آشنایی با دوره های آموزش امنیت

آشنایی با دوره آموزشی امنیت

مخاطبین دوره:

 پیش نیاز:

  •  

اهداف دوره:

 

مدت دوره: ** ساعت

موقعیت های شغلی:

تهیه کننده:

*****

آشنایی با دوره آموزشی امنیت

مخاطبین دوره:

 پیش نیاز:

  •  

اهداف دوره:

 

مدت دوره: ** ساعت

موقعیت های شغلی:

تهیه کننده:

‫0/5 0 نظر