استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری و اهمیت آن!!

درباره استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری بهتر است بدانید که،تصمیم گیرندگان برای اتخاذ تصمیم به اطلاعات صحیح نیازمندند. در واقع، هدف از نگهداری سوابق حسابداری، استفاده از آنها در هنگام تصمیم گیری می باشد. از گروه های استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری به شرح زیر  می باشد

استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری و جایگاه افراد در حسابداری

تعداد زیادی از اشخاص مانند شما عزیزان برای کنترل حساب بانکی، برای ارزیابی سفارشات، برای سرمایه گذاری، برای محاسبه صحت خالص حقوق دریافتی و برای تصمیم گیری در ارتباط با اجاره یا خرید یک خانه و… به اطلاعات حسابداری نیازمند می باشند.

استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری و جایگاه واحدهای تجاری در حسابداری

مدیران واحدهای تجاری برای اینکه اهداف سازمان خود را  مشخص کردن نمایند، به ارزیابی پیشرفت های حاصل در جهت نیل به اهداف و بکارگیری اصلاحات ضروری و… نیازمند اطلاعات حسابداری هستند.

برای مطالعه بیشتر: آموزش چرخه کامل حسابداری

استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری و جایگاه سرمایه گذاران و بستانکاران

وجه نقد لازم برای شروع فعالیت را سرمایه گذاران فراهم می نمایند. سرمایه گذارانی که قصد سرمایه گذاری در واحدهای تجاری را دارند متمایلند بازده سرمایه گذاری خود را پیش بینی نمایند. این پیش بینی از طریق تجزیه و تحلیل صورتهای مالی صورت می پذیرد.

استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری و جایگاه مؤسسات و نهادهای دولتی

اغلب سازمانها از مقررات دولتی پیروی می نمایند، برای نمونه کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا یا سورای بورس اوراق بهادار تهران که نهادهای دولتی برای تدوین مقررات حاکم بر بازار سرمایه در کشورهای آمریکا و ایران می باشد، واحدهای تجاری را ملزم به افشای اطلاعات مالی خاصی می نمایند .

جایگاه مقامات مالیاتی در حسابداری

دولت مسئول وضع مالیات بر اشخاص و واحدهای تحاری است. میزان مالیات براساس اطلاعات حسابداری تعیین می گردد واحدهای تجاری مالیات بردرآمد خود را با توجه به مدارک حسابداری که نشان دهنده میزان درآمد می باشد، تعیین  خواهند کرد.

جایگاه سازمان های غیرانتفاعی در حسابداری چیست؟

سازمان های غیر انتفاعی نظیر برخی از بیمارستان ها، مدارس، مؤسسات دولتی، و دانشگاه ها که فعالیت های آنها اهدافی غیر از سود را مدنظر خواهند داشت نظیر مؤسسات تجاری که از اطلاعات حسابداری استفاده می نمایند.