84 ساعت

برای ثبت نام اینجا کلیک کنید!