۱۵
دی
۱۳۹۵

آغاز دوره آموزش SQL Server

روزهای برگزاری:  پنجشنبه
ساعت برگزاری دوره: ۱۹:۳۰ – ۱۴:۳۰
شروع دوره از تاریخ: ۹۵/۱۰/۱۶

به دیگران اطلاع دهید
۰۸
دی
۱۳۹۵

شروع دوره آموزش MS Project

روزهای برگزاری:  شنبه، دوشنبه، چهارشنبه
ساعت برگزاری دوره: ۲۰:۳۰- ۱۷:۳۰
شروع دوره از تاریخ: ۹۵/۱۰/۱۳

به دیگران اطلاع دهید
۰۶
دی
۱۳۹۵

آغاز دوره AutoCAD دو بعدی

روزهای برگزاری:  یکشنبه و سه شنبه
ساعت برگزاری دوره: ۱۴:۳۰ – ۰۸:۳۰
شروع دوره از تاریخ: ۹۵/۱۰/۰۷

به دیگران اطلاع دهید
۰۱
دی
۱۳۹۵

آغاز دوره Web design fundamental – HTML5, CSS3

روزهای برگزاری:  جمعه
ساعت برگزاری دوره: ۱۹:۳۰ – ۱۴:۳۰
شروع دوره از تاریخ: ۹۵/۱۰/۰۳

به دیگران اطلاع دهید
۲۹
آذر
۱۳۹۵

آغاز دوره Matlab مقدماتی

روزهای برگزاری: جمعه
ساعت برگزاری دوره: ۱۳:۰۰- ۰۹:۰۰
شروع دوره از تاریخ: ۹۵/۱۰/۰۳

به دیگران اطلاع دهید
۲۸
آذر
۱۳۹۵

آغاز دوره حسابداری کاربردی ویژه بازار کار

روزهای برگزاری: یکشنبه و سه شنبه
ساعت برگزاری دوره: ۲۰:۳۰- ۱۷:۳۰
شروع دوره از تاریخ: ۹۵/۰۹/۳۰

به دیگران اطلاع دهید
۲۱
آذر
۱۳۹۵

آغاز دوره Web design fundamental – HTML5, CSS3

روزهای برگزاری:  شنبه و دوشنبه
ساعت برگزاری دوره: ۱۲:۳۰ – ۰۸:۳۰
شروع دوره از تاریخ: ۹۵/۰۹/۲۲

به دیگران اطلاع دهید
۲۱
آذر
۱۳۹۵

آغاز دوره JavaScript

روزهای برگزاری:  شنبه و دوشنبه
ساعت برگزاری دوره: ۱۷:۳۰ – ۱۴:۳۰
شروع دوره از تاریخ: ۹۵/۰۹/۲۲

به دیگران اطلاع دهید
۲۱
آذر
۱۳۹۵

آغاز دوره JQuery, Ajax, Bootstrap

روزهای برگزاری:  شنبه و دوشنبه
ساعت برگزاری دوره: ۲۰:۳۰ – ۱۷:۳۰
شروع دوره از تاریخ: ۹۵/۰۹/۲۲

به دیگران اطلاع دهید
۲۰
آذر
۱۳۹۵

آغاز دوره پکیج کامل ICDL

روزهای برگزاری:  یکشنبه و سه شنبه
ساعت برگزاری دوره: ۲۰:۳۰ – ۱۷:۳۰
شروع دوره از تاریخ: ۹۵/۰۹/۲۱

به دیگران اطلاع دهید