۲۱
آذر
۱۳۹۵

آغاز دوره Web design fundamental – HTML5, CSS3

روزهای برگزاری:  شنبه و دوشنبه
ساعت برگزاری دوره: ۱۲:۳۰ – ۰۸:۳۰
شروع دوره از تاریخ: ۹۵/۰۹/۲۲

به دیگران اطلاع دهید
۲۱
آذر
۱۳۹۵

آغاز دوره JavaScript

روزهای برگزاری:  شنبه و دوشنبه
ساعت برگزاری دوره: ۱۷:۳۰ – ۱۴:۳۰
شروع دوره از تاریخ: ۹۵/۰۹/۲۲

به دیگران اطلاع دهید
۲۱
آذر
۱۳۹۵

آغاز دوره JQuery, Ajax, Bootstrap

روزهای برگزاری:  شنبه و دوشنبه
ساعت برگزاری دوره: ۲۰:۳۰ – ۱۷:۳۰
شروع دوره از تاریخ: ۹۵/۰۹/۲۲

به دیگران اطلاع دهید
۲۰
آذر
۱۳۹۵

آغاز دوره پکیج کامل ICDL

روزهای برگزاری:  یکشنبه و سه شنبه
ساعت برگزاری دوره: ۲۰:۳۰ – ۱۷:۳۰
شروع دوره از تاریخ: ۹۵/۰۹/۲۱

به دیگران اطلاع دهید
۱۷
آذر
۱۳۹۵

آغاز دوره AutoCAD دوبعدی

روزهای برگزاری:  شنبه، دوشنبه، چهارشنبه
ساعت برگزاری دوره: ۲۰:۳۰ – ۱۷:۳۰
شروع دوره از تاریخ: ۹۵/۰۹/۲۰

به دیگران اطلاع دهید
۱۴
آذر
۱۳۹۵

آغاز دوره Adobe Illustrator

روزهای برگزاری:  شنبه، دوشنبه، چهارشنبه
ساعت برگزاری دوره: ۱۷:۳۰ – ۱۴:۳۰
شروع دوره از تاریخ: ۹۵/۰۹/۱۵

به دیگران اطلاع دهید
۱۳
آذر
۱۳۹۵

آغاز دوره پکیج کامل ICDL

روزهای برگزاری:  شنبه، دوشنبه، چهارشنبه
ساعت برگزاری دوره: ۱۳:۳۰ – ۸:۳۰
شروع دوره از تاریخ: ۹۵/۰۹/۱۷

به دیگران اطلاع دهید
۰۴
آذر
۱۳۹۵

آغاز دوره پکیج کامل ICDL

روزهای برگزاری:  جمعه
ساعت برگزاری دوره: ۱۹:۳۰-۱۴:۳۰
شروع دوره از تاریخ: ۹۵/۰۹/۰۵

به دیگران اطلاع دهید
۰۲
آذر
۱۳۹۵

آغاز دوره GIS پیشرفته

روزهای برگزاری: پنجشنبه
ساعت برگزاری دوره: ۱۴:۳۰-۰۸:۳۰
شروع دوره از تاریخ: ۹۵/۰۹/۰۴

به دیگران اطلاع دهید
۰۲
آذر
۱۳۹۵

آغاز دوره حسابداری کاربردی ویژه بازار کار

روزهای برگزاری: جمعه
ساعت برگزاری دوره: ۱۴:۳۰-۰۸:۳۰
شروع دوره از تاریخ: ۹۵/۰۹/۰۵

به دیگران اطلاع دهید